(شب یازدهم)/بخش اول/سخنرانی/حضرت آیت الله فیاضی

(شب یازدهم)/بخش دوم/زمینه:چرا جدا شده/سیداحسان شجاعی

(شب یازدهم)/بخش سوم/واحد:برادرجان سلیمان/سیداحسان شجاعی

(شب یازدهم)/بخش چهارم/شور:ببین دل زار زینب/حسین نعماء