مقاله درمورد مينوز، فرنگي، گوجه

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اس 22
ب) شکل شناسي 23
2-2-3) نياز هاي زندگي قارچ هاي بيماري زاي حشرات 24
2-2-3-1) نيازهاي غذايي 24
2-2-3-2) نيازهاي محيطي 25
2-2-3-3) ساير عوامل محيطي موثر بر قارچ 27
2-2-4) مراحل ايجاد بيماري 27
2-2-5) مسيرهاي ايجاد آلودگي 27
2-2-6)استقرار اسپور در سطح بدن حشره 28
2-2-7) انباشته شدن قارچ در حفره عمومي بدن 28
2-2-8) علائم بيماري و تاثير عوامل محيطي 29
2-3)استفاده از باکتري به منظور کنترل ميکروبي آفت 29
2-3-1)باکتري Bacillus thuringensis 30
2-3-1-1) تاريخچه Bacillus thuringensis 31
2-3-1-2)Bacillus thuringensis چگونه کار مي کند؟ 32
2-3-1-3)Bacillus thuringensis پناهگاهي براي محصولات 33
2-3-1-4)کريستال هاي Bacillus thuringensis 33
2-3-1-5) گياهان تراريخته Bacillus thuringensis 33
2-3-1-6) ريسک هاي بالقوه ناشي از کاربرد Bacillus thuringensis 34
2-3-1-7) مشخصات باکتري و توکسين آن 34
2-3-1-8)طرز تهيه B. thuringensis 34
2-3-1-9) موارد مصرفي باکتري در کنترل ميکروبي 35
2-3-1-10)مزايا و معايب استفاده از B. thuringensis 35

فصل سوم : فرآيند پژوهش
3-1) حشره ميزبان(جمع آوري و پرورش آزمايشگاهي) 37
3-2)قارچ هاي بيمارگر 39
3-2-1) جمع آوري و شناسايي قارچ 39
3-2-2) کشت و نگهداري جدايه ها 39
3-2-3)تهيه سوسپانسيون هاگ 40
3-2-4) آزمايش زنده ماني 42
3-3) روش زيست سنجي 42
3-4)روش تجزيه و تحليل داده ها 43
3-5) آزمايشات اوليه تعيين غلظت هاي محدوده LD50 44
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
1-4)ارزيابي اثر قارچ M.anisopilae بر روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 45
2-4)ارزيابي اثر قارچ M.anisopilae بر روي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 48
3-4)ارزيابي اثر قارچ B.bassiana بر روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 51
4-4)ارزيابي اثر قارچ B.bassiana بر روي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 53
5-4)ارزيابي اثر باکتري B.t بر روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 56
6-4)ارزيابي اثر باکتريB .t بر روي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 59
فصل پنجم : بحث ونتايج
نتيجه گيري کلي 62
پيشنهادات 66
پيوستها
داده هاي تحقيق 67
منابع
فارسي 73
لاتين 74
چکيده انگليسي 85

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3) تيمارهاي قارچي و باکتريايي بکار رفته در آزمايشات اوليه 44
جدول 1-4) ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 1 مينوز گوچه فرنگي 45
جدول 2-4) مقدار غلظت هاي قارچ M.a براي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 45
جدول 3-4)پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي با قارچ M.a 47
جدول4-4) ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 3 مينوز گوچه فرنگي(M.a) 48
جدول 5-4) مقدار غلظت هاي قارچ M.a براي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 48
جدول 6-4) پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي با قارچ M.a 50
جدول 7-4) ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 1 مينوز گوچه فرنگي(B.b) 51
جدول 8-5) مقدار غلظت هاي قارچ B.b براي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 51
جدول 9-4) پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي با قارچ B.b 52
جدول 10-4) ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 3 مينوز گوچه فرنگي(B.b) 53
جدول 11-4) مقدار غلظت هاي قارچ B.b براي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 55
جدول 12-4) پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي با قارچ B.b 56
جدول 13-4)ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 1 مينوز گوچه فرنگي(Bt) 56
جدول14-4) مقدار غلظت هاي باکتري B.t براي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي 56
جدول15-4 ) پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي با باکتري Bt 57
جدول16-4) ميانگين درصد مرگ و مير لاروهاي سن 3 مينوز گوچه فرنگي(Bt) 58
جدول 17-4) مقدار غلظت هاي باکتري Bt براي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي 59
جدول18-4 ) پروبيت نتايج اوليه براي تعيين LC50.روي لارو سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي با باکتري Bt 60

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثر قارچ M.a 46
نمودار 2-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثر قارچ M.a 49
نمودار3-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثر قارچ B.b 51
نمودار 4-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثر قارچ B.b 54
نمودار 5-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 1 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثر باکتري Bt 56
نمودار6-4) مقايسه درصد مرگ وميراصلاح شده لارو هاي سن 3 پروانه مينوز گوجه فرنگي در اثرباکتري Bt 60

دیدگاهتان را بنویسید