پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

دفتري رابطه مثبت داشتند.

فصل سوم:
روش تحقيق

مقدمه
براي کشف مجهولات‌و يافتن‌پاسخ سوالات‌بايد از‌روش تحقيق‌مناسب و‌مرتبط استفاده شود. روش شناسي تحقيق، شيوه تحقيقات علمي را در اختيار پژوهشگر علم و دانش قرار مي‌دهد. انتخاب‌روش‌هاي مناسب‌تحقيق و‌استفاده از‌ابزارهاي لازم‌براي گردآوري داده‌ها يکي از عوامل مهم موفقيت تحقيقات است. هر تحقيق فرايندي علمي و روشمند است که طي آن پژوهشگر تلاش مي‌کند تا براي يک مساله پاسخي نظري پيدا کند و يا براي حل مشکل واقعي در دنياي علمي راهکاري يابد.
روش‌تحقيق وسيله‌يا طريقه تعيين اين امر است که چگونه يک گزاره تحقيق مورد تائيد قرار گرفته يا رد مي‌شود. به عبارت ديگر، روش تحقيق چهارچوب عمليات يا اقدامات جستجو گرايانه براي تحقيق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سوالات تحقيق را فراهم مي‌آورد. (بازرگان؛ 1382).
اين فصل به معرفي قلمرو تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات، ابزار اندازه گيري، اعتبار و روائي وسيله اندازه گيري، روشهاي تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري، مفروضه‌هاي لازم براي از روشهاي آماري و بيان عقيده رد يا پذيرش فرضيه‌هاي تحقيق اشاره شده است.

1-3- نوع تحقيق
اين پژوهش، از نوع تحقيقات کاربردي محسوب مي‌شود. بدين معنا که هدف اصلي از انجام‌آن توسعه‌دانش کاربردي در‌يک زمينه‌خاص است. هدف عمده تحقيقات کاربردي استفاده کاربردي و عملي از دانش و نتايج به دست آمده از يک تحقيق است که خود بر پايه تحقيقات بنيادي مي‌باشد.
شناسايي و تعيين الگوهاي فصلي در بورس در صورت وجود چنين پديده‌هايي، مورد استفاده اکثر تحليل گران و فعالان اين بازار مي‌باشد لذا ماهيت عملي و کاربردي اين نوع پژوهش‌ها بر کسي پوشيده نيست.
با توجه به متغيرهاي موجود و فرضيات ارائه شده در اين پژوهش، روش اجراي آن در گروه تحقيقات از نوع همبستگي قرار مي‌گيرد. در اين گروه، رابطه ميان متيغرها براساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد. تحليل رگرسيون59 يکي از انواع تحقيق همبستگي است که در پژوهش فوق از آن استفاده مي‌شود.
در تحقيقاتي که از تحليل رگرسيون استفاده مي‌شود، هدف معمولا پيش بيني يک يا چند متغير ملاک از يک يا چند متغير پيش بيني و يا بررسي اثر يک متغير بر متغير ديگر مي‌باشد.
که اين مدل يکي از کاربردي‌ترين روش و ابزارهاي اقتصاد سنجي به حساب مي‌آيد.
2-3- معرفي متغيرهاي تحقيق:
متغير‌مستقل:60 متغير مستقل، متغير محرک يا درونداد است که به وسيله محقق اندازه گيري، دستکاري يا انتخاب مي‌شود تا تاثير يا ارتباط آن با متغير ديگر معين شود. در يک تحقيق غير آزمايشي، متغير به وسيله محقق دستکاري نمي‌شود ولي متغيري است که از پيش وجود دارد و فرض شده است که بر متغير وابسته اثر دارد.61 متغير مستقل اين تحقيق اختلاف بين نسبت بدهي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت بدهي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي‌کند، مي‌باشد.
متغير‌وابسته:62 متغير‌وابسته، متغير‌پاسخ، برونداد‌يا‌ملاک است. متغير‌وابسته مشاهده يا اندازه گيري مي‌شود تا تاثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص شود.63 در اين تحقيق متغير وابسته ارزش بازار شرکت است.

3-3- فرضيه‌هاي تحقيق:
فرضيه اصلي تحقيق: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداري دارد.
فرضيه‌فرعي 1: ميزان‌اختلاف نسبت‌بدهي شرکت با‌نسبت بدهي‌صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ماشين آلات و دستگاههاي برقي اثر معناداري دارد.
فرضيه‌فرعي 2: ميزان‌اختلاف نسبت‌بدهي شرکت با‌نسبت بدهي‌صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت فلزات اساسي اثر معناداري دارد.
فرضيه‌فرعي 3: ميزان‌اختلاف نسبت‌بدهي شرکت با‌نسبت بدهي‌صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ساخت محصولات فلزي اثر معناداري دارد.
فرضيه‌فرعي 4: ميزان‌اختلاف نسبت‌بدهي شرکت با‌نسبت بدهي‌صنعت بر‌روي ارزش بازار شرکت در صنعت مواد و محصولات دارويي اثر معناداري دارد.
فرضيه‌فرعي 5: ميزان‌اختلاف نسبت‌بدهي شرکت با‌نسبت بدهي‌صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات اثر معناداري دارد.

4-3- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري تحقيق را شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکيل مي‌دهند که در‌جريان سالهاي 1380 تا پايان 1384 به فعاليت مشغول بوده‌اند. از ميان جامعه آماري تعداد 74 شرکت از پنچ صنعت براساس روش غربالي انتخاب شده‌اند.
5-3- فرايند تحقيق
براساس تقسيم‌بندي تحقيقات‌علمي، و‌با توحه به‌هدف، اين‌تحقيق از‌نوع‌تحقيق کاربردي است. يعني اصول علمي تدوين شده در تحقيقات پايه، مبناي کاربردي شدن تحقيق قرار گرفته است.
روش‌تحقيق برحسب روش،‌همبستگي است که در‌آن هدف‌اصلي مشخص کردن رابطه بين دو متغير کمي است که علاوه بر بررسي وجود رابطه، به دنبال اندازه و حد آن نيز‌است. هدف‌از مطالعه همبستگي برقراري يک رابطه و بکارگيري اين روابط در پيش بيني است. در اين تحقيق همبستگي بين متغير مستقل اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت مربوطه که تصور مي‌رود با متغير ارزش بازار شرکت به عنوان متغير وابسته مرتبط است، ارزيابي مي‌شود و مدل مناسب براي اين متغيرها برازش مي‌شود. براي‌اين منظور‌اطلاعات و روش علمي مقايسه‌اي استفاده شده است. بعبارت ديگ

دیدگاهتان را بنویسید