منبع پایان نامه درباره اطلاعات مربوط

دانلود پایان نامه

مي‌گيرد لازم است به سمت تجويز محتاطانه و دقيق آنتي‌بيوتيکها پيش برود.
1-11- ترکيبات غير آنتي بيوتيکي موثر بر هليکوباکتر پيلوري
1) اثر پروبيوتيک ها در درمان هليکوباکتر پيلوري در سال هاي اخير اثر درمانگر پروبيوتيک هايي نظير لاکتوباسيلوس و بيفيدوباکتريوم در درمان عفونت هليکوباکتر پيلوري به اثبات رسيده است . هر چند که مکانيسم دقيق آن مشخص نيست اما برخي نظريات دليل اين امر را توليد مواد باز دارنده توسط پروبيوتيک ها ، رقابت براي دستيابي به محل اتصال ميدانند. برخي از آزمايشات از استفاده استاندارد و متوالي و همراه با رژيم دارويي لووفلوکساسين (6) پروبيوتيک ها را حمايت ميکنند اما برخي ديگر خير. پروبيوتيک ها براي ادجوانت تراپي پيشنهاد شدند تا باعث افزايش درمان ريشه کني شده و عوارض جانبي ناشي از درمان آنتي بيوتيکي نظير اسهال ناشي از استفاده آنتي بيوتيکي را کاهش دهند. ساکاروميسس بولاردي و گونه هاي مختلف لاکتوباسيلوس براي اين منظور استفاده شدند که افزايش ريشه کني هليکوباکتر پيلوري را از خود نشان داده و سبب کاهش عوارض جانبي گرديدند. همچنين فراوره هاي تخميري شير نظير کفير درمان ريشه کني را 50 تا 78 درصد از خود نشان دادند(26).
2) استاتين : استاتين يک مهار کننده آنزيم ردوکتاز است که اثرات مختلفي ميتواند روي باکتري داشته باشد. با اضافه کردن استاتين به رژيم دارويي سه درماني هليکوباکتر پيلوري نتايج بهتري در ريشه کني اين باکتري در مقايسه با رژيم سه درماني فاقد استاتين مشاهده شد.با وجود اين تنها تعداد اندکي از بيماران در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند(26).
3)مسدود کننده رسپتور هيستامين 2 (راينتيدين) : استفاده از راينتدين در کنار رژيم دارويي سه درماني اثرات کمي بهتر در ريشه کني هليکوباکتر پيلوري را نسبت به درمان استاندارد سه دارويي فاقد راينتدين را نشان داد. با وجود اين اختلاف از نظر آماري چندان معني دار نبود(26).
4)آسپرين: مطالعات اخير در ترکيه اثر بخشي بهتر رژيم دارويي سه درماني را همراه با مصرف آسپرين از خود نشان داد . با وجود اين تعداد بيماران شرکت کننده کم بود و ميزان ريشه کني کمتر از استانداردهاي خط اول درمان بود.
5) ويتامين : ويتامين هاي ث و اي داراي اثر آنتي اکسيدان هستند که آسيب هاي ناشي از واکنش اکسيژن فعال را در سلولهاي موکوس معده کاهش مي دهند. بر اساس اين مکمل هاي ويتامين ها همانند ادجوانت تراپي در درمان ريشه کني هليکوباکتر پيلوري مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مطالعه اي در ترکيه اثر بخشي بيشتر ريشه کني هليکوباکتر پيلوري با استفاده از رژيم سه درماني استاندارد به همراه مکمل هاي ويتامين به اثبات رسيد(26).
1-12-تاريخچه استفاده از گياهان دارويي
هزاران سال است که بشر دريافته گياهان منابع بسيار خوبي براي درمان بيماري‌ها هستند. استفاده از گياهان دارويي قدمتي به اندازه عمر تمدن بشري دارد که در اين اثر به اختصار در رابطه با تاريخچه استفاده از گياهان دارويي در تمدن هاي مختلف و اهميت آن در عصر حاضر توضيح داده خواهد شد(24).
1-12-1-تاريخچه گياهان دارويي در ايران تاريخچه پزشكي و درمان در ايران به دوران آريايي، در حدود 7000 سال قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد و نيز نخستين نوشته ها و نسخه هاي به دست آمده از گياهان دارويي در تمدن هاي مهم دنيا نظير ايران باستان، مصر، خاورميانه، يونان باستان، هند و چين به 3000 سال قبل از ميلاد بر مي گردد. برخي از دانشمندان ونويسندگان معتقدند كه تحول بزرگ در طب يونان باستان الهام گرفته از طبايران باستان بوده است و مكتب طبي زرتشت خيلي زودتر از طب يوناني به وجودآمده بود. آن گونه كه جنگ هاي ميان ايرانيان و يونانيان منجر شد تا آثارطبي بقراط و ساير دانشمندان به دست ايرانيان بيفتد و اولين مدرسه به نامجندي شاپور تاسيس شود. پس از ورود سپاه اسلام به ايران، اين مدرسه به عنوانبزرگترين مركز تعليم پزشكي در سر تاسر ممالك اسلامي درآمد. دراين زمان كه يكي از طلائي ترين ادوار علم پزشكي در ايران است. دانشمندانبزرگي چون (ابوريحان بيروني، زكرياي رازي و ابوعلي سينا) پا به عرصه گذاشتند. آن ها توانستند در مدت كوتاهي، پيشرفتهاي چشم گيري، در جهان طببه وجود آورند.
كتاب قانون يكي از معروف ترين آثار پزشكي دنيا، از ارزشمندترين منابع قديمي طب سنتي است كه ابوعلي سينا پزشك و فيلسوف ايراني آن را به رشته تحرير درآورد. او در اين اثر گران بها 811 داروي گياهي و خواص مهم درماني آنها رامعرفي كرده است. با كمال افتخار در حال حاضر اثر اين دانشمند بزرگ ايران زمين به عنوان يكي از منابع مهم در دانشگاه هاي پزشكي سراسر دنيا، مورد تدريس و مطالعه قرار مي گيرد(24).
1-12-2- تاريخچه گياهان دارويي يونان و روم
نخستين رساله مكتوب و مدون در زمينه گياه شناسي دارويي مقارن ظهور تمدن يونان توسط تئوفر ( 285-370 ق.م) ارائه شد. اين رساله با عنوان تاريخچه گياهان بود و گرچه نمايانگر تلاش ارزنده نويسنده در ارائه يك موضوع مهم با انسجام علمي لازم مي باشد، ولي در عين حال نشانگر مرزهاي محدود كار مؤلف است كه خود ناشي از محدوديت اطلاعات و دانش موجود در زمينه گياهان دارويي در آن زمان بوده است.به هر حال كتاب طبي تدوين شده توسط پدانيوس ديوسكوريدس اهميت بيشتري دارد. وي به بررسي گياهان و جانوران برخي مناطق از جمله ايتاليا، يونان، آسياي صغير، اسپانيا و فرانسه پرداخت و تعداد زيادي از نمونه هاي معدني، گياهي و جانوري را جمع آوري نمود و درهر فرصت ممكن به تحقيق پيرامون خواص درماني نمونه هاي جمع آوري شده پرداخت.اثر مذكور در 5 جلد به رشته تحرير در آمده و حاوي تمام اطلاعات مربوط به دانش پزشكي در آن روزگار و شامل شرح و توصيف 600 نمونه گياهي مي باشد. دراين اثر نيز تلاشي براي طبقه بندي بر اساس حروف الفبا نبوده، بلكه مبتني بر وجوه اشتراك گياهان و شباهتهاي آنهاست. توصيفها بسيار دقيق و به زباني بسيار ساده و دور از ابهام ارائه شدهاند و روشهاي تهيه نيز به نحو دقيق و صحيح بيان گرديدهاند. سفرهاي مكرر ديوسكوريدس به عنوان پزشك ارتش فرصت مناسبي براي مطالعه و ثبت تمام كاربردها و فوايد گياهان سرزمين هاي بيگانه را براي او فراهم نمود. در واقع تقريباً تا پايان قرن شانزدهم ميلادي نوشتههاي او اثر مرجع و استاندارد در حوزه فارماكولوژي به شمار مي رفت و اين نشانگر وسعت اطلاعات او درباره موضوع مورد بحث است(24).
1-12-3- طب سنتي در چين
قديمي ترين شواهد نوشتاري در مورد استفاده پزشكي از گياهان در چين، مجموعه نوشتههاي مربوط به ?? درمان پزشكي است كه از يك آرامگاه در ايالت هانان به دست آمده است. تاريخ آرامگاه به ??? سال قبل از ميلاد مي رسد و نوشته ها كه بر روي ابريشم نگاشته شده اند مربوط به حدود سه قرن قبل از ميلاد است. برخي از اين نوشته ها به بحث درباره ورزش و رژيم غذايي پرداخته اند(24). بزرگ ترين، واضح ترين و مهم ترين اين دست نوشتهها كه توسط كاشفان آن به نام (نسخي براي پنجاه و دو بيماري) ناميده ميشود، يك كار فارماكولوژي برجسته است که بيش از ??? ماده درماني در آن نام برده شده است و اغلب آن ها موادي هستند كه از گياهان و جنگل به دست آمده اند و علاوه بر آن غلات، حبوبات، ميوه ها، سبزي ها و قسمت هاي حيواني نيز در آن نام برده شده اند. پيش زمينه تمام متون نشانگر اين است كه بيماري، تظاهرات روح شيطاني است و بايد از جادو، ورد و دعا به همراه گياهان در درمان مدد جست. در آخرين سلسله هانها (?? تا ???بعد از ميلاد) طب در چين تغيير يافت. مردم در نتيجه رشد فكري و با مشاهده و فهم طبيعت دريافتند كه سلامتي و بيماري نتيجه اصول طبيعي است. با اين وجود گياهان هنوز هم نقش مهمي را در طب داشتند. مفردات پزشكي در قرن يك ميلادي در آن كشور نوشته شد. در اين كتاب كه نويسندگان آن گمنام هستند، گياهان به خصوصي توصيف داشت. وي دراين اثر، دانش و انديشه علمي زمان خود را به دقت شرح داده است. حاصل كار او كه گردآوري نظريات و ديدگاههاي حدود 400 محقق آن دوران بود، هم اكنون به عنوان يكي از كتب مرجع فارماكولوژي دنياي قديم به شمار مي رود(24) .
1-12-4- طب گياهي در قرن بيستم

دیدگاهتان را بنویسید