پایان نامه رایگان با موضوع نرم افزار

دانلود پایان نامه

انتخاب دستور مناسب به منظور محاسبه ي ميزان انرژي تشکيل مولکول ها ، نقش قابل توجهي دارد . بنابراين ترکيبات مورد نظر در سطح تئوري DFT ، opt + freq ، HF/6-31G بدون اعمال محدوديت ، بهينه شده و پايدار ترين انرژي تشکيل را به دست مي آورد.

2-4 روش کار
ابتدا ساختار تمام رنگ هاي اوليه ي آلي نيتروژن دار مورد نظر را در نرم افزار Gauss view رسم کرده و سپس مولکول هاي اوليه به پايدارترين حالت و شکل بهينه ميشوند. در مرحله ي بعد اين مولکول ها به نرم افزار گوسين 98 انتقال داده مي شود تا HF ، HOMO، LUMO، ?max ، زاويه پيوند با اين نرم افزار محاسبه شود.
3-4 رنگ هاي آلي نيتروژن داري که در اين پروژه به آنان پرداخته به ترتيب به گروه هاي زير تعلق دارند :
: 1 رنگ هاي تري آزول 1
: 2مشتقات ديمرهاي پيراوزلين 2
:3 رنگ مو

:4 رنگ مو غير دايمي

Triazole
Pyrazoline
1: مولکول TAZ
اين مولکول شامل حلقه ي تري آزول مي باشد.

در اثر تغييرات اعمال شده در TAZ ، اين بخش به سه قسمت تقسيم ميشود.
1-3-4 : تغييرات قسمت اول
اختصاص هيدروژنH ، متيل CH3 و ترشيوبوتيل به R و اضافه کردن حلقه ي هتروسيکل ، پايداري اين دسته ترکيبات حساب مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید