خانواده‏ها محفوظ بماند و اصل مالکیت خاندانهایى که حق مالکیت داشته‏اند متزلزل نشود و ثروتى که از آنها باقى مى‏ماند به دست بیگانه نیفتد، اگر کسى مى‏مرد و فرزند پسرى […]

دیگر وارث او هستند. فرع 4- اگر بعد از مردن مادر یکی از دخترها نیز بمیرد دختر زنده که خواهر اوست از او ارث می برد. وطی به شبهه زنا […]

یمسنی بشر. رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‏شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‏ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا […]

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          ق.م. دارد، این است که قصد و رضا در یک سیاق، ذکر شده است گویی اثر واحد دارند […]

اخذ کرده است. برخی از نویسندگان یک راه حل منطقی برای رفع این تعارض مطرح کرده‌اند و گفته‌اند: «در وهله اول مدعی و قربانی اکراه باید دلیل ارائه کند که […]

قسمت است که در صدق اکراه عجز از فرار معتبر است؟ در این راستا چند مسأله باید روشن شود:1-3-فرار و مفهوم اکراه : آیا عدم امکان فرار در مفهوم اکراه […]

انسان و نه از جانب خداوند است. 1-4- قصد آمر بر تهدید : اگر شخصی بیهوده از شوخی یا گفتار مبهم دیگری بترسد و معامله‌ای را منعقد کند، معامله نافذ […]

موازی (قابل جابهجایی) نباید پیشنهاد شود. این وابستگی باید اقتصادی باشد. این وضعیت مخصوصاً در تجارتهای خاصی (مانند عطر) دیده می‌شود. در این مورد، شرایط به گونه‌ای است که فروشنده […]