پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار، ابزار پژوهش

دانلود پایان نامه

دانشگاه يزد در ابعاد مذكور پرداخته اند. نتايج حاصله نشان داد در وضعيت موجود به ويژگي هاي شخصيتي بالاترين توجه و دانش و معلومات حرفه اي افراد كمترين توجه مي شود. در مطالعه اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري در انتخاب مديران دولتي و خصوصي (آذربايجاني و عطافر 1380) مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله يك تحقيق ميداني است با هدف تعيين ميزان انتخاب مديران بر اساس معيارهاي همگاني و معيارهاي اختصاصي و همچنين تاثيرات بكارگيري اين معيارها بر عملكرد سازمان ها. در اين تحقيق 100 مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي استان يزد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد انتخاب بر اساس معيارهاي اختصاصي سبب كم كاري،‌ غيبت و نارضايتي شغلي كاركنان، از بين رفتن خلاقيت مي شود و مديراني كه بر اساس معيارهاي اختصاصي انتخاب شده باشند براي انتخاب افراد ديگر نيز از اين معيارها تبعيت مي نمايد. در انتخاب مديران بخش دولتي و خصوصي تا حدود زيادي معيارهاي اختصاصي و ناشايسته سالارانه حاكم
مي باشد. در مقاله اي ديگر بررسي ميزان شايسته سالاري كارشناسان در بخش دولتي استان قزوين (كردستاني 1387) مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش شايسته سالاري در ابعاد
شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته داري در بخش دولتي استان قزوين بررسي شده است.

2-4-2 تحقيق هاي خارجي
در بسياري از شهرهاي دنيا سيستم استخدام و ارتقا پست هاي سازماني بر به عنوان مثال بر اساس بند 558 قوانين مدني ايالت Maine ايالات متحده آمريكا، فرد تصميم گيرنده در مورد استخدام يا ارتقاء افراد نبايد تا فاصله چهار ارتباط فاميلي (نسبي و سببي) قرار داشته باشد (Nicholas,1998)
در خصوص گروه بندي اجزاي شايستگي محققاني مانند بوياتزيس (1982) و كوكريل (1989) شايستگي را در 5 دسته كنترل ذهني، اطلاعاتي،‌ نتيجه گرايي،‌ شايستگي هاي انگيزشي/ ميان فردي و شايستگي هاي شخصي قرار دادند.
در خصوص شايسته سالاري و شايسته گزيني مي توان به مطالعه مارتين و ماريون33 (2005) اشاره كرد. آنها وجود توانايي هايي مثل توانايي در مشاركت دادن ذينفعان در تصميم گيري ها،‌ برخورد متفاوت مبتني بر تفاوت هاي فردي با استادان، ‌روبرو شدن با حقايق سياسي و ايجاد اعتماد دو طرفه را براي مديران دانشگاه ضروري دانست. مك دوناق34 (2005) در مطالعه اي براي شناسايي عوامل موثر در شايسته سالاري و شايستگي هيأت مديره هاي موثر، شش گروه از عوامل شامل عوامل زمينه اي،‌ شايستگي هاي استراتژيك،‌ شايستگي سياسي،‌ روابط بين فردي، توانايي تحليل و شايستگي اموري تعريف كرد. رانتز35 (2002) در مطالعه اي الزامات رياست بر مبناي شايسته سالاري را توانايي تصريح و تثبيت ارزش هاي سازماني، جذب شايسته، اصول اخلاقي و ايفاي نقش به عنوان يك مدير اخلاقي و ايفاي نقش هاي متوازن كننده، ارتباط دهنده،‌ شايسته سالار بر شمرد. در مقاله اي پژوهشي با عنوان “شايستگي، مديريت و صلاحيت بي طرفي” به درس هايي از هيأت مراقبت از نظام شايستگي ايالات متحده (MSPB)36 بين سالهاي 1988 تا 1997 پرداخته شده است (West&Durant;111-2000)

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

1-3 مقدمه:
مبحث روش‌شناسي محتواي فصل حاضر را تشکيل مي‌دهد. به واقع، روش‌ شناسي فصلي است که به موضوع چگونگي حرکت از مجهولات به معلومات در حين تحقيق اشاره دارد. در اين فصل، به مواردي همچون نوع روش تحقيق، جامعه آماري، تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيري، ابزار تحقيق، روشهاي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، روايي و پايايي ابزار تحقيق و نهايتاً تكنيك ها و روش هاي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و اطلاعات پرداخته شده است.

2-3 روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي- پيمايشي است. هدف تحقيقات کاربردي؛ توسعه و بهبود روش ها، ابزارها، کالاها يا ساختارهاست (حافظ نيا، 1388،ص51-52) تحقيق کاربردي تحقيقي است که نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني که بر تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کار مي گيرند.(سرمد و ديگران، 1376، ص 79)
روش تحقيق توصيفي روشي است که بر اساس نتايج معيني از موقعيت گرفته شده است و بدون هيچگونه استنتاج ذهني مي باشد. (حافظ نيا ،1383 ،ص 131)
تحقيق پيمايشي تحقيقي است که مبتني بر تعميم اطلاعات حاصل از بخش کوچکي از جامعه تحت عنوان نمونه به کل جامعه آماري مي باشد. (ازکيا، 1382، ص 333)

3-3 جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد، اشخاص، اشيا يا نمودارهايي که در يک يا چند صفت اشتراک دارند (صفاري، حق شناس، 1390، ص 33)
جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان صنعت لاستيك مي باشد كه تعداد آنها 2600 نفر مي باشد كه با استفاده از فرمول نمونه گيري از جوامع محدود تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي و نهايتاٌ تصادفي ساده ميباشد. بدين ترتيب كه حوزهها و بخش هاي اداري در صنعت لاستيك به عنوان خوشههايي در نظر گرفته شده و در هر يك از اين حوزهها و بخش هاي اداري، تعدادي از كارشناسان به صورت كاملاً تصادفي، انتخاب شدهاند. حجم نمونه نيز از طريق فرمول نمونه گيري از جوامع محدود محاسبه شده است که شرح آن، در زير آمده است كه با احتساب فرمول زير حجم نمونه در اين تحقيق 335 نفر مي شود.

n= حجم نمونه
N= تعداد كل جامعه آماري
z= مقدار سطح زير منحني نرمال استاندارد، که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 96/1 مي باشد.
d2= تقريب در برآورد پارامتر جامعه، كه برابر با 2 05/0 حداكثر خطاي پژوهش در اين تحقيق
05/0 d= 5%
P= احتمال وجود صفت مورد نظر
(1-P)= احتمال عدم‌وجود صفت مورد نظر
4-3 ابزار گرد آوري و روش جمع‌آوري داده‌ها
در اين مطالعه به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات لازم تحقيق براي پاسخگويي به پرسشها و در نهايت نيل به اهداف تحقيق، از دو روش اسنادي (مراجعه به كتابخانه‌ و اينترنت به منظور جمع‌آوري منابع و اطلاعات لازم براي مرور ادبيات نظري و تجربي) و روش ميداني (تكميل پرسشنامه در بين جامعه آماري) استفاده ميشود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود ساخته توسط پژوهشگر و براساس شاخص‌هاي مدل مفهومي و اهداف پژوهش است.
جدول 1-3 مولفه ها و پرسش هاي مربوط به هر بعد
نام مولفه
سوال هاي مروبوط به آن
شايسته گزيني
تطابق رشته شغلي با رشته تحصيلي شما

موثر بودن مدرك تحصيلي در فرايند استخدام

موثر بودن معدل مدرك تحصيلي در فرايند استخدام

موثر بودن دانشگاه محل تحصيل در فرايند استخدام

داشتن تجربه كاري كافي در فرايند استخدام

ميزان موثر بودن آشنايي با فرهنگ بومي

موثر بودن نظر مديريت مستقيم در مورد توانايي كارشناسان
شايسته پروري
امكان ارتقا شغلي و فرصت هاي برابر شغلي

قرار گرفتن هر فرد جاي خودش

وجود ارتباط دو طرفه اي بين مديريت و كارشناسان

كمك به تامين مسكن، تسهيلات اعطايي مانند وام و تامين آتي

اجراي صحيح طرح مسير ارتقا شغلي

كفايت نسبي حقوق و مزايا

تاثير كيفيت عمكرد در پرداخت پاداش و قدرداني از افراد

توجه به عوامل سالم سازي جسمي و روحي كارشناسان ( از جمله ورزش، زيبا سازي محيط و بهداشت روحي)

ميزان اعتماد سازمان به كارشناسان

ميزان احترام و توجه سازمان به كارشناسان

ارزيابي مستمر عملكرد ككارشناسان
شايسته داري
ميزان دوره هاي آموزشي برگزار شده در طي سال

ميزان اهميت سازمان نسبت به امتياز ارزشيابي سالانه

ميزان اهميت سازمان نسبت به ارائه تقدير نامه و تشويق و جوايز

ميزان اهميت سازمان نسبت به انتخاب كارمند نمونه

ميزان اهميت سازمان نسبت به فعاليت هاي تحقيقاتي

ميزان اهميت سازمان نسبت به برگزاري دوره هاي خاص آموزشي

ميزان اهميت سازمان نسبت به پيشنهادات مطرح شده از سوي كارشناسان

ميزان اهميت سازمان نسبت به ابتكار توسط كارشناسان

ميزان اهميت سازمان نسبت به آموزش به ديگران و تهيه دستورالعمل مرتبط با مشاغل

ميزان اهميت سازمان نسبت به كسب مهارت توسط كاشناسان

ميزان اهميت سازمان نسبت به دانش كامپيوتر و زبان انگليسي كارشناسان

تاثير كيفيت عملكرد در پرداخت حقوق و مزايا

ميزان اهميت سازمان نسبت به تشكيل گروه هاي كاري

رسيدگي دقيق به شكايات و تخلفات انضباط اداري

شناخت ساختار تشكيلاتي، اهداف و فرايند هاي سازمان

انگيزه انجام به موقع وظايف بدون دخالت سرپرست

ميزان اهميت سازمان نسبت به تفويض اختيار و ايجاد انگيزه براي مشاركت

ميزان اهميت سازمان نسبت به شناخت تكنولوژي به روز و فناوري مورد نياز

ميزان اهميت سازمان نسبت به شناخت سازمان هاي موفق مشابه

ميزان اهميت سازمان نسبت به شناخت عوامل محيطي موثر

ميزان اهميت سازمان نسبت به ميزان ارتقاء مهارت كارشناسان

ميزان اهميت سازمان نسبت به دريافت مدرك تحصيلي بالاتر در حين خدمت

5-3 روايي 37(اعتبار)
مقصود از روايي، آن است كه وسيله اندازه‌گيري واقعاً بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه‌گيري كند و نه متغير ديگري را (بازرگان، 1381: 83). لذا، يكي از اهداف اصلي در تنظيم هر آزمون يا پرسشنامه، بالا بودن روايي آن است. در تحقيق حاضر نيز، سئوالات پرسشنامه متناسب با مباني نظري و با توجه به کيفيت تعاريف نظري و عملياتي هر يك از شاخص ها، مقياس ها و متغيرها، تنظيم شده است و به منظور تعيين روايي محتوا38 از مشاوره اساتيد، صاحبنظران و محققين در زمينه مرتبط با موضوع پژوهش كه در اين زمينه آگاهي داشتند، استفاده شده و روايي هريک از سؤالات و سازهها مورد بررسي قرارگرفت. در ادامه پس از تأييد پرسشنامه توسط متخصصين مورد نظر، پرسشنامهها در ميان نمونه آماري تحقيق، تکميل شده است.

6-3 پايايي 39(اعتماد پذيري)
پايايي عبارت است از ثبات يا هماهنگي، اعتمادپذيري، پيش‌بيني، همگوني، حساسيت و دقت. مقصود از اعتبار يا پايايي يك وسيله اندازه‌گيري آن است كه اگر خصيصه مورد نظرسنجي را با همان وسيله (يا وسيله مشابه قابل مقايسه با آن) تحت شرايط مشابه دوباره اندازه‌گيري شود، نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است. يك وسيله معتبر آن است كه داراي ويژگي تكرار پذيري و بازيافت ‌پذيري باشد. يعني بتوان آن را در موارد لازم به كار برد و در همه موارد نتايج يكسان توليد كرد (بازرگان، 1381: 83).
در مطالعه حاضر براي محاسبه قابليت اعتماد پرسشنامه‌ها، از روش آلفاي كرونباخ40 و با استفاده از نرم افزار آماري Spss استفاده شده است.
بدين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه‌هاي پژوهش بين دو گروه 30 نفره توزيع و جمع آوري گرديد سپس از طريق ضريب آلفاي كرونباخ و با استفاده از نرم افزار آماري Spss، ضريب آلفاي کرونباخ به شاخص ها و مقياسهاي مختلف پرسشنامه‌ها محاسبه شده است كه جدول ذيل معرف اين موضوع است:
پرسشنامه پاياست H0 : P1=P2
پرسشنامه پايا نيست H1 : P1?P2

جدول 2-3 پايايي پرسشنامه
تعداد سوالات
ضريب آلفاي کرونباخ
سطح احتمال (?)
احتمال فيشر(P)
نتيجه
40
905/0
05/0
3/0
پرسشنامه پاياست

آلفاي کرونباخ براي هر کدام از متغيرها به شکل جداگانه بررسي شده که به شرح جداول زير
مي باشد:

جدول 3-3 ضريب آلفا کرونباخ براي پرسشنامه به تفکيک متغيرها
متغيرها
تعداد سوالات
ضريب آلفاي کرونباخ
شايسته گزيني
7
7/0
شايسته پروري
11
7/0
شايسته داري
22
950/0

با توجه به مقدار ضرايب بدست آمده و سطح احتمال فيشر براي پرسشنامه مذكور ملاحظه ميشود كه شاخص هاي مختلف پرسشنامه از پايايي و قابليت اعتماد بالايي

دیدگاهتان را بنویسید