ر متوسط هزينه سرمايه شرکت تأثير بگذارد. نظريه موديلياني و ميلر تئوري‌مدرن ساختار‌سرمايه در‌سال‌1958 با‌مقاله مشهور‌پرفسور‌فرانکو موديلياني10و مرتون ميلر11 که بعدها به MM معروف گشتند، آغاز گرديد. موديلياني و ميلر […]

آوري و پرورش ميزبان براي اين منظور ابتدا بذر گوجه فرنگي در سيني هاي کشت که حاوي کوکوپيت بود کاشته، آبياري به مدت 3 هفته ،هرروز تا زماني که گياه […]

. امروزه هزاران خانواده از Bt وجود دارد . گروهي از آنها ژنهايي دارند که حاوي کدهايي با کريستال هاي سمي درDNA است . با پيشرفت در زيست شناسي ملکولي […]

ورود هيف به داخل هموسل مي باشند. (1978،Ferron.1993،Tanada and Kaya) وقتي که اسپورهاي قارچ M.anisopliae با مواد غذايي مخلوط شدند، آلودگي از راه دهان در حشرات کامل Helobius pales و […]

همراه ميسيليوم توليد مي گردد. بلاستوسپورها، کنيديوم هاي هوايي و کنيديوم هاي آبي در بيشتر خصوصيات مهم از قبيل زهر آگيني، پايداري، آبگريزي، ترکيب ديواره سلولي و پروتئن هاي قابل […]

بالايي مي باشد. خسارت اين حشره روي محصول گوجه فرنگي بين 50 تا 100 درصد مي رسد. توليد مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مينوز گوجه فرنگي را تبديل […]