بهبود عمر گلجایی گل بریده داوودی Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس

3-6- تجزیه و تحلیل داده‏ها22فصل چهارمنتایج234-1- عمر گلجایی254-2- شمارش باکتری محلول254-3- شمارش باکتری ساقه264-4- کاهش مواد جامد محلول (درجه بریکس)274-5- جذب محلول274-6- درصد مادهی خشک284-7- کاهش وزن تر294-8- کلروفیل کل294-9-…