منبع پایان نامه درباره بزرگسالان

دانلود پایان نامه

بالاي عفونت ميزان عود کم است. ميزان عود با گذر زمان کاهش مي‌يابد و پس از يک سال با ميزان کسب عفونت هليکوباکترپيلوري در بزرگسالان برابر مي‌شود ممکن است عفونت مجدد از طريق حفره دهان (پلاک دنداني، زبان) و اندوسکوپي رخ دهد؛ با اين حال براي تعيين ارتباط باليني اين منابع بالقوه به انجام مطالعات بيشتر نياز است. اکثر مطالعات آينده‌نگر به اين نتيجه رسيده‌اند که اعضاي خانواده به عنوان مخزني براي عفونت مجدد عمل نمي‌کنند بنابراين غربالگري يا درمان اعضاي بي‌علامت خانواده براي جلوگيري از عفونت مجدد منطقي به نظر نمي‌رسد. از آنجا که ميزان عفونت مجدد ساليانه کم است (حداقل در کشورهاي صنعتي)، لازم نيست پس از ريشه‌کني کنترل نظام‌مندي از نظر عود عفونت هليکوباکترپيلوري انجام شود(32).
1-4-روش هاي تشخيص
از لحاظ باليني شناسايي عفونت هليكو باكتر پيلوري به يك آزمايش تشخيصي نياز دارد كه ارزان و دقيق قابل دسترس مي باشد. روش هاي تشخيص را مي توان به دودسته تهاجمي (مستقيم) و غير تهاجمي (غيرمستقيم) تقسيم بندي نمود.
1-4-1-روشهاي تهاجمي تشخيص هليکوباکتر پيلوري روشهايي كه مبتني بر نمونه برداري مستقيم از معده بيمار ميباشد. از جمله روشهاي تهاجمي ميتوان به آندوسكپي ، تهيه كشت از نمونه هاي بيوپسي ، رنگ آميزي نمونه ها و شناساسي فعاليت اوره آز اشاره کرد(40).
1-4-1-1- آندوسکوپي
برخي از متخصصين بيماري هاي معده و روده از اين روش براي تشخيص عفونت استفاده ميكند .دراين روش با استفاده از بيوپسي بدست آمده از بافت مورد نظر وجود يا عدم وجود هليكوباكتر پيلوري ثابت مي شود . لازم به ذكر است دراين روش نيز مانند ساير روشهاي تشخيصي بايد از مصرف كليه آنتي بيوتيكها قبل از انجام آزمايش خودداري نمود . همچنين نبايد شش ساعت قبل از انجام آندوسكپي آب و مواد غذايي مصرف كرد. يك آندوسكپي كامل چيزي حدود 15 دقيقه زمان نياز دارد . دراتاق آندوسكپي به بيمار داروي مسكن بصورت داخل وريدي تزريق مي شود . دردهان بيمار نيز بي حس كننده موضعي اسپري مي شود. بعد از اين كار يك لوله نازك و باريك و قابل انعطاف وارد دهان بيمار مي شود كه ضخامت آن مشابه قطر انگشت كوچك دست مي باشد . اگر چه بسياري از بيماران در طي آزمايش از اين مسئله احساس ناراحتي مي كنند. اما تنها يك مرتبه ورود و خروج لوله از دهان مشكل چنداني را بوجود نمي آورد . زماني كه سر آندوسكپ به كمك متخصص وارد مري و معده ودئودنوم مي شود . دوربيني كه در سر آندوسكوپ تعبيه شده است زخمهاي موجود را نشان خواهد داد. همچنين در جريان اندوسكوپي نمونه گيري از بافت مورد نظر انجام گرفته و نمونه هاي بدست آمده را ميتوان به كمك رنگ آميزي گرم رنگ كرده و در زير ميكروسكوپ مشاهده نمود و يا مي توان از تستهايي چون رنگ اميزي گيمسا و نقره براي تشخيص بهتر عفونت كمك گرفت(45) .
1-4-1-2- آندوسكوپي به روش پاشيدن رنگ فنل رد
در روشهاي تهاجمي مثل كشت بافت شناسي ازمايش اوره آز مشكلاتي همچون جواب هاي مثبت كاذب كه درنتيجه خطاي آزمايشگاهي و نحوه نمونه گيري بوجود مي آيد مشاهده ميشود . هليكوباكتر پيلوري باكتري است كه تنها درون سلولهاي اپتيليال معده كلونيزه شده و توانايي كلونيزاسيون درتمام سطح معده را ندارد . اين باكتري بصورت ناهمگون و غير يكنواخت در موكوس معده پخش مي شود.
به علت اينكه باكتري بصورت ناهمگون و جدا جدا درمعده مستقر مي شود. درنتيجه ممكن است ارگانيزم در يك نمونه وجود داشته باشد و درنمونه ديگر وجود نداشته باشد و براي رفع اين مشكل مي توان آزمايش اوره آز را در داخل بدن انجام داد . به اين صورت كه بوسيله آندوسكوپ رنگ فنل رد در فضاي معده پاشيده مي شود . فنل رد در بالاتر از هفت تغيير رنگ داده از زرد به قرمز تبديل مي شود با توجه به اينكه معده اسيدي و در حدود پنج است درصورت وجود باكتري بدليل فعاليت قوي اروه از در مخاط معده اوره تبديل به دي اکسيد کربن مي شود در نتيجه محلول رنگي پاشيده شده قرمز رنگ مي شود (45).

1-4-1-3- تست سريع اوره از
آزمايش اوره آز روش بسيار ساده اي است كه به راحتي انجام شده و در تشخيص هليكوباكتر پيلوري موثر است . مزيت اين روش انجام آن در اتاق اندوسكوپي بلافاصله بعد از گرفتن نمونه است . درواقع فوايد اوره آز توسط باكتري بيان كننده وجود عفونت است درضمن اين نيازي به رشد ارگانيزم ندارد اوره آز باكتري, اوره موجود در محيط را هيدروليز كرده و درنتيجه توليد آمونياك مي كند و باعث افزايش PH مي شود. جواب مثبت ( تغيير رنگ از زرد به قرمز ) بعد از حداقل 30 دقيقه به حداكثر 2 ساعت قابل رويت مي شود . استفاده از يك بافر مي توان پايداري محيط را افزايش داده و نتايج كاذب را كاهش دهد (50). اين تست داراي حساسيت 90 درصد و ويژگي 95 درصد ميباشد (54).
1-4-1-4- با فت شناسي آزمايش بافت شناسي يكي از روش هاي قابل اطمينان جهت تشخيص و شناسايي هليكوباكترپيلوري مطرح مي شود .به كمك اين روش به راحتي مي توان به خصوصيات مورفولوژي و وضعيت باكتري پي برد و تراكم بالاي آنرا در جمعيت مشخص نمود . بدليل حضور بالاي فلورميكروبي در روده استفاده از روش هاي تشخيصي ويژه اي براي تائيد حضور هليكو باكتر پيلوري الزامي است . براي آزمايش بافت شناسي نمونه ها بايد بلافاصله در محلول بوئين يا فرم آلدهيد گذاشته شود . هليكوباكتر پيلوري را مي توان با رنگ آميزي استاندارد هماتوكسيلين ائوزين شناسايي نمود . در زير ميكروسكوپ ارگانيزم قرمز رنگ به شكل مارپيچي و مقدار زياد بصورت محصور شده در سلولهاي سطحي اپيتليال و در پوششهاي موكوسي معده ديده مي شود ولي هيچگاه داخل سلول وجود ندارد . يك برتري مهم آزمايش بافت شناسي اين است كه به ما اين اجازه را مي دهد تا التهاب مزمن را كه دال بر عفونت هليكو باكتر پيلوري است را تشخيص دهد . استفاده از رنگها حساسيت تست را بالا مي برد .اما در بيماران استفاده از داروهاي ضد ترشحي اين حساسيت بافت شناسي را کاهش مي دهد. تهيه بيوپسي مورد نظر در بيماران از بخش جسم معده حساسيت بيشتري نسبت به آنتروم دارد(45). اين تست داراي حساسيت 70 تا 90 درصد مي باشد(41).
1-4-1-5- رنگ آميزي
دراين روش از نمونه بافتي بدست آمده گسترش تهيه كرده و به روشهاي مختلف رنگ آميزي مي كنند .اين آزمايش سريع و ساده و كم هزينه مي باشد در رنگ آميزي گرم باسيل هاي خميده گرم منفي ديده مي شود . همچنين مي توان بعد از تهيه گسترش از نمونه بافتي هليكو باكتر پيلوري را در زير ميكروسكوپ زمينه تاريك مشاهده نمود(45).
1-4-1-6-كشت
درحال حاضر جدا سازي هليكو باكتر پيلوري از نمونه هاي بافتي با عنوان يك روش تشخيصي خوب مطرح بوده و به صورت روتين انجام مي شود .قطعات بافتي در موقع آندوسكوپي براي تشخيص هليكوباكتر پيلوري بايد هرچه سريعتر براي كشت آماده شود زيرا زنده ماندن اين باكتري در حضور اكسيژن كمتر مي شود . براي انتقال و نگهداري نمونه از محيطهاي ترانسپورت استفاده مي شود . اكثراً به محيطهاي مورد استفاده خون اضافه مي شود و حاوي آنتي بيوتيك مي باشند. محيط هاي انتخابي هليكوباكتر پيلوري شامل كلمبيا آگار , شكلات آگار, كمپيلوباكتر سلكتيو آگار , بروسلاآگار و… كه بسته به شرايط بايد با مكملها و آنتي بيوتيكها آميخته شوند . هليكوباكتر پيلوري به غلظت اكسيژن اتمسفر حساس بوده و تنها در شرايط ميكروائروفيل و در حرارت 33-40 درجه سانتي گراد رشد مي نمايد و براي رشد بهتر يك جو گازي كه حاوي ?% اكسيژن 5% دي اكسيد كربن و 2% هيدروژن و 88% باشد لازم است . بعد از انتقال به محيط هاي مورد نظر پليت را بايد براي مدت حداقل 4 روز در شرايط ميكروآئروفيل در انكوباتور بمانند. معمولا 3تا 5 روز طول مي كشد تا كلني هاي هليكوباكتر پيلوري روي محيط كشت ظاهر شوند . اين كلني ها شفاف و كروي شكل به قطر 2-1 ميليمتر مي باشد . (45) اگر چه اين روش يك روش متداول در جداسازي بسياري از عوامل عفوني مي باشد به علت گران بودن و پائين بودن و سرعت رشد به سختي انجام مي شود مزيت كشت جدا از حساسيت و اختصاصي بودن اين است كه اجازه مي دهد مقاومت باكتري به آنتي بيوتيك مشخص شود. کشت هليکوباکتري معمولاً در تشخيص اوليه آن کاربرد دارد .نتايج منفي کاذب در اين روش بالاست ، زمان حدود دو هفته به بالا براي رشد باکتري لازم است. مشکل ديگر اينکه اين باکتري در کشت گاهاً به فرم کوکوئيد تبديل مي شود. اين روش براي بيماران با پرهيز غذايي و درمان اوليه کارايي دارد. مزيت ديگر اين روش تشخيصي تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي مي باشد. البته از اين روش نيز ميتوان براي انجام تستهاي باقي مانده بعد از نمونه گيري استفاده نمود که در اين صورت ديگر نيازي به آندوسکوپي مجدد ندارد. اين تست داراي حساسيت متغير تا 80 درصد و ويژگي 100 درصد مي باشد (39).
1-4-1-7- واكنش زنجيره پلي مراز
جهت تشخيص عفونتهاي ناشي از هليكو باكتر پيلوري مي توان از تكنيك هاي نيز كمك گرفت از جمله روشها ميتوان به :
PCR ، (Length Plymorphism restriction fragment)RFLPاشاره نمود كه روشهاي بسيار دقيق و حساسي براي تشخيص عفونت و شناخت بهتر از وضعيت بيمار مي باشد . PCR از پتانسيل خوبي براي تشخيص عفونت برخوردار است. بخصوص درمواردي كه ارگانيزم مورد نظر غير قابل كشت بوده و يا اينكه مدت زمان زيادي زنده باقي نمي ماند . اشكال عمده اين روش اين است كه حتي آلودگي با يك سلول باكتربايي مي توان نتيجه آزمايش را به سمت جواب مثبت كاذب هدايت كند(40).
1-4-2-روشهاي غير مستقيم
روشهايي كه مبتني بر نمونه برداري مستقيم از معده بيمار نميباشد.روشهاي غير تهاجمي شامل آزمايش تنفسي اوره و تكنيكهاي سرولوژيك مي باشد (54).
1-4-2-1- سرولوژي
اگر چه هليكوباكتر پيلوري باكتري نيست مستقيماً به بافتهاي مخاطي ميزبان حمله نمايد ولي به علت ترشح ليپوپلي ساكاريد پروتئين ها و تركيبات ديگر سيستم ايمني ميزبان را تحريك مي كند . تست هاي سرولوژيك به عنوان روشهاي غير تهاجمي جهت تشخيص عفونت هليكو باكتر پيلوري مطرح بوده و صحت آن قابل قبول مي باشد اين تستها وجود يا عدم وجود آنتي بادي اختصاصي ضد هليكو باكتر پيلوري را در نمونه سرمي مشخص مي نمايد(54).
اين كيتها حاوي آنتي ژنهاي خالص باكتري مي باشند . لازم به ذكر است كيتهايي كه حاوي آنتي ژنهاي متفاوتي اند نسبت به آنهايي كه تنها از يك آنتي ژن استفاده مي كنند حساسيت و ويژگي بالاتري دارند. اكثر بيماران مبتلا به عفونت هليكو باكتر پيلوري داراي مقادير قابل توجه اي آنتي بادي اختصاصي در سرمشان مي باشند . آنتي باديهاي ضد هليكو باكتر پيلوري داراي كلاسها و زير كلاسهاي مختلفي هستند . اين آنتي باديها در عفونتهاي مزمن از نوع IgA وIgGدرعفونتهاي حاد از نوع IgM مي باشد . روشهاي مورد استفاده جهت شناسايي آنتي بادي اختصاصي ضد هليكوباكتر پيلوري مي توان به آگلوتيناسيون و كمپلمان و فيكساسيون و نيز اليزا اشاره كرد . اليزا متداولترين تكنيكي است كه در بسياري از آزمايشگاهها استفاده مي شود اين روشي سريع كم هزينه ساده با قابليت استفاده مجدد مي باشد هليكوباكترپيلوري ايجاد عفونت مزمن مي نمايد لذا بايد تيتر آنتي بادي IgG را اندازه گيري نمود. IgGتا چند هفته پس از عفونت ظاهر نمي شود و بعد از ريشه كني عفونت تا شش ماه تيتر آن كاهش نمي يابد. ارزيابي تيتر آنتي بادي براي تشخيص ريشه كني عفونت بعد از درمان بسيار مفيد است تيتر آنتي بادي اختصاصي با ريشه كني عفونت به آهستگي كاهش مي يابد(54).
1-4-2-2-تست آنتي بادي
تست آنتي بادي به روش اليزا بسيا

دیدگاهتان را بنویسید