منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازرگانان، آرامش خاطر، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

تا با استفاده از تجارب پيشينيان و دستاوردهاي علمي، در پي شناسايي روش هاي تأمين آينده ايده آل باشد. از جمله روش هايي که انسان هوشمند براي رويارويي با خطرها و تأمين شرايط اقتصادي – اجتماعي و رواني خود فراهم آورده، پديده بيمه است؛ زيرا بيمه، ابزاري است که علاوه بر جبران زيان هاي اقتصادي ناشي از حوادث، تأمين آينده، ارتقاي سطح زندگي افراد و ايجاد بستري مطمئن براي رشد و توسعه اقتصادي، موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي شود که اين موضوع به نوبه خود، پويايي حيات اجتماعي، رشد و شکوفايي استعدادها و افزايش کارايي و بهره وري در جامعه را به دنبال خواهد داشت.4
1-1-1- تاريخچه بيمه
بيمه يکي از ابداعات بشر براي غلبه بر موانع و خطرهايي است که را ه وي را براي وصول به نيازهايش مي بندد. پژوهشگران درباره تاريخ بيمه توافق ندارند. بعضي معتقدند که بيمه در شکل ابتدايي آن، براي نخستين بار، چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح پديد آمده است و برخي ديگر اظهار مي دارند که ششصد سال قبل از ميلاد به وجود آمده است. هم چنين در مورد محل پيدايش بيمه نيز نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي خاستگاه بيمه را مصر و عراق (بابل) مي دانند، در حالي که برخي ديگر، محل پيدايش بيمه را چين و هند ذکر مي کنند. بعضي نيز ادعا کرده اند که يوناني ها و رومي ها آغازگران بيمه بوده اند.
مورخان مي نويسند: انديشه مبنايي بيمه، به معناي هم کاري در سختي ها، تقسيم خطر، توزيع خسارت بر دوش افراد و کمک به زيان ديده، از قديم نزد مصري ها، هندي ها، رومي ها، عرب ها و ايراني ها شناخته شده است. 5
اين که کدامين قوم يا ملت، نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست. برخي دريانوردان فنيقي را مبتکر بيمه دريايي مي دانند. بدين صورت که دريانوردان از بازرگانان وام دريافت مي کردند و هرگاه دريانورد بدهکار با موفقيت سفر خود را به پايان مي برد، موظف بود که اصل و بهره وام دريافتي را ظرف مدت معيني به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طي اين مدت کالاي دريانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دريافت طلب خود نمي شد، مي توانست کالا را حراج کند ولي اگر کشتي دريانورد با حوادث دريا مواجه مي شد يا دزدان دريايي حمله ور مي شدند و کالا به غارت مي رفت، وام دهنده حقي در مورد اصل و بهره وام پرداختي نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل مي کرد؛ يعني برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. اين نوع وام ها را در تاريخ پيدايش بيمه، بيمه وام هاي دريايي ناميده اند.6
انديشه بيمه به معناي حمايت از شخص زيان ديده، در تاريخ گذشته بشر، ريشه اي ديرينه دارد. تعاون و کمک هاي متقابل تا اوايل سده چهاردهم ميلادي ادامه يافت و اين انديشه نيز هم چون ساير انديشه هاي بنيادي نهادهاي اجتماعي، ادوار و مراحلي را پشت سر گذاشته تا به صورت يک نظام و سازمان بيمه اي به صورت امروزي، داراي نظام قانوني و مقررات مدون درآمده است.
نظام بيمه اي براي اولين بار در اواخر قرون وسطي در اروپا پديد آمد و اولين نظام بيمه اي که در تاريخ بيمه شناخته شده است، بيمه دريايي است. اولين و قديمي ترين سند بيمه، مربوط به بيمه باربري دريايي است. طبق اين سند، کشتي هاي باربري و کالاها درطول سفرهاي دريايي، در برابر خطرها بيمه مي شده اند. با توسعه تجارت در کشورهاي مختلف، بيمه دريايي نيز توسعه يافته است. و متعاقب پيدايش بيمه دريايي، به موجب علل اقتصادي و اجتماعي و نياز جامعه به امر بيمه، انواع ديگري از بيمه نيز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشينان کشتي و دريانوردان نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.
نخستين قرارداد بيمه در ايتاليا، در سال 1347 ميلادي انجام شده است؛ اما قراردادهاي مربوط به بيمه، تابع نظام خاصي نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمين تفاوت داشته است.7
سرانجام پس از تحولات بسياري که در سده چهاردهم ميلادي پيش آمد، برخي بازرگانان حرفه خود را صرفاً بيمه قرار دادند. از اواخر نيمه دوم سده چهاردهم ميلادي، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کرايه کشتي تفکيک شد و به صورت سند ديگري که ” پليس ” ناميده مي شد، تنظيم گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگليسي به بيمه نامه “policy” گفته مي شود که به نظر مي رسد ريشه اش همان “police” باشد.8
اولين نظام دريايي، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بيمه اي است، در سال 1435 ميلادي تدوين شده و عناصر بيمه، مقررات، شرايط و راه اجراي آن را تعيين نموده است. با نگاهي اجمالي به تاريخ بيمه به دست مي آيد که سابقه بيمه، به عنوان يکي از عقود متعارف تجاري، آن قدر طولاني نيست و از ابداعات ايتاليايي ها يا اسپانيايي ها در قرن چهاردهم ميلادي است. اولين بيمه نامه ها در کشورهاي مجاور دريا پديد آمده و دولت هايي که داراي کشتي هاي حمل و نقل دريايي بوده اند، چون با حوادث دريايي رو به رو بودند، احکام و مقرراتي را وضع کردند که نوعي بيمه دريايي براي کشتي و کالا و صاحبان و سرنشينان آن محسوب مي شد.
پس از گذشت زماني از پيدايش بيمه دريايي، بيمه خشکي شناخته شده است. بيمه خشکي، نخست مربوط به اموالي بوده که در مسير حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته هاي مختلف، ساير اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاريخ بيمه خشکي به صورت نظام بيمه اي، به قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي بر مي گردد.9
1-1-2- معناي لغوي
از لحاظ ريشه لغوي لفظ بيمه، در اين که بيمه واژه هاي فارسي يا هندي است، بين لغت نويسان اختلاف نظر وجود دارد. برخي بيمه را واژه اي فارسي مي داننند و برخي آن را واژه اي هندي و بر گرفته از “بيما” به معناي ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بيمه را مأخوذ از زبان هندي مي داند و آن را چنين تعريف مي کند: ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در تمدن جديد رواج يافته است، اينطور که براي شخص يا مال مبلغي به شرکت بيمه مي دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معيني مي دهد.10 فرهنگ معين نيز بيمه را فارسي، معادل بيما در زبان اردو و هندي دانسته و مي گويد عملي است که اشخاص با پرداخت وجهي، قراردادي منعقد کنند که چنان چه موضوع بيمه گذاشته به نحوي از انحا در خطر افتد، شرکت بيمه از عهده خسارت بر آيد. اين فرهنگ معناي لغوي بيمه را نيز ضمانت دانسته است.11
در زبان عربي براي اين مفهوم واژه “تأمين” را برگزيده اند و از قرارداد بيمه با نام “عقد التأمين” ياد مي کنند.12 کلمه مزکور که از ريشه “أمن” گرفته شده است به معني آرامش و اطمينان خاطر است و ياد آور اين معني است که بيمه گذار با اقدام به بيمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر مي يابد.13 کلمه “تأمين” معادل واژه “بيمه” به کار مي رود و احياناً واژه “سيکورتا” و “سکورته”14 که از “سکوروس”15 ريشه لاتيني گرفته شده است، بر بيمه اطلاق شده است. از اين رو در فتاواي برخي فقيهان طبق اصطلاح رايج در کشور هاي عربي، از بيمه به “سيکورتا” و “سيکورته” تعبير شده است.16
اطلاق کلمه تأمين بر بيمه در زبان عربي، به روشني طبيعت بيمه را نشان مي دهد که در آن، نوعي امنيت دهي وجود داشته و امنيت بخشي از خطر و خسارت ، ماهيت اصلي بيمه را تشکيل مي دهد.
1-1-3- معناي اصطلاحي
بيمه به معناي اصطلاحي آن، نوعي معامله و قرارداد است که تعهداتي را براي طرفين قرارداد بيمه الزامي مي سازد و در عصر کنوني، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي کند. بين معناي اصطلاحي بيمه، که نوعي تأمين و تعهد در پرداخت خسارت است، با معناي لغوي آن، قرابت وجود دارد.17
ماده 1 قانون بيمه مصوب 7/2/1316 بيمه را اين طور تعريف مي کند:
بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
با توجه به انواع ريسک و خطر ، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد . بيمه در يک تقسيم بندي کلي به دو نوع بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني تقسيم مي شود ؛ بيمه هاي اجتماعي يا اجباري ، بيمه هايي هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمايت از اين قشر ،‌به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد . در اين نوع بيمه ، حق بيمه درصدي از حقوق يا دستمزد بيمه شده است و ارتباطي با ريسک و خطر ندارد .
بيمه هاي بازرگاني يا اختياري نيز بيمه هايي هستند که در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي کند و بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ،‌تأمين بيمه اي در اختيار وي قرار مي دهد .
بيمه هاي بازرگاني را مي توان به بيمه هاي اشياء ، مسئوليت ، ‌زيان پولي و بيمه اشخاص تقسيم نمود . در بيمه اشياء ، ‌موضوع تعهد بيمه گر ، شيء بوده و قراردادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت مي باشد . از مهمترين ويژگي انواع بيمه هاي اشياء ، خسارتي بودن آن ها است .
بيمه مسئوليت نيز بيمه اي است که مسئوليت مدني بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي کند. بنا بر اين اصل حقوقي ، ‌هر کس مسئول زيان و خسارتي است که به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي کند .
در بيمه زيان پولي ، موضوع بيمه ميزان معيني پول است که بيمه گر به دليل عدم ايفاي تعهد بيمه گذار ، مي پردازد .
در بيمه اشخاص نيز موضوع تعهد بيمه گر ، ‌فوت يا حيات يا سلامت بيمه شده است . از ويژگي هاي اين نوع بيمه غرامتي نبودن آن است که تعيين سرمايه بيمه در آن ، به عهده بيمه گذار مي باشد .18 مقام سخن در اين پژوهش ، در بيمه اشخاص است که به تفصيل به بيان آن مي پردازيم .
1-1-4- بيمه اشخاص
از آغاز پيدايش جوامع انساني، بشر همواره در جستجوي تأمين جسمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود بوده است. بيمه هاي اشخاص هم درست به همين دليل يکي از ابداعات انسان ها براي به دست آوردن تأمين اقتصادي به حساب مي آيد.
از يک ديدگاه مي توان بيمه هاي اشخاص را به چند بخش مهم تقسيم کرد که هر يک از آن ها بالقوه آثاري مثبت يا منفي در جوامع بشري دارند. بيمه هاي اشخاص علاوه بر اين که يک محصول به حساب مي آيد، در راستاي تأمين نيازها ي اوليه جوامع انساني، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نيز شمرده مي شود.
بشر نياز به تأمين دارد و اين امري غريزي و شاخه هايي از ثبات و اطمينان اجتماعي است. شرکت هاي بيمه با ارائه بيمه هاي اشخاص، زندگي انسان ها را ارزيابي نمي کنند؛ بلکه هدف اصلي و اساسي، ارزيابي و حراست از ارزش هاي اقتصادي زندگي انسان ها است. ارزش مادي و اقتصادي درآمد حاصل از کار و فعاليت يک انسان، تأمين کننده نياز مادي او است که انسان بدان متکي است. بنابراين بيمه هاي زندگي، علاوه بر جنبه خدماتي و انساني آن، مي تواند نياز هاي مالي و اقتصادي خانواده ها را نيز بر طرف سازد.
بيمه هاي اشخاص يکي از شاخص هاي شناخته شده در سنجش تأمين و رفاه مردم کشور ها است و کشورهايي که مردم آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي، توسعه و گسترش جامعه خويش مشارکت مي نمايند.19
در بيمه هاي اشخاص، موضوع تعهد بيمه گر، شخص بيمه شده است و وجه مشترک انواع بيمه هاي اشخاص اين است که هدف و منظور از بيمه، جبران زيان وارده به بيمه شده نيست، به ويژه اين که بعضي از بيمه هاي اشخاص ( مانند حيات، ازدواج، آغاز تحصيلات دانشگاهي و تولد ) وقايعي نيستند که موجب زيان و خسارتي براي بيمه شده گردند.20
بيمه هاي اشخاص، همانند ديگر بيمه ها، پاسخگوي تشويش خاطر است. با اين وصف، بيمه هاي اشخاص داراي دو ويژگي است: نخست آنکه پي

پاسخی بگذارید