مقاله درمورد سازمان ملل متحد، مصرف کنندگان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1) نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مينوز برگ گوجه فرنگي آز امريکاي لاتين به مديترانه و خاورميانه 3
شکل 2- 2)حشره کامل مينوزگوجه فرنگي 4
شکل 2-3) تخم مينوز برگ گوجه فرنگي روي برگ 5
شکل 2-4) لارو مينوز برگ گوجه فرنگي 5
شکل 2-5) شفيره مينوز برگ گوجه فرنگي 6
شکل 2-6) مراحل رشدي پروانه مينوز گوجه فرنگي 6
شکل2-7) نحوه تغذيه آفت در هر مرحله رشدي 7
شکل2-8) لارومينوزبرگ گوجه فرنگي درحال خروج از دالان مادري 8
شکل9-2) آثارخسارت لارو (تونل لاروي درداخل مزوفيل) 9
شکل10-2)برگ خسارت ديده دراثرتغذيه لارو مينوز برگ گوجه فرنگي 11
شکل11-2)بوته هاي آلوده به مينوز گوجه فرنگي 11
شکل12- 2)مقايسه مگس مينوز با پروانه مينوز گوجه فرنگي 12
شکل 13-2) زنبور P. dignusپارازيتوئيد لارو مينوز برگ گوجه فرنگي 14
شکل14-2) زنيورT. pretiosumپارازيتوئيد تخم مينوز برگ گوجه فرنگي 14
شکل 15-2) تله قيفي 15
شکل16-2)تله نوري 15
شکل17-2)تله نوري شکل 15
شکل 18-2)تل دلتا 15
شکل19-2) نمونه کشت شده از قارچ B.bassiana 18
شکل20-2) ايزوله از قارچM.anisopilae 21
شکل21-2)شکل شماتيک قارچ M.anisopilae(اقتباس از www.invasive.org) 23
شکل 22-2) شکل ايزوله از قارچ M.anisopilae 23
شکل 1-3) تغذيه لارو از برگ (عکس اصلي) 38
شکل 2-3) نحوه انجام آزمايش و شمارش لاروهاي مرده در پتري ديش(عکس اصلي) 38
شکل 3-3) جدا سازي لارو از بوته هاي آلوده جمع آوري شده(عکس اصلي) 38
شکل4-3) قارچ B.bassiana(سمت چپ)، قارچ M.anisopilae (سمت راست) 39
شکل 5-3) نحوه تقسيم بندي يک لام هموسيتو متر 41
شکل 6-3 ) نحوه استفاده از لام هموسيتومتر 41
شکل 7-3) نحوه تهيه سوسپانسيون قارچ B.bassiana(سمت راست)، قارچ M.anisopilae(سمت چپ) 42

چکيده
در سال هاي اخير استفاده از عوامل ميکروبي ،قارچ هاي بيماري زاي حشرات و باکتري ها به عنوان جايگيزين سموم شيميايي در کنترل آفات بسيار مورد توجه قرار رفته است.اين ترکيبات جانشين مناسبي براي آفت کش هاي شيميايي مي باشند و رشد جمعيت حشره را تحت تاثير ميگذارند.در اين بررسي ها سه عامل ميکروبي از جمله قارچ هاي بيمارگر B.bassiana و M.anisopliae و باکتري Bt روي لارو سن 1و3 پروانه مينوز گوجه فرنگي مطالعه گرديد.آزمايش در شرايط دمايي 27±1 و رطوبت نسبي 5±65?در انکوباتور در5 غلظت انجام شد.. باکتري Bt بصورت فرم تجاري و قارچ B.bassiana از دانشکده کشاورزي دانشگاه رشت و M.anisopliae از موسسه گياهپزشکي کشور تهيه و پس از شناسايي ،کشت و تهيه سوسپانسيون ،غلطت هاي مورد نياز بدست آمد.در هر يک از ظروف آزمايش 20عدد لارو سن1 وسن 3 که حاوي چند برگ گوجه فرنگي قرار داده شد.بررسي ها در آزمايشات اوليه با استفاده از جدول پروبيت مقدار LC50 هر عامل ،براي هر مرحله لاروي نشان داد. ميزان LC50 قارچ B.bassiana براي لارو سن 1، 5.7*108 اسپور در ميليليتر و لارو سن 3، 108*9.4 اسپور در ميليليتر ،قارچ M.anisopliae ،لارو سن1، 107*5.8 اسپور در ميليليتر ،لارو سن3، 108*4.27 اسپور در ميلي ليتر و باکتري Bt ،لارو سن 1، 1.5ليتر در هزار ، لارو سن3، 2 ليتر در هزار بدست آمد. بر اساس اين مقادير غلظت ها براي آزمايش نهايي محاسبه شد.بررسي ها آزمايش نهايي نشان داد، بيشترين درصد مرگ و مير لارو سن 1 مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت 4.3*1014 اسپور در ميليليتر و براي لارو سن 3 ، مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت 1.6*1028 اسپور در ميليمتر، 4 روز بعد از تيمار بوده است.

واژه کليدي: عوامل ميکروبي ، پروانه مينوز گوجه فرنگي،Metarhizium anisopliae ،Beavueria bassiana ، باکتري B.t ، اثر حشره کشي.

مقدمه
گوجه ‌فرنگي گياهي است با نام علمي‌ Ycopersiscom esculentum از خانواده سيب زميني (solanaceae) که به نام عمومي‌Tomato در جهان مشهور است‌. ميوه اين گياه که قسمت اصلي آن است به صورت خام يا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذايي به طور وسيع در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد‌. مهمترين ترکيبات گوجه‌فرنگي شامل حدود 90 درصد و يا کمي ‌بيشتر آب مي‌باشد و بقيه آن را پروتئين، چربي، قندهاي مختلف از جمله گلوکز و فروکتوز، ويتامين‌هاي آ، ث، کا، تيامين، ريبوفلاوين، پانتوتنيک اسيد، اسيد فوليک، ‌ويتامين اي، اسيد آمينه‌هاي ضروري، املاح معدني از جمله کلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم، منيزيم، مس، منگنز، کبالت، روي و آرسنيک مي‌باشد و به تازگي وجود يد نيز در گوجه‌فرنگي گزارش شده است‌. طبق آمار منتشر شده از سوي اداره کل آمار و اطلاعات کشور در سال زراعي 1385-86 گوجه فرنگي در سطحي معادل 147462 هکتار ، که 146837 هکتار آن مربوط به کشت آبي ميباشد. متوسط عملکرد هکتاري آن 34.3 تن بوده و محصول سالانه آن بالغ بر 5 ميليون تن مي باشد.
مينوز برگ گوجه فرنگي يا بيد گوجه فرنگي(Tuta absoluta) از جدي ترين و مهم ترين آفات گوجه فرنگي و سيب زميني در دنيا محسوب مي شود كه از نظر اقتصادي داراي اهميت بالايي مي باشد.
خسارت اين حشره روي محصول گوجه فرنگي بين 50 تا 100 درصد مي رسد. توليد مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مينوز گوجه فرنگي را تبديل به حشره خطرناكي كرده است.
اين آفت بومي آمريكاي جنوبي بوده و اخيرا از تعدادي از استان هاي غرب، جنوب غرب و جنوبي كشور گزارش گرديده است و مي تواند تهديد جدي براي توليد گوجه فرنگي و صنايع وابسته به آن باشد. به دليل تعداد نسل بالا در سال و تغذيه لاروها از برگ وميوه ، استفاده از شره کش هاي شيميايي تاثير چنداني در کنترل اين آفت ندارد، لذا مطالعه و تحقيق بر روي ديگر عوامل کنترل کننده آفت به لحاظ ملاحظات زيست محيطي و سلامت مصرف کنندگان از اهميت خاصي برخوردار مي باشد (بهداد،1381).
طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 ، جمعيت جهان تا سال 2050 بيش از 70? افزايش خواهد داشت.در اين بين يکي از مشکلاتي که بروز خواهد نمود سوء تغذيه در کشورهاي در حال توسعه است(بنايي و همکاران،1374). کنترل آفات بيشتر با استفاده آفت کش هاي شيميايي صورت مي گيرد. استفاده هاي مکرر از اين مواد طي دهه هاي متوالي باعث از بين رفتن دشمنان طبيعي ، اختلال در کنترل بيولوژيکي ، اثر روي موجودات غير هدف آلودگي محيط زيست در خطر قرار گرفتن سلامت انسان، طغيان آفات و بروز مقاومت در آفات هدف گرديده است.با توجه به خسارت هاي ناشي از حشرات آفت و اثرهاي سوء سموم شيميايي ، تحقيق براي دسترسي به روش ها و ترکيب هاي کم خطر جهت کنترل آفات اجتناب نا پذير مي باشد (Talukder,Champ & Dyte,1976). در اثر اين عوامل و از طرفي ديگر با بالا رفتن سطح آگاهي عموم ، تحقيقات گسترده و مستقيمي براي توسعه استراتژي هاي جايگزين براي کنترل آفات از جمله مبارزه بيولوژيک در حال انجام ميباشد(Brower et al,1995)
هدف از اين پژوهش استخراج قارچ هاي بيمارگر حشرات و بررسي اثر بيماري زايي آنها و نيز بررسي باکتري داراي خاصيت حشره کشي به عنوان جايگزين سموم شيميايي و انتخاب کشنده ترين و موثرترين دز که بتوان در برنامه هاي مبارزه تلفيقي با پروانه مينوز گوجه فرنگي بکار برد.
اگر چه ايران به عنوان منطقه خشک محسوب ميشود و در نگاه اول استفاده از قارچ ها به عنوان عامل کنترل بيولوژيکي تحت شرايط محتمل به نظر نمي رسد ولي مطالعات نشان داده است که کشور ما از نظر فلور قارچ هاي بيمار گر بندپايان ، روي حشرات غني مي باشد. پتانسيل فزاينده کنترل بيولوژيک حشرات آفت طي 50 سال اخير بيشتر در نتيجه شناسايي و توسعه گونه هاي جديد بيمارگر حشرات بوده است. تعدادي از اين شناسايي ها اتفاقي بوده ولي اغلب آنها نتيجه بررسي هاي منظم و گسترده مي باشند. علي رغم موفقيت هاي گذشته ، اگر بخواهيم که نيازهاي افزايش محصولات کشاورزي و کاهش پيوسته در استفاده از سموم شيميايي را داشته باشيم بايد بطور مستمر به شناسايي و توسعه عوامل بيمارگر حشرات بپردازيم. کشاورزي پايدار در قرن بيست و يکم بطور فزاينده اي مبتني بر کنترل بيولوژيک و ساير روش هاي مديريت آفات سازگار با محيط زيست خواهد بودو
اميد است نتايج حاصله راهگشاي ساير پژوهشگران جهت بکارگيري اين باکتري و قارچ ها در برنامه هاي کنترل تلفيقي آفت پروانه مينوز گوجه فرنگي باشد.

2-1)حشره آفت
پروانه مينوز گوجه فرنگيTuta absoluta
مينوز برگ گوجه فرنگي يا بيد گوجه فرنگي از جدي ترين و مهم ترين آفات گوجه فرنگي و سيب زميني در دنيا محسوب مي شود كه از نظر اقتصادي داراي اهميت

دیدگاهتان را بنویسید