دانلود پایان نامه ارشد درباره اوراق قرضه، تأمین مالی، سهامداران

دانلود پایان نامه

برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه و طولانی مدت و با ریسک اندک یک امر حیاتی می باشد. زیرا هرگونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصله را از سرمایه گذاری هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین کنندگان وجوه و یا سهامداران می باشند. این موضوع از آن جا که برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و یا ریسک اندک هستند. آن ها می خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازماندهی شود که قیمت سهام آن ها و در کل بازده شان بیشتر گردد.
هم چنین استقراض و در کل بدهی های سرمایه ای (اوراق قرضه و وام) به عنوان یک رخداد مالی چه اثری بر روی قیمت و بازده سهام شان دارد؟ لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکت ها عکس العمل نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند یا بازده حاصله را به سطح ماکزیمم برسانند. یکی از اصول اقتصاد پویا و هم چنین از عوامل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا تأمین مالی است. تأمین مالی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن تأمین مالی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. موسسات و شرکت ها برای به دست آوردن منابع مالی نیاز به بازارهای سرمایه گذاری پیشرفته ای دارند تا علاوه بر وجود بانک ها و موسسات مالی بتوانند متناسب با ویژگی های موسسه و شرکت خود و نوع وحجم نیازشان به وجوه مالی بتوانند یک شیوه مالی مناسب که کمترین هزینه را برای شرکت به همراه داشته باشد انتخاب نمایند. در صورت عدم وجود چنین بازارهایی یا ناکارا بودن سرمایه و با متنوع نبودن روش های تأمین مالی و شیوه های سازماندهی مبادلات مالی موسسات و شرکت ها برای تأمین مالی جهت نیاز اموراتشان به روش هایی روی می آورند که علاوه بر مفید نبودن بیشترین هزینه را برایشان به همراه خواهد داشت. )احمدی، 1386)
2-5)جایگاه انواع روش های تأمین مالی
مديريت شركت ها در راستاي جذب منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص و آثاري كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايند. مقصود از كاربرد واژه «مناسب»در جمله بالا اجراي برنامه هايي است كه بتوان به آن وسيله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانيد. آن چه مساله را مشكل تر مي سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداري است كه مديريت شركت مي تواند از آن ها استفاده كند. اما هنوز برنامه مالي مشخصي وجود ندارد كه بتوان با اجراي آن، ارزش شركت را به بالاترين حد رسانيد. (جهان خاني، 1373 ,‌ص 26)شيوه هاي مختلفي براي تأمين مالي شركت عنوان شده است که خلاصه آن ها به شرح زیر است (‌مصطفوي مقدم ,‌1376,‌ص ص 35,‌342)
الف: كوتاه مدت
1. بر اساس مدت
ب : بلند مدت
طبقه بندي روش هاي تأمين مالی
الف : تامين مالي از منابع داخلی
2. بر اساس منبع
ب:تامین مالی از منابع خارجی
نمودار 1(طبقه بندي روش هاي تامين مالي)
الف ) تأمين مالي كوتاه مدت( جاري )، به عنوان تعهدات و بدهي هايي كه در طول يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد تعريف مي شود. منابع عمده وجوه تأمين مالي كوتاه مدت به ترتيب اهميت آن ها براي شركت ها و موسسات عبارتند از :
اعتبارات جاري ميان شركت ها و موسسات
اخذ وام از بانك ها و ساير موسسات اعتباري
اوراق تجاري شامل سفته و برات كه عموماً به ساير موسسات فروخته مي شود.
ب ) تأمين مالي بلند مدت، به عنوان تعهدات و منافعي كه در طول بيش از يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد، تأليف مي شود. منابع عمده تأمين مالي بلند مدت عبارتند از :
وام هاي بلند مدت
انتشار سهام عادي و سهام ممتاز
ج : تأمين مالي از منابع داخلي شامل موارد زير مي باشد :
كاهش دارايي هاي جاري
فروش دارايي هاي ثابت اضافي
ذخاير استهلاك
اندوخته و سود تقسيم نشده
د : تامين مالي از منابع خارجي شامل موارد زير مي باشد :
اخذ وام از بانك ها و موسسات اعتباري
خريد هاي نسيه و اقساطي
به تعويق انداختن ( افزايش ) بدهي ها
صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادي و سهام ممتاز
صاحب نظران از يك ديدگاه روش هاي تأمين مالي را به روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم نموده اند. درجدول شماره (2- 1) روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت ودرجدول شماره (2-2 ) روش هاي تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت ارائه شده است. (احمدی، 1386)
جدول(2-1):ویژگی های روش هاي تامين مالي كوتاه مدت
رديف
نام روش
تعريف
مزاياي روش
معايب روش
استفاده كنندگان
1
اعتبار تجاري
(خريد نسيه كالا يا خدمات )
دريافت كالا و پرداخت وجه آن با فاصله زماني
*سهولت دسترسي
*نداشتن هزينه
*عدم نياز به وثيقه
* عدم سخت گيري طلبكاران
*متورم شدن حسابهاي پرداختني
*از دست رفتن تخفيف نقدي
*كاهش درجه اعتباري واحد اقتصادي
*كليه واحدهاي اقتصادي
2
اوراق تجاري (اوراق قرضه ) كوتاه مدت
بدهي بدون تضمين واحد اقتصادي انتشار دهنده و باز پرداخت آن در سر رسيد
* نداشتن وثيقه
* امكان تنظيم سر رسيد (زمان بازخريد ) اوراق بهادار.
* تامين مالي از طريق اوراق قرضه جديد (منبع مالي مستمر )
* صرفا توسط واحدهاي اقتصادي معتبر قابل اعمال است
* شركت هاي بيمه
* صندوق شركت سرمايه گذار
* صندوق بازنسشتگي
3
وام هاي بانكي (با وثيقه، بدون وثيقه )
دريافت وجوه مورد نياز از بانك ها
* استفاده از خدمات بانك ها
*استفاده از منبع مالي در موعد مقرر
* استفاده از تمام يا قسمتي از اعتبار تخصيص يافته
* امكان بازپرداخت قبل از سر رسيد بدهي
* سود تضميني شده وام بيش از بسياري از روش هاي ديگر است.
*لزوم داشتن سرمايه كافي و نقدينگي مطلوب
* مانده هاي جبراني
* كليه واحدهاي اقتصادي
4
وام هاي موسسات مالي تجاري
دريافت وجوه مورد نياز از مؤسسات
*در صورت نبود امكان دريافت وام از بانك ها قابل استفاده است.
* داراي سود تضميني شده بيشتري از وام است
* نياز به وثيقه براي وام
* كليه واحدهاي اقتصادي
5
صدور اسناد تجاري
اوراق بهادار قابل مبادله است كه توسط واحدهاي اقتصادي به ساير واحدها، بانك ها يا موسسات مالي فروخته مي شود.
*سود تضميني شده كمتر از وام بانكي است
*بدون وثيقه است
* صرفا توسط واحدها ي اقتصادي معتبر قابل اعمال است
* تشريفات بيشتري دارد
* واحدهاي اقتصادي بزرگ در كشورهاي صنعتي
6
تامين مالي از طريق وثيقه
دريافت وجود مورد نياز و گذاشتن وثيقه نزد اعتبار دهنده
*دسترسي به وجه نقد *دسترسي به وجه نقد به طور فصلي
* وثيقه گذاري مستلزم تحمل هزينه هاي اضافي است
* واحدهاي اقتصادي جديد التاسيس
* واحدها ياقتصادي كه به سرعت رشد مي كند
1-6
وثيقه گذاري حساب هاي دريافتني
وثيقه حساب هاي دريافتني
* دسترسي سريع به وجه نقد
* وضعيت مالي بايد حتما قوي باشد و مانده در حد قابل قبول باشد
* واحدهاي اقتصادي كه موقتا كمبود سرمايه در گردش دارند.
2-6
وثيقه موجودي كالاست
وثيقه موجودي كالاست
* دسترسي سريع به وجه نقد به طور فصلي
* مشابه موارد فوق
* سود تضميني شده بيش از حداقل بهره بانكي است
*بنگاه هاي معاملات اتومبيل
3-6
ويثقه گذاري ساير دارائي ها مانند زمين، ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات
* وضععيت مالي بايد حتما قوي باشد. موجودي كالاي كافي وجود داشته باشد.
* سود تضميني شده بيش از حداقل بانكي است
* مشابه موارد فوق
* واحدهاي اقتصادي صنعت كنسروسازي و مواد غذايي
* واحدهاي اقتصادي كه وضعيت مالي آن ها ضعيف است
7
پيش دريافت فروش محصولات از مشتريان
دسترسي سريع به وجه نقد
*دسترسي سريع به وجه نقد
لزوم داشتن پر متقاضي و يا كيفيت مطلوب
* واحدهاي اقتصادي كه محصولات پر متقاضي دارند و از نظر كيفيت و قيمت داراي برتري و مزيت نسبي در بازار هستند
جدول (2-2):ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت
رديف
نام روش
تعريف
مزاياي روش
معايب روش
استفاده كنندگان
1
وام هاي بانكي بلند مدت ( با وثيقه يا بدون وثيقه )
ام هاي بانكي داراي سررسيد بيش از يك سال
*بهره وام هاي ميان مدت و بلند مدت تقريبا ثابت است*در موقع انعقاد قرارداد مي توان درباره شرايط قرارداد مذاكره كرد *مشتريان خوش حساب از تحصيلات بهره مند شوند
.
مندرجات قراردادهاي اين وام ها محدوديت هايي برايواحدهاي اقتصادي ايجاد مي كنند
نرخ بهره وام معمولا بيش از نرخ بهره پايه است
پرداخت اقساط سالانه فشار زيادي به نقدينگي مي آورد
واحدهاي اقتصادي كه مي خواهند دارايي هاي ثابت يا سرمايه گذاري بلند مدت ايجاد كنند.
2
ا اجاره هاي بلند مدت (اجاره به شرط تملك و اجاره عملياتي )
قراردادي است كه به موجب آن مالك دارائي. آن را به طرف ديگر قرارداد اجازه مي دهد تا در ازاي پرداخت مبالغ مشخصي از آن داري استفاده كند.
ا استفاده از دارايي و پرداخت آن به صورت اقساط و در بلند مدت
واحدهاي اقتصادي جديدالتاسيس در كشورهاي صنعتي
واحدهاي اقتصادي صنعت حمل و نقل
3
سهام عادي
دارندگان سهام عادي مالكان نهايي شركت اند. شركت هاي سهم عام سهام خود را به عموم مردم ارئه مي كند
فاقد سر رسيد هستند و تامين مالي دايمي است
واحد اقتصادي الزام قانوني براي پزداخت سود سهام عادي ندارد
با انتشار سهام وضعيت مالكيت و كنترل واحد اقتصادي تغيير تمي كند
هزينه اين روش از روش هاي ديگر تامين مالي بيشتر است
پرداخت سود سهام باعث صرفه جويي مالياتي براي واحد اقتصادي نمي شود
انتشار سهام عادي باعث مي شود موقتا سود هر سهم كاهش يابد و اين موضوع بر قيمت سهام اثار منفي دارد
كليه شركت هاي سهامي
4
ا اوراق قرضه ( با نام و بي نام ) (با وثيقه يا بدون وثيقه )
_اسنادي كه انتشار دهنده آن تعهد مي كند مبالغ را باز پرداخت كند.
هزينه يهره اوراق قرضه قابل قبول مالياتي است پس هزينه اوراق قرضه كم است.
اين روش از وام هاي بانك هاي كوتاه مدت ارجحيت دارد. برخي از اوراق قرضه قابل تبديل و برخي باز خريد هستند. دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومي واحد اقتصادي حق راي ندارند در صورتي كه نرخ بازده واحد اقتصادي بيش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبي است.
در صورتي كه نرخ بازده واحد اقتصادي كمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت كاهش مي يابد
ناتواني در پرداخت اصل بهره ممكن است موجب ورشكستگي گردد
قيد بندهاي قرارداد اوراق قرضه محدوديت هايي را براي واحد اقتصادي ايجاد مي كند.
واحد هاي اقتصادي داراي اعتبار تجاري
5
اختيار خريد سهام عادي نوعي اوراق بهادار است كه دارنده ان حق خريد تعداد معيني از سهام عادي واحد اقتصادي را به قيمت معيني دارد
* برگ اختيار خريد سهام عادي در بازار قابل معامله است
برگه اختيار خريد سهام عادي در بازار قابل معامله است
حق استفاده از برگه

دیدگاهتان را بنویسید