: اختراع پروب جدیدی واسه تشخیص سرطان پستون در مراحل ولیه

محققان علوم پرشکی در دانشگاه سیمون فراسر یه پروب تشخیصی نوری رو اختراع کردن که می تونه به صورت بی خطر و غیر تهاجمی مراحل اولیه سرطان سینه (Breast cancer) رو تشخیص بده.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، محققان یه پروب نوری رو تولید کردن که می تونه با تکیه بر نور مادون قرمز، تصاویر مناسبی رو از بافت سینه جفت و جور کنه و جایگاه دقیق سرطان رو در بافت نشون بده.

سرطان سینه، رشد بدخیم سلولای سرطانی در بافت پستانه. در مریضی سرطان، سلولا به صورت کنترل نشده ای رشد می کنن. سرطان سینه یکی از سرطانای شایع در بین زنونه، اما این سرطان در بین مردان هم دیده می شه.

تستای گذشته روی این پروب نوری اسکن کننده سینه(DOB-Scan) طی تحقیقات بالینی انجام شده نشون داده که این پروب می تونه وجود سرطان رو ثابت کنه و در مقایسه با روشای موجود، جزئیات بیشتری رو در مورد بافت مشکوک ارائه کنه.

این DOB-Scan نور مادون قرمز نزدیک رو واسه گرفتن تصاویر مقطعی بافت سینه استفاده می کنه.

تصاویر گرفته شده غلظتایی از  چهار ترکیب اصلی سینه(اکسی هموگلوبین، داکسی هموگلوبین، آب و چربی) ارائه می کنه که می تونه بافتای سالم و سرطانی سینه رو مشخص کنه.

تصاویر بازسازی شده حاصل از این تکنولوژی، جایگاه های سرطانی رو در مقایسه با روشای موجود مانند ماموگرافی و MRI به صورت بهتری نشون میده.

.

منبع :