دانلود پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، تأمین مالی، بازده سهام

دانلود پایان نامه

ز طريق صدور و فروش سهام به سرمايه گذاراني كه قبلا سهامدار بوده و يا با خريد سهام جديد؛ سهامدار شده اند، وجوه مورد نياز خود را تأمين كنند. سهام يك نوع دارايي مالي است كه نشان دهنده مالكيت در يك شركت است.
نمودار )1-1(مدل تحلیلی تحقیق
1-7) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از این که بین خالص تغییر در تامین مالی کل و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسي این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:
CARi,t+1=α+β1ΔFINi,t+ β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t+ei,t+1
فرضیه های فرعی تحقیق عبارت است از :
فرضیه فرعی اول : بین خالص تغییر در تامین مالی داخلی از محل سود پس از کسر مالیات و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسي این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:
CARi,t+1=α+ β1 ΔIFINi,t + β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t + ei,t+1
فرضیه فرعی دوم: بین خالص تغییر در تامین مالی خارجی از محل سهام و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین خالص تغییر دربدهی ایجاد شده به منظور تامین مالی و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسي این فرضیه ها یک مدل خطی جهت آزمون در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:
CARi,t+1=α+ β1ΔEquityi,t+ β 2ΔDebti,t+ β3 ΔIFINi,t+ β4UXi,t+ β5BETAi,t+ β6SIZEi,t + ei,t+1
بازده غیرعادی انباشته سهام : CAR
خالص تغییر در تامین مالی کل :ΔFIN
خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی:Δdept
خالص تغییر در تامین مالی داخلی:ΔIFIN
خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی: ΔEquity
اندازه شرکت:SIZE
ضريب تغييرات سود عادي:BETA
ضریب خطا:ei ,t+1
سودهای غیر عادی شرکتiدر زمانT uxi,t:
1-8) تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
منظورازعملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک متغیر وپیش بینی روش های اندازه گیری آن است. تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق به شرح زیر است:
شيوه‌هاي‌تامين مالي:روش هايي‌است كه شركت‌مي تواند از طريق آن منابع مالي‌مورد نياز براي شروع و ادامه فعاليت خود تامين نمايد كه عموما شامل‌استقراض، انتشار سهام ‌و سود انباشته مي باشد. تأمين ماليبه معنای تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه واحدهاي اقتصادي می باشد. شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي گيرد. ابزارهاي ويژه تامين مالي عبارتند از:
الف) سهام عادي
ب)سهام ممتاز
ج) اوراق قرضه و مشارکت
د) اوراق بهادار قابل تبديل اوراق مشاركت يا اوراق قرضه
در این تحقیق روش های انتشار سهام، استقراض و سود انباشته مورد بررسی قرار می گیرد. برای محاسبه خالص تغییر در تأمین مالی کل شرکت i در زمان t، این متغیربرمتوسط کل دارایی ها، تقسیم می شود. خالص تغییر در تامین مالی خارجی شرکت i در زمان t، نیز شامل تغییر در تأمین مالی خارجی از محل سهام و تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی است.
-تأمين مالي كوتاه مدت :منظور از تأمين مالي كوتاه مدت، تأمين مالي از محل مناسبي است كه ظرف مدت يك سال با يك دوره مالي، هر كدام كه كمتر باشد، بازپرداخت مي گردد. اين نوع تأمين مالي معمولا براي رفع نيازهاي موقتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
-تأمين مالي بلند مدت : اين نوع تأمين مالي معمولا براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي بلند مدت مانند احداث كارخانه و خريد دارائي هاي ثابت، اجراي طرح هاي توسعه و تجديد ساختار سازمان و مدرنيزه كردن امكانات موجود به كار مي رود. منابع در دسترس براي تأمين مالي بلند مدت شامل استقراض، انتشار سهام ممتاز، انتشار سهام عادي و استفاده از منابع داخلي مي شود.
-وام (استقراض) : منظور ازاستقراض تأمين منابع مالي بلند مدت است كه در ازاء آن اصل مبلغ به اضافه درصدي مشخص از سود بازپرداخت مي شود.
-سود انباشته (پس از کسر مالیات) : هميشه يکی از منابع تامين مالی بلند مدت برای شرکت ها بوده است. معمولا شرکت های سهامی عام مبلغی از سود خالص ( سود پس از کسر ماليات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آن جايی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده مي شود و بخشی ديگر به حساب سود انباشته منظور مي گردد هيات مديره مي تواند سياست های مربوط به تقسيم سود را به عنوان يک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
بازده سهام:یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیم گیری دربورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل مالی وپیش بینی هاازآن استفاده می نمایند. روش محاسبه ی بازده غیر عادی انباشته سهام شرکت i در زمان t، برابر با میانگین هندسی بازده های غیر عادی شرکت i، در زمان t (بازه سالانه ) است.
(علت اینکه CARبصورت t+1در نظر گرفته شده این است که اثر انتخاب روش های تامین مالی بر بازده سال بعد شرکت نمایان خواهد شد. ) فرمول محاسبه ی این متغیر، به صورت زیر است :
AR=R_(i,t)-R_(m,t)
CAR=∏_(t=1)^n▒〖(1+〖AR〗_(i,t) )-1〗
جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها
ردیف
عنوان متغیر
نحوه اندازه گیری
1
خالص تغییر در تامین مالی کل (ΔFIN)
خالص تغییر در تامین مالی داخلی+خالص تغییر در تامین مالی خارجی
2
خالص تغییر در تامین مالی داخلی (ΔIFIN)
مابه التفاوت سود انباشته ابتدا و انتهای دوره قبل از تعدیلات
3
خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی( ΔEquity)
آورده نقدی صاحبان سهام-سود پرداختی
4
خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی(Δdept)
خالص تغییردر کل بدهی ها پس از کسرخالص تغییر در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
5
بازده غیرعادی انباشته سهام (CAR)
میانگین هندسی ما به التفاوت بازده هر سهم و بازده بازار در طی یک دوره دوازده ماهه
6
اندازه شرکت (SIZE)
لگاریتم (قیمت بازار هر سهم * تعداد سهام)
در صورت نرمال نبودن داده ها از فرمول بالا استفاده می شود.
7
ضريب تغييرات سود عادي(BETA)
ميانگين سود عادي هر سهم/انحراف معيار سود عادي هر سهم
1-9)قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو زماني-داده ها و اطلاعات مالي این تحقیق مربوط به سال هاي 1386 الي 1390 مي باشد.
قلمرو موضوعي-از لحاظ موضوعی این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر بازده سهام می‎باشد.
قلمرو مكاني -قلمرو مكاني این تحقيق متمرکز بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‎باشد.
2-1)مقدمه
ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد، لذا در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد، اشاره شده است.
2-2)بازارهای مالي
بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مبادله می شوند به عبارت دیگر در بازار مالی به خرید و فروش وجوه اعم از اعتبار بانکی، اوراق بهادار و سهام و کلاً به تقابل عرضه و تقاضا در این حیطه می‎پردازند (رضا شباهنگ، 1373، ص12). کارکردهای بازار مالی را می توان به قرار زیر دانست :
جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینة منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
تعیین قیمت وجوه و سرمایه
انتشار و تحلیل اطلاعات
تسهیل دادوستدها
توزیع خطر و مدیریت ریسک
2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام
مشخصات شركت و بازده سهام به شرح زير است:
بازده سهام : بازده سهام ممکن است بیانگر نحوه انتشار سهام عادی یک شرکت باشد. زمان بندی بازار سهام به این معنا است که یک شرکت معمولاً در زمان هایی که قیمت ها بالاست اقدام به انتشار سهام و در زمآن هایی که قیمت ها پایین است اقدام به بازخرید سهام می نمایند. طبق نتایج تحقیقات، شرکت های با نسبت بدهی پایین در زمانی که ارزش شرکت شان بالاست اقدام به تأمین مالی و برعکس شرکت های با نسبت بدهی بالاتر زمانی که ارزش شرکت شان پایین است اقدام به تأمین مالی می‎نمایند. تحقیق جگادش 2000 نشان داد که انتشار دهندگان سهام با بازده آتی پایین، معمولاً اقدام به انتشار سهام در زمان هایی می نمایند که هزینه تأمین مالی شان پایین باشد. به طور کلی می توان ادعا نمود که اگر یک شرکت دارای عملکرد خوبی باشد، بازده سهام شان افزایش یافته و لذا ممکن است به جای بدهی از سهام جهت تأمین مالی خود استفاده نماید. (احمدي، 1386)
اندازه شرکت : نسبت بدهی در شرکت های بزرگی که محصولات متنوع تری تولید و احتمال ورشکستگی نیز پایین است، می تواند در سطح بالایی قرار گیرد. شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچک تر به دلیل داشتن رتبه اعتباری بهتر، می توانند از منابع غیر بانکی نیز استقراض نمایند. بنابراین بین اندازه و نسبت بدهی یک ارتباط مثبتی وجود دارد.
نوع صنعت : تحقيقات نشان داده است كه شرکت های تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات از جمله شرکت های تخصصی در زمینه ارائه محصولات و خدمات منحصر به فرد به حساب می آیند. با توجه به پر هزینه بودن تأمین مالی در اینگونه شرکت ها آن ها کمتر تمایل به استقراض دارند. توافق خاصی در مورد شاخص های این بخش وجود نداشته و معمولاً از شاخص های خود ساخته استفاده می گردد.
اندازه : طبق نتایج برخی از تحقیقات، شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ تمایل به کسب میانگین بازده سهام بیشتری دارند. نتایج تحقیقات نشان داد که ممکن است شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ دچار رکود درآمدی بلند مدت گشته و لذا بین اندازه و ریسک عادی یک شرکت رابطه (منفی) وجود دارد. به طور خلاصه می توان ادعا نمود به دلایل بالا بودن ریسک شرکت های کوچک، داشتن بازده سهام بالاتر در اینگونه شرکت ها ضروری است.
طبق بررسی های به عمل آمده می توان ادعا نمود که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنها از معدود منابع مالی بلند مدت برای تأمین وجود مورد نیاز خود استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، روش های تأمین مالی بلند مدتی همچون، استقراض، انتشار سهام و سود انباشته مورد استفاده شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادا تهران می باشد. در نهایت می توان ادعا نمود که مهم ترین منبع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقراض از سیستم بانکی است.
سود انباشته : معمولا در مراحل پسین تأمین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکت ها می توانند از منبع داخلی سود انباشته نیز برای تأمین مالی نیازمندی های مالی خود استفاده کنند. این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلند مدت و توسعه ای شرکت به کار می‎رود. افزون بر همه این موارد، یک کسب و کار کوچک می تواند نیازمندی های سرمایه ای

پاسخی بگذارید