— (192)

1-3-7-2-وکالت ظاهری.................................................................................................................... 34
1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد........................................................................... 35
1-3-8-1-وکالت عرضی..................................................................................................................... 35
1-3-8-2-وکالت طولی....................................................................................................................... 35 1-4-انواع قرارداد وکالت.................................................................................................................... 35 1-4-1-وکالت کتبی............................................................................................................................ 35
1-4-1-1-وکالت رسمی..................................................................................................................... 36
1-4-1-2-وکالت عادی...................................................................................................................... 36
الف- وکالت نامه وکیل مدنی............................................................................................................... 36
ب- وکالت نامه وکیل دادگستری........................................................................................................ 36 1-4-2-وکالت شفاهی........................................................................................................................ 37 1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه............................................................................................ 37 1-5-1-تفاوت وکالت و وصیت ........................................................................................................ 37 1-5-2-تفاوت وکالت و ودیعه .......................................................................................................... 37 1-5-3-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات ........................................................................................ 38 1-5-3-1-تفاوت وکالت و قرارداد کار ............................................................................................. 38 1-5-3-2-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه ....................................................................................... 39 1-5-4-تفاوت وکالت و بیع .............................................................................................................. 39 1-6-تعهد .......................................................................................................................................... 39 1-6-1-تعریف تعهد ......................................................................................................................... 40 1-6-2-ارکان تعهد............................................................................................................................. 40 1-6-2-1-موضوع تعهد..................................................................................................................... 40 1-6-2-2-طرفین تعهد....................................................................................................................... 41 1-6-2-3-رابطه ی حقوقی................................................................................................................ 41 1-6-3-اقسام تعهدات ....................................................................................................................... 42 1-6-3-1-تعهدات قراردادی ............................................................................................................. 42
الف-تعهدات اصلی............................................................................................................................. 42