پایان نامه رایگان با موضوع نرم افزار

دانلود پایان نامه

رنگ هاي اينگرين……………………………………………………………………………………………….23
10-9-1 رنگ هاي دندانه اي يا کمپلکس فلزي…………………………………………………………………..24
1-10-9-1 روش هاي دندانه زدن الياف…………………………………………………………………………..24
11-9-1 رنگ هاي خمي…………………………………………………………………………………………………24
12-9-1 رنگ هاي آزو……………………………………………………………………………………………………25
فصل دوم :مباني نظري شيمي محاسبات و معرفي نرم افزار هاي محاسباتي شيمي…………26
1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………27
2-2 معرفي………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3-2 کاربردهاي کلي کامپيوتر…………………………………………………………………………………………..27
4-2 عملکرد کامپيوتر……………………………………………………………………………………………………..28
5-2 مزاياي کامپيوتري……………………………………………………………………………………………………28
6-2 سه دسته از علم کامپيوتر…………………………………………………………………………………………..28
7-2 شيمي محاسباتي………………………………………………………………………………………………………29
1-7-2 مزاياي شيمي محاسباتي………………………………………………………………………………………..30
8-2 بررسي روش هاي محاسباتي……………………………………………………………………………………..30
1-8-2 روشهاي مکانيک مولکولي……………………………………………………………………………………..30
2-8-2 روش هاي نيمه تجربي………………………………………………………………………………………….31
9-2 معرفي چند نرم افزار محاسباتي………………………………………………………………………………….31
1-9-2 نرم افزار هايپرکم ……………………………………………………………………………………………………….31
2-9-2 معرفي نرم افزار کم آفيس…………………………………………………………………………………….32
1-2-9-2 کاربرد نرم افزار کم آفيس…………………………………………………………………………………32
3-9-2 معرفي نرم افزارهاي Mopac ……………………………………………………………………………33
4-9-2 نرم افزار Gaussian 98w ………………………………………………………………………………….33
5-9-2 معرفي نرم افزار Gaussview ……………………………………………………………………………..34
10-2 روش هاي محاسباتي و معرفي نرم افزار هاي مورد استفاده دراين پروژه …………………………..34
11-2 مطالعه بر روي مشخصات مولکول در گوسين …………………………………………………………….36
12-2 آشنايي بيشتر با نرم افزا رw Gaussian 98 ………………………………………………………36
13-2 پيش بيني خواص مولکولي حاصل شده از گوسين ………………………………………………………37
14-2 روش هاي مکانيک مولکولي و روش هاي نيمه تجربي ………………………………………………..38
15-2 روش هاي محاسباتي initio Ab ………………………………………………………………………….38
1-15-2 توانايي روش initio Ab ………………………………………………………………………………….39
2-15-2 مراحل اجراي يک محاسبه با روش initio Ab ……………………………………………………..39
3-15-2 شرايط روش initio Ab…………………………………………………………………………………….40
4-15-2 نکات قوت روش initio Ab …………………………………………………………………………….41
فصل سوم : رنگهاي آزو………………………………………………………………………………………… 42
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………43
2-3 روش کلي در ساختن رنگ هاي آزو……………………………………………………………………………43
3-3 فرآيند تهيه رنگ هاي آزو…………………………………………………………………………………………..44
1-3-3 تشکيل رنگ آزو در نيمه ي فرآيند دي آزوتاسيون…………………………………………………….44
1-1-3-3 دي آزوتاسيون مستقيم……………………………………………………………………………………….45
2-1-3-3 دي آزوتاسيون غير مستقيم………………………………………………………………………………….45
3-1-3-3 دي آزوتاسيون آمين هاي با خاصيت بازي ضعيف………………………………………………….45
4-1-3-3 دي آزوتاسيون در حلال آلي ……………………………………………………………………………..45
2-3-3 تشکيل رنگ ازو در نتيجه ي فرآيند جفت شدن…………………………………………………………45
1-4-3 رنگ هاي مونو آزو……………………………………………………………………………………………….46
2-4-3 رنگ هاي دي آزو…………………………………………………………………………………………………46
3-4-3 رنگ هاي تترا آزونيوم……………………………………………………………………………………………47 5 -3 اصول شيمي رنگ……………………………………………………………………………………………………47
6-3 تاثير کروموفور براي ساخت رنگ………………………………………………………………………………48
7-3 اهميت سيستم ترکيبي در توليد رنگ……………………………………………………………………………49
8-3 اثر جانشيني در رنگ آزو……………………………………………………………………………………………49
9- 3 تاملي در طراحي رنگ…………………………………………………………………………………………….50
10-3 بررسي سم شناسي رنگ………………………………………………………………………………………….52
11-3 ارتباط ويژگي ساختاري………………………………………………………………………………………….53
12-3 رنگ مو……………………………………………………………………………………………………………….55
13-3 Triazole ……………………………………………………………………………………………………………57
14-3 Pyrazoline ………………………………………………………………………………………………………..58
فصل چهارم بخش تجربي و نتيجه گيري…………………………………………………… 59
1-4 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..60
2-4 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………….61
3-4 رنگ هاي آلي نيتروژن داري که در اين پروژه به انان پرداخته شده است …………………………..61
1-3-4 : تغييرات قسمت اول ……………………………………………………………………………………………62
2-3-4 : بحث ونتيجه گيري جدول 1-4……………………………………………………………………………. 64
3-3-4 : تغييرات مولکول TAZ در قسمت دوم ………………………………………………………………..64
4-3-4 : نتايج تجربي جدول 2-4 …………………………………………………………………………………….68
5-3-4: تغييرات مولکول TAZ در قسمت سوم ……………………………………………………………………69
6-3-4 : نتايج جدول 3-4 ……………………………………………………………………………………………….72
7-3-4 : نتايج جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………..76
8-3-4 : نتايج جدول 5-4 ………………………………………………………………………………………………79
9-3-4 : بررسي تاثير کروموفور NO2 برروند پايداري و ?max در رنگ مو …………………………….80
10-3-4 : نتايج بدست آمده از جدول 6-4 …………………………………………………………………………83
11-3-4 : بررسي تاثير کروموفور CN برروند پايداري و ?max در رنگ مو…………………………… 84
12-3-4 : نتايج جدول 7-4 ………………………………………………………………………………………………86
13-3-4 : بررسي تاثير کروموفور OCH3 برروند پايداري و ?max در رنگ مو ……………………87
14-3-4 : نتايج بدست آمده از جدول 8-4 ………………………………………………………………………….90
15-3-4 : بررسي تاثير کروموفور HC=NH برروند پايداري و

دیدگاهتان را بنویسید