?max در رنگ مو …………………..91 16-3-4 : نتايج تجربي بدست آمده از جدول 9-4……………………………………………………………… 93 17-3-4 : رنگ مو قسمت اول ………………………………………………………………………………………….98 18-3-4 : نتايج تجربي بدست آمده از جدول […]

رنگ هاي اينگرين……………………………………………………………………………………………….23 10-9-1 رنگ هاي دندانه اي يا کمپلکس فلزي…………………………………………………………………..24 1-10-9-1 روش هاي دندانه زدن الياف…………………………………………………………………………..24 11-9-1 رنگ هاي خمي…………………………………………………………………………………………………24 12-9-1 رنگ هاي آزو……………………………………………………………………………………………………25 فصل دوم :مباني نظري شيمي […]