ابعاد انواع غشاهاي ميکروفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، نانوفيلتراسيون و اسمز معکوس متفاوت است. در يک فرآيند فيلتراسيون، دوفازي که با يکديگر در تعادل ترموديناميکي نيستند توسط يک غشا نيمه‌تراوا جدا مي شوند. […]

مي‌گيرد لازم است به سمت تجويز محتاطانه و دقيق آنتي‌بيوتيکها پيش برود. 1-11- ترکيبات غير آنتي بيوتيکي موثر بر هليکوباکتر پيلوري 1) اثر پروبيوتيک ها در درمان هليکوباکتر پيلوري در […]

وييتنام، چين، ايران، آمريکاي جنوبي مانند کشورهاي مکزيک و برزيل نسبت به لووفلوکساسين ديده شده است(31). 1-5-6-رژيم هاي با پايه ريفابوتين و فورازوليدون رژيم‌هايي که اساس آن ريفابوتين و فورازوليدون […]

بالاي عفونت ميزان عود کم است. ميزان عود با گذر زمان کاهش مي‌يابد و پس از يک سال با ميزان کسب عفونت هليکوباکترپيلوري در بزرگسالان برابر مي‌شود ممکن است عفونت […]

اثر ضد ميکروبي عصاره گياه مرزنگوش و عصاره پوسته خارجي پسته بر هليکوباکتر پيلوري ت در کلون ملاحظه مي‌شود.سرطانبافت لنفاوي لايه موکوزاي معده MALT كه در معده يا در بافت […]