دانلود پایان نامه درباره ?_i، مقايسه، بحراني

دانلود پایان نامه

-5 تعداد مشاهدات كه آماره‌ آنها از مقادير بحراني تخظي كرده است خلاصه شده‌اند. همچنين تعداد مرودين80هر سه زير مجموعه‌ي آزمايشي به اندازه‌هاي 5 و 10 و 10) نيز آمده است. اين اطللاعات مي‌توانند با جدول مشابه به فصل 3 مقايسه گردند. متفاوت بين اين دو جدول در اينست كه در فصل سوم فرضيه صفر با مقادير هدف m_0 مشخص شده بودند ولي در اينجا y ?_i ها را با x ?_i بدست آمده از نمونه مرجع مقايسه مي كنيم. بنابراين بر حسب آنها مقاديري بحراني نيز تغيير كرده و به ترتيب براي ?=0.0027 , ?=0.005 , ?=0.05 عبارتند از 15.202 , 12.346 , 6.645.

جدول 3-15

دیدگاهتان را بنویسید