برنامه‌ریزی جهت زنجیره سازی، زمان بندی و انجام تکالیفجستجوی اطلاعاتاقدامات دانش آموز جهت کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تکالیف از منابع غیراجتماعیثبت یادداشتهاونظارتاقدامات دانش‌آموز جهت ثبت رویدادها یا نتایجساخت دهی […]

.5-‌نداشتن برنامه ریزی مداوم برای زندگی .6-‌دادن شعارهایی که هیچگاه انجام نمی‌شود (فیاضی و کاوه، 1388).پیامدهای اهمال‌کاری‌: صاحبنظران معتقدند که ابتلا به هر نوع اهمال کاری، بد، منفور و ناپسند […]