احساسات خاص و حمله آسمی

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس تحقیقات تیم محققان دانشگاه ویسکانزین، مجاور بودن دو قسمت از مغز که یکی مسئول پردازش احساسات به وجود اومده به وسیله شنیدن بعضی لغات و دیگری، مسئول شروع حمله آسمیه باعث این اتفاق می شه.

محققان این پروژه تحقیقاتی، فکر می کنن: حساسیت زیادتر از اندازه بعضی مناطق مغز به احساسات خاص، باعث می شه مغز به محض ایجاد اون احساس، شروع به عکس العمل کنه که بعضی وقتا این عکس العمل به صورت حمله یهویی آسم ظهور پیدا میکنه.

هم اینکه اونا میگن : آسم، شخصیت فرد و احساسات اون سه جزء جدایی ناپذیرن و در رابطه بسیار نزدیک با هم قرار دارن.

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن:

به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، براساس تحقیقات تیم محققان دانشگاه ویسکانزین، مجاور بودن دو قسمت از مغز که یکی مسئول پردازش احساسات به وجود اومده به وسیله شنیدن بعضی لغات و دیگری، مسئول شروع حمله آسمیه باعث این اتفاق می شه.

محققان این پروژه تحقیقاتی، فکر می کنن: حساسیت زیادتر از اندازه بعضی مناطق مغز به احساسات خاص، باعث می شه مغز به محض ایجاد اون احساس، شروع به عکس العمل کنه که بعضی وقتا این عکس العمل به صورت حمله یهویی آسم ظهور پیدا میکنه.

هم اینکه اونا میگن : آسم، شخصیت فرد و احساسات اون سه جزء جدایی ناپذیرن و در رابطه بسیار نزدیک با هم قرار دارن.

منبع:ایران سلامت
ویرایش و خلاصه کردن: