پایان نامه رایگان با موضوع انرژي، تشکيل، HOMO

دانلود پایان نامه

?max در رنگ مو …………………..91
16-3-4 : نتايج تجربي بدست آمده از جدول 9-4……………………………………………………………… 93
17-3-4 : رنگ مو قسمت اول ………………………………………………………………………………………….98
18-3-4 : نتايج تجربي بدست آمده از جدول 13-4…………………………………………………………….. 99
19-3-4 : رنگ مو قسمت دوم ………………………………………………………………………………………..100
20-3-4 : نتايج جدول 14-4…………………………………………………………………………………………. 101
21-3-4 : رنگ مو قسمت سوم………………………………………………………………………………………. 102
22-3-4 :نتايج جدول 15-4 ……………………………………………………………………………………………103

فهرست شکل ها صفحه
شکل : 1-1 ساختار مولکولي بنزن……………………………………………………………………………………… 3
شکل 2-1 : محدوده نور مرئي…………………………………………………………………………………………….. 4
شکل 3-1 : دايره رنگ……………………………………………………………………………………………………… 6
شکل 4-1 : نور هاي جذب شده و منعکس شده در محدوده ي طول موج هاي مرئي………………… 6
شکل 5-1 : ساختار متيل نارنجي…………………………………………………………………………………………..8
شکل 6-1 : ساختار آزوبنزن………………………………………………………………………………………………..8
شکل 7-1 : مثال هايي از مواد رنگي قوي………………………………………………………………………………9
شکل 8-1 : نمايش اوربيتال هاي مولکولي…………………………………………………………………………..10
شکل 9-1 : انتقالات الکتروني…………………………………………………………………………………………….12
شکل 10-1 : طيف طول موج ناحيه مرئي……………………………………………………………………………..13
شکل 11-1 : طول موج نواحي مختلف………………………………………………………………………………..14
شکل 12-1 : دسته بندي رنگ…………………………………………………………………………………………….14
شکل 13-1 : انواع شناساگرهاي اسيدوباز……………………………………………………………………………20
شکل 14-1 : رنگ گوگردي……………………………………………………………………………………………….20
شکل 1-3 : ساختار کلي رنگ هاي آزو…………………………………………………………………………..43
شکل 2-3 : نمونه هايي از گروه هاي کروموفوري موجود در رنگ هاي آلي………………………………48
شکل 3-3 : اهميت داشتن يک کروموفور در يک سيستم کونژوگه Conjugated………………………48
شکل 4-3 : سيستم هاي مزدوج در ويتامين A ( بالا ) و ?- کاروتن ( پايين )………………………….. 49
شکل 5-3 : تاثير رنگ زايي کروموفورها……………………………………………………………………………. 49
شکل 6- 3 :شکل گيري يون Nitrenium از متابوليسم آمين هاي آروماتيک………………………….. 51
شکل 7-3 : چند ترکيب تجاري براي رنگ هاي آزو …………………………………………………………….51
شکل 8- 3 :کاهش برش مستقيم 28 قرمز ( 1 ) با استفاده از يک آنزيم ردوکتاز………………………..52
شکل 9-3 : نمونه هايي از آمين هاي آروماتيک سرطان زا و ترکيبات آزو…………………………………53
شکل 10-3 : مسيرهاي واکنشي براي nitrenium يون 9 متابوليت از ايزومر آزوبنزن azobenzen.54
شکل 11-3 : سرطان زا ( 12 ) و غير سرطان زا ( 13 ) محلول در آب monoAZO…………………54
شکل 12-3 : اکسيداسيون تشکيل رنگ مو از واسطه هاي اوليه ( X=O , NH ) ………………………56
شکل 13-3 : تشکيل رنگ موي اکسيدي از جفت شونده و ماده مياني اوليه……………………………..56
شکل 14-3 : مثال هايي از ساختار هاي رنگ مو هاي غير دايمي ……………………………………………57
شکل 1-4:فايل out تغييرات دسته اول …………………………………………………………………………….63
شکل 2-4 : فايل OUT تغييرات دسته دوم ………………………………………………………………………… 67
شکل 3-4 : فايل OUT تغييرات دسته سوم ………………………………………………………………………. 71
شکل 4-4: فايلOUT پيرازولين………………………………………………………………………………………… 76
شکل5-4: فايل OUT رنگ مو دايمي…………………………………………………………………………………… 79
شکل 4-6 : فايل OUT رنگ مو دايمي با کروموفور NO2 …………………………………………………….82
شکل 7-4 : فايل OUT رنگ مو دايمي با کروموفور CN………………………………………………………. 85
شکل 8-4 : فايل OUT رنگ مو دايمي با کروموفور OCH3 …………………………………………………..89
شکل 9-4 : فايل OUT رنگ مو دايمي با کروموفور HCNH ……………………………. 93……………….

فهرست جداول صفحه
جدول 1-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 63…………………………..
جدول 2-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 68………………………….
جدول 3-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 72……………………………
جدول 4-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 76…………………………….
جدول 5-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 79……………………………
جدول 6-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 82……………………………
جدول 7-4: انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 86……………………………..
جدول 8-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 89……………………………..
جدول9-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 93……………………………..
جدول 10-4: انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max?:95……………………………
جدول 11-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 96…………………………..
جدول 12-4 :انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 97…………………………….
جدول 13-4 :انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 99……………………………
جدول 14-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 101………………………..
جدول 15-4 : انرژي تشکيل HF ، سطح انرژي LUMO ، HOMO ، max? 103………………………….

فصل اول

رنگ

مقدمه رنگ
رنگها ترکيبات آلي سنتزي هستند که توليد آنها افزايش يافته و به عنوان رنگ دهنده ها ، در بسياري از صنايع نساجي ، پلاستيک سازي ، کاغذ سازي و … استفاده مي شوند .

رنگ از ابتداي تاريخ زندگي انسان وجود داشته ، بطوريکه انسان هاي اوليه و غارنشين از خاک سرخ به عنوان رنگ قرمز و از گل سفيد به عنوان رنگ سفيد و از زغال سياه به عنوان رنگ سياه استفاده مي نمودند. استفاده از رنگ در ابتداي تمدن انسان به منظور جذابيت آن و آراستگي بوده و گفته مي شود قدمت آن به پنج هزار سال قبل از مسيح بر ميگردد . مصريان اولين سازندگان رنگ آبي از سولفات مس و رنگ قرمز از سولفور جيوه و رنگ زرد از آرسنيک بوده اند.

1-1-1 تاريخچه و تئوري رنگ و نحوه ي ايجاد آن
اولين رنگ سنتز شده توسط ويليام هنري پرکين ، يک دانشجوي شيمي درکالج رويان کشــف شد. او سعي به ساختار دارو گوئينين از آنيلين ( يک ماده شيميايي يافت شده در زغال سنگ ) داشت که در نتيجه آزمايش ، يک لجن سياه و ضخيم توليد شد. او سعي کرد که بتواند ابريشم را با آن رنـگ کند که رنـــگي پايدار و مقاوم در برابر شويش و از بين رفتن در برابر نور بود.
پس از کشف اولين رنگ سنتزي در اواسط سده نوزدهم ، شيميدانان به کشف چگونگي ارتباط بين رنگينه و ساختار مولکولي آن علاقه مند شدند . در سالهاي اخير موضوع منشأ رنگ در مولکولهاي آلي به صورت علمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . علاوه بر آن شناخت رنگ و نحوه ي ايجاد آن ها ، امروزه اهميت فراواني در طراحي روز داد.
در اولين روز هاي پيدايش شيمي سنتز رنگ ، دانش بسيار کمي در مورد ساختار مولکول هاي آلي وجود داشت . پس از پيشنهاد فرضيه ککوله در مورد ساختار بنزن ، شيمي آلي پيشرفت سريعي داشت. رنگهاي جديد در بازار از روش تحقيقي ککوله ، روي ساختار مولکولي بنزن در سال 1868 بوجود آمده اند.

شکل : 1-1 ساختار مولکولي بنزن
در اوايل قرن بيستم مواد رنگي سنتزي با رنگهاي طبيعي کاملا جايگزين شدند

2-1-1 تعريف کلي رنگ
صنايع رنگ سازي و رنگرزي قدمتي ديرينه دارند . بسياري از محصولات مصرفي در جوامع پيشرفته به منظور داشتن ظاهر زيبا با جذابيت عمومي و قابل قبول براي مصرف نهايي رنگ مي شوند .
رنگها از نظر کاربردي متنوع اند و ممکن است آن ها را بر حسب ساختمان شيميايي يا روش هاي کاربرد مثلاً در رنگرزي و چاپ مصنوعات نساجي ، رنگرزي پلاستيک و غيره طبقه بندي نمود ولي هيچ يک از روش هاي طبقه بندي رنگ ها ، کاملا رضايت بخش نيست ، زيرا ممکن است چند نوع رنگ که خصوصيات فيزيکي و نيز نحوه کاربرد مختلفي دارند ، داراي ساختار شيميايي يکساني باشند. ولي به هر حال اسـتفاده از هر کدام از اين طبقه بنـدي ها به نوبـه خود در بسـياري از شـرايط لازم و کمک کننـده مي باشند.
مباني شيمي رنگ
1-2-1 تعريف فيزيکي رنگ
رنگ تغييري از علائمي است که به چشم ميرسد هنگاميکه پرده شبکيه چشم به وسيله تشعشعات الکترومغناطيس در محدوده ي طول موج 380 تا 760 نانومتر تحريک مي شوند . نور سفيد يعني تشعشعاتي که تقريبا

دیدگاهتان را بنویسید