— (188)

4. تـأمين نفقـه كودك در دوران نيازمندي او از جانب والدين حقيقي يا حكمي او و
5. قرار گرفتن تحت ولايـت كساني كه مي توانند قانونا ولي او به شمار آيند.
4. مقاله درمان ناباروري و رازداري در اهداي گامت توسط سید محمد علی پورپخش در فصلنامه اخلاق پزشکی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که، از اواخر قرن بيستم شاهد پيشرفتهاي چشمگيري در زمينه پزشكي توليد مثل بوده ايم. از مهمترين و بحث انگيزترين اين موارد، مي توان به تولد اولين فرزند حاصل از لقاح خارج رحمي اشاره كرد. شايد تا سه دهه قبل، ناباروري هر يك از زوجين به منزله يك امر ناممكن و انقطاع نسل محسوب مي گرديد. شناسايي علل ناباروري و گسترش تدريجي تكنيكهاي درمان ناباروري از تحريكتخمك گذاري تا اهداي گامت، اهداي جنين و رحم جايگزين امكان درمان بيشتر ناباروريها را فراهم ساخت.تولد لوئيس براون به عنوان اولين كودك ناشي از لقاح آزمايشگاهي در سال ،1978آگاهي مردم از درمانهاي نوين ناباروري افزايش يافت. از آن سال روشهاي جديد كمك باروري به سرعت رشد و گسترش يافت. به كارگيري اين تكنيكها، اميد به حاملگي را در زوجيني كه عليرغم درمانهاي متعدد جراحي و دارويي صاحب فرزند نشده اند، افزايش داد. بر پايه گزارش سازمان جهاني بهداشت به طور تقريبي بيش از هشتاد ميليون زوج در جهان و بيش از يك و نيم ميليون زوج ايراني نازا هستند. با پيشرفتهاي اخير در زمينه استفاده از روشهاي كمك باروري، سالانه تعداد زيادي كودك در كشورهاي مختلف ازراه اهداي گامت متولد مي شوند.
چ- اهداف تحقیقطرح بحث و انتخاب عنوان در حق شناخت هویت بیولوژیک کودک برای موضوع پایان نامه :
اولا: از این روست که نوشته های فقهی و حقوقی درباره این موضوع اندک است و انتظار می رود این نوشته به سهم خود کمکی باشد در تلاش برای پاسخ به سوالات مطرح شده در این حوزه.
ثانیا: هدف این است که این مسئله از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت آن از منظر فقه و حقوق دقیقا مشخص و مبرهن گردد، همچنین وضعیت حقوقی آن در دیگر کشورها در مقایسه با حقوق داخلی روشن گردد.
ح- جنبه نو آوری تحقیق
امروزه تقنین و وضع قواعد حقوقی جدید به فرآیند طولانی و به بررسی ملاحضات همه جانبه نیازمند است. این فرایند در حوزه حقوق کودک به دلیل ارتباط تنگاتنگ قوانین با پیشرفت تکنولوژی بسیار حساس و مستلزم دقت نظر و نظریه پردازیب و قاعده سازیست، علاوه بر این مطلب دگرگونی و تفاوت های ماهوی ناشی از حوزه مذهب و فرهنگ در کشور ما ایجاب می نماید که با در نظر گرفتن مطالب و ملزومات کلی در این خصوص که اشتراکات جوامع بشری را به صورت کلی مدنظر قرار می دهد، موضوعات مربوط به این حوزه با رویکرد اختصاصی ناشی از مولفه های خاص فرهنگی و مذهبی یاد شده در کشور ما مورد بررسی قرار گیرد. بی شک هنجار های بعضا متفاوت در اجتماع مردمان ایرانی نیازمند تحلیل فراتر و همه جانبه و البته با توجه به اصول و منابع دخیل در این مورد از جمله فقه شیعه و قوانین مدنی ممزوج با فرهنگ ایرانی می باشد.
خ- روش تحقیقروش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.
مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
د- سازماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق