اخذ مجوز کتـاب

← نویسنده می تواند با کمک راهنمایی های ارائه شده، صفحه آرایی و طراحی طرح روی جلداختصاصی کتاب خود را ارائه دهد. ارائه به مراکز نقد و بررسی کتب پاسخ به سوال…

— (192)

1-3-7-2-وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………………………….. 34 1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد………………………………………………………………… 35 1-3-8-1-وکالت عرضی……………………………………………………………………………………………………… 35 1-3-8-2-وکالت طولی……………………………………………………………………………………………………….. 35 1-4-انواع قرارداد وکالت…………………………………………………………………………………………………….. 35 1-4-1-وکالت کتبی……………………………………………………………………………………………………………. 35 1-4-1-1-وکالت رسمی……………………………………………………………………………………………………… 36 1-4-1-2-وکالت عادی………………………………………………………………………………………………………. 36…

— (193)

تعیین استعداد ساختار سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانشمدیران شرکت پس از اخذ گزارش نتایج این تحقیق به خوبی میتوانند از…

— (194)

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن………………………………………………………………………………………………….. 40 2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….40 2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….41 2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی …………………………………………………………………………………..422-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….44 2-7-1در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………..44…

— (195)

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21گفتار اول: تعريف حق حبس 21بند اول: معناي لغوي حق حبس 22بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 231- در فقه شيعه 232- در حقوق ايران…

— (196)

1-1-4- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..151-1-5- اقسام تعهد به طور کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….161-1-6- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..161-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………171-1-8- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………171-1-8-1- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..181-1-8-2- نتایج…

— (197)

ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات…

— (187)

1-5- اهداف تحقیق:در این پژوهش محقق تنها یک هدف اصلی داشته که به بیان آن خواهیم پرداخت:بررسی و تبیین پیشگیری خانواده محور و تأثیر آن بر پیشگیری از جرم.1-6- سوالات…

— (188)

4. تـأمين نفقـه كودك در دوران نيازمندي او از جانب والدين حقيقي يا حكمي او و 5. قرار گرفتن تحت ولايـت كساني كه مي توانند قانونا ولي او به شمار…

— (189)

65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 37570 59 230 140 500 217 1800 317 20000 37775 63 240 144 550 225 1900 320 30000 37980 66 250…