دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روش پژوهش، بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه

کارن هورناي 18
هري استاک ساليوان 19
گوردون آلپورت 20
اريک فروم 21
کارل يونگ 22
ويکتور فرانکل 22
کارل راجرز 23
آلبرت اليس 24
اسکينر 26
ويليام گلاسر 26
-شخصيت 28
-مفهوم شخصيت، تعاريف و گسترده آن 28
تعاريف شخصيت 30
ديدگاه پديدار شناختي 36
ديدگاه شناختي 36
رويکرد رفتاري 37
-ديدگاه اجتماعي شناختي 37
-ديدگاه صفت 38
نظريه گوردن آلپورت درباره صفات : 39
نظريه سه عاملي هانس ، جي . آيزنک (1997-1916) 40
ريموند کتل (1998-1905) و رويکرد تحليلي عاملي صفات : 41
ريشه هاي تاريخي الگوي پنج عاملي در صفات شخصيت 42
ابعاد پنج گانه شخصيت 45
روان رنجور خويي (N) 46
برونگرايي (E) 46
انعطاف پذيري (O) 47
دلپذير بودن(A) : 48
مسئوليت پذيري(C) : 49
الگوي نظري فرضي براي پنج عامل اصلي : 50
تعاريف رضايت شغلي 51
مروري بر مطالعات علمي 60
الف ) تحقيقات انجام شده در داخل کشور 60
ب) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 65
فصل سوم: روش پژوهش 69
روش پژوهش 70
جامعه آماري 70
روش نمونه گيري و حجم نمونه 70
ابزار مورد استفاده 70
شرح کامل روش و شيوه اجرا 72
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 72
فصل چهارم: تحليل يافته هاي پژوهش 73
آمار توصيفي 75
آمار استنباطي (آزمون فرضيه ها) 79
فصل پنجم: بحث و تفسير 86
بحث و نتيجه گيري 87
محدوديت هاي پژوهش 90
پيشنهادات 90
منابع 91

فهرست جداول
جدول 4-1: توزيع فراواني و درصد جنسيت آزمودني ها 75
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد بر حسب وضعيت تاهل 76
جدول4-3- توزيع فراواني و درصد بر حسب تحصيلات 76
جدول 4-4 آمار توصيفي سن و سابقه خدمت در آزمودني ها 77
جدول 4-5- آمار توصيفي مربوط به رضايت شغلي ، پنج عامل بزرگ شخصيت و سلامت روان 78
جدول 4-6 رابطه همبستگي بين پنج عامل بزرگ شخصيت و رضايت شغلي 79
جدول 4-7- رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان 80
جدول 4-8- رابطه بين سلامت روان و رضايت شغلي 81
جدول 4-9 مدل رگرسيون رضايت شغلي و وي 82
جدول4-10- آنوا در مدل رگرسيون 82
جدول 4-11- جدول ضرايب رگرسيون 82
جدول 4-12- مدل رگرسيون 84
جدول 4-13- جدول آنوا در مدل رگرسيون 84
جدول 4-14- جدول ضرايب رگرسيون 84

چکيده
هدف کلي کل از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي و سلامت روان در کارکنان سازمان بهزيستي کرمانشاه بود
اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد که رابطه بين متغيرهاي ويژگي هاي شخصيتي ، رضايت شغلي و سلامت روان را مي سنجد
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضايت شغلي JDI ، سلامت روان GHQ و پنج عامل بزرگ شخصيت NEO مي باشد. جامعه آماري شامل تمام کارکنان سازمان بهزيستي شهر کرمانشاه مي باشد که از اين ميان تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد، روش نمونه گيري به صورت روش تصادفي ساده انجام گرفت .
نتايج نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي رابطه معني دار وجود دارد همچنين بين سلامت روان و رضايت شغلي رابطه معني دار بدست آمد.
نتايج ديگر نشان داد که ويژگي هاي شخصيتي ( برونگرايي ، روان نژندي و دلپذير بودن) قدرت پيش بيني رضايت شغلي را دارد و همچنين ويژگي هاي شخصيتي ( روان نژندي ) قدرت پيش بيني سلامت روان را دارد.

واژه هاي کليدي :
رضايت شغلي ، سلامت روان ، ويژگي هاي شخصيتي

فصل يکم
مقدمه پژوهش

مقدمه
نيروي انساني در سازمان ها از اهميت زيادي برخوردار است. كارايي و اثر بخشي سازمان ها به كارايي و اثربخشي نيروي انساني آن سازمان بستگي دارد و يكي از مسايل مهمي كه در هر سازماني بايد مورد توجه قرار گيرد، خشنودي و رضايت شغلي كاركنان آن سازمان مي باشد. رضايت شغلي از اركان ضروري و ارزشمند رضايت از زندگي و سلامت و از مهمترين متغيرهاي رفتار سازماني بوده (مراثي،1379) ، به حالتي مطبوع، عاطفي و مثبت حاصل ارزيابي از شغل يا تجارب شغلي اطلاق مي شود. عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي فردي، نوع كار، محيط كار و روابط انساني حاكم در محيط كار در ميزان رضايت شغلي كاركنان مؤثر است (هلريگل1 و همكاران، 1996؛ نقل از ميرزايي،1385).
مطالعات نشان مي دهد حتي با وجود سرمايه و امكانات قوي، وجود نيروي فعال ، شاداب و داراي احساس رضايت از شغل است كه مي تواند به تحقق بهينه اهداف سازمان كمك كند. رضايت شغلي امري است كه رسيدن يا امكان رسيدن به ارزشهاي مهم شغلي را فراهم مي كند. از اين رو، يكي از عوامل مؤثر در موفقيت هر سازمان رضايت شغلي كاركنان آن سازمان مي?باشد (مراثي،1379). ????????????????
به علاوه، شناخت ويژگي هاي شخصيتي افراد نيز از اهميت به سزايي برخوردار است؛ اين مقوله در جريان استخدام و گزينش پرسنل براي سازمان ، همچنين تعيين بهره وري و راندمان كاري و نيز سبك تعاملات پرسنل ، برحسب نوع شغل اهميت خود را به وضوح نشان مي دهد. شناخت و گزينش نيرو بر حسب ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان داوطلبان، از اصلي ترين ضرورت ها به ويژه براي كاركنان سازمان بهزيستي مي?باشد. با توجه به اهميت مطالعه وضعيت رضايت شغلي كاركنان سازمان بهزيستي و ارتباط آن ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان آنان، در پژوهش حاضر به تعيين رابطه بين ويژگي?هاي شخصيتي و سلامت روان با رضايت شغلي كاركنان بهزيستي كرمانشاه پرداخته خواهد شد .??????????????????????????????
بيان مسئله
نيروي انساني در سازمان ها از اهميت زيادي برخوردار است. يکي از مسائل مهمي که در هر سازمان بايد مورد توجه قرار گيرد، خشنودي و رضايت شغلي کارکنان آن است که از ارکان ضروري رضايت از زندگي و از مهمترين متغيرهاي رفتار سازماني به حساب مي آيد (مصطفايي،1389)
رضايت شغلي به حالتي مطبوع، عاطفي و مثبت، حاصل از ارزيابي شغل يا تجارت شغلي اطلاق مي شود. همچنين رضايت شغلي به طرز تلقي کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگي دارد و وقتي مي گوييم فردي داراي رضايت شغلي بالاست، منظور اين است که در مجموع شغل خود را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است ( مجيدي، 1380).
عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي فردي، نوع محيط کار و روابط انساني حاکم بر محيط کار در ميزان رضايت شغلي کارکنان موثر است (هرليگل، 1999).
بر اساس تعريف سازمان جهاني(WHO) بهداشت سلامتي عبارت است از احساس آسايش و آرامش در جسم، روان و محيط و بهداشت روان باعث تأمين رشد و سلامت رواني فردي و اجتماعي، پيشگيري از ابتلا به اختلال رواني، درمان مناسب و بازتواني آن مي شود?( اميرشاهي، 2008؛ نقل از بخشايش ، 1392)?????????????
امروزه رضايت شغلي، مركز توجه محققان رفتار سازماني قرار گرفته و به عنوان يكي از مفاهيم عمده در پژوهش سازماني به شمار مي?رود. زيرا خشنودي شغلي به عنوان يك دانش شغلي از اهميت بسيار برخوردار است. بنابراين رضايت شغلي مفهومي پيچيده و چند بعدي است كه با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. محل كار يك محيط پيچيده است كه عوامل درون?فردي، ميان?فردي و سازماني در رضايت شغلي، استرس و … درگير هستند(بخشايش،1392).?????????????????????????????????????????????
همچنين ممكن است به مرور زمان، يك شغل رضايتبخش به منبع نارضايتي تبديل گردد و شخص را به سوي فرسودگي سوق دهد( زلارس2، 2000). به بيان گرين3 استخدام شدن مي?تواند اثرات مخرب بيكاري و ناامني كار را بر رضايت از زندگي و سلامت روان كاهش دهد(گرين،2011 ). كار فقط يك روش زندگي آبرومندانه نيست بلكه يك عنصر مهم پايگاه اجتماعي و از سرچشمه?هاي معنا در زندگي افراد است (اياکويدس4، 2003)??????????????????????????
شخصيت به مجموعه?اي از صفات، ويژگي?ها و كيفيت?هاي پايداري گفته مي?شود كه يك فرد را از ديگران متمايز مي كند( بخشايش،2012 ). بنابراين، مجموعه?اي از جنبه?هاي بدني، عادات، تمايلات، حالات، افكار و رفتارهايي است كه در فرد به صورت خصوصيات و صفاتي نسبتاً پايدار در آمده است و به صورت يك كل واحد عمل مي?كند( حسيني، 2008؛ نقل از بخشايش،1392). در نتيجه ويژگي و گرايش هاي پايداري است كه مشابهت و تفاوتهاي رفتار روانشناختي افراد ( افكار، احساسات، اعمال) را كه داراي تداوم زماني بوده و ممكن است به واسطه فشارهاي اجتماعي و زيست?شناختي، موقعيت?هاي بلاواسطه شناخته شوند و يا به آساني درك نشوند را مشخص مي?سازد ( فرانسيس5 ?????????)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
جويس و مورديس6 نشان دادند شخصيت نقش مهمي را در عملكرد عاطفي و هيجاني مؤثر و اثربخش به
جاي مي?گذارد. از سوي ديگر، بين بهداشت و سلامت عمومي فرد و شخصيت او رابطه?اي بسيار محكم وجود دارد و اگر فردي از رشد و تكامل طبيعي شخصيت برخوردار نباشد، مي?توان گفت از سلامت رواني محروم است( بونو7 ، 2007). در مطالعات متعددي به بررسي ارتباط رضايت شغلي با ويژگيهاي شخصيتي پرداخته شده است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. نيروي انساني سالم و کارآمد، پربهاترين دارايي يک کشور است و کارايي و اثربخشي سازمانها به کارايي نيروي انساني انها بستگي دارد.سلامت روان و رضايت شغلي به عوامل زيادي بستگي دارد.که يکي از انها سازگاري و تناسب ميان شخصيت و شغل است.هرچه اين سازگاري اين بيشتر باشد علاوه بر تامين رضايت شغلي و سلامت روان عملکرد بهتري را به همراه خواهد آورد. لذا در اين پژوهش سعي شده رابطه بين اين سه متغير بيان شود. ?????????????????????????????????????????????

اهميت و ضرورت انجام تحقيق
عملکرد انسان، دستخوش عواملي است که روند زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، و گوناگوني شغل ها، سلامت رواني افراد را تحت تاثير قرار داده است. در سال هاي اخير توجه به سلامت رواني کارکنان و تاثير سلامت رواني و جسمي در عملکرد کارکنان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته به نحوي که بسياري از سازمانها تدريس مي کننند تا از طريق پژوهش هاي علمي سعي در شناخت منابع، ايجاد فشار و تنش در محيط کارکنان نمود، تا بتواند از طريق راهکارهاي مناسب محيط هاي شغل مطلوب رابراي کارکنان فراهم آورند و در نتيجه رضايت و عملکرد شغلي کارکنان را افزايش دهند (موسوي، 1378). افراد با هر جنبه از شخصيت به شيوه هاي خاصي رفتار مي کنند و داراي انتظارات خاصي هستند توانايي و مهارت رفتاري منحصر به فرد و نيز نيازهاي متفاوتي دارند و بر اساس الگوي شخصيتي خود داراي نيازها، انتظارات، انگيزه ها، توقعات و اهداف خاصي مي باشند. از طرفي سازمان ها نيز بر حسب اهداف، وظايف و فعاليت هاي خود نيازها، انتظارات و توقعات خاصي را ارضاء مي کنند، بنابراين براي هر يک از انواع شخصيت هاي متفاوت شغل هاي متفاوتي مناسب است(نريمان و همکاران، 1386). بررسي پيشينة تحقيق نشان ميدهد در زمينة رابطة عوامل ديگرشخصيتي و سلامت روان تحقيقات اندكي انجام شده است. لذا هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطة پنج عامل شخصيت با سلامت روان و رضايت شغلي مي باشد.
– اهداف مشخص تحقيق :
هدف اصلي :
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه سلامت روان و رضايت شغلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي مي?باشد.???????
اهداف فرعي اين تحقيق عبارتند از:
* تعيين رابطه ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي
* تعيين رابطه ويژگيهاي شخصيتي با سلامت روان
* تعيين رابطه سلامت روان با رضايت شغلي
* تعيين نقش پيش بيني کننده ويژگي هاي شخصيتي در رضايت شغلي
* تعيين نقش پيش بيني کننده ويژگي هاي شخصيتي در سلامت روان
فرضيه‏هاي تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق:
بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي و سلامت روان درکارکنان بهزيستي رابطه معناداري وجود دارد
فرضيه هاي فرعي

دیدگاهتان را بنویسید