منابع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، صاحب نظران، آرامش خاطر

دانلود پایان نامه

التزام و تعهد بيمه شده انقطاع مي يابد و وارث او از سرمايه بيمه اي بهره مند مي شود.
اين نوع بيمه فقط جنبه تأمين در مقابل حوادث ناشي از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخيره ندارد؛ زيرا پس از انقضاي مدت بيمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بيمه برگشت داده نمي شود.44
به عبارت ساده تر، مي توان گفت که بيمه عمر خطر فوت، يک پوشش بيمه اي موقت محسوب مي گردد و به همين دليل است که حق بيمه اين نوع پوشش در مقايسه با ساير انواع بيمه اي نسبتاً ارزانتر مي باشد که علت آن به جهت اين است بيمه گر در زمان پيري که معمولاً درصد مرگ و مير بالا مي رود، تعهدي نسبت به پرداخت سرمايه بيمه اي ندارد. بيمه گر در اين نوع بيمه، بروز يک حادثه احتمالي را بيمه مي نمايد و حال آن که در بيمه هاي تمام عمر، قرارداد بيمه يک خطر محتمل و قطعي را تحت پوشش قرار مي دهد.45
2. بيمه عمر به شرط حيات: در اين نوع بيمه، بيمه گر متعهد مي شود که پس از گذشتن مدت معيني در قرارداد، چنانچه بيمه گذار يا فردي که او در قرارداد تعيين کرده است زنده بماند، مبلغي را که در قرارداد آمده است به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به يکباره و يا به صورت مستمري بپردازد. بديهي است که چنانچه بيمه گذار در طول مدت قرارداد بميرد چيزي به ورثه يا شخص ثالث پرداخت نمي شود.
به موجب اين قرارداد که چندان متداول نيست، بيمه گر متعهد مي شود که در مقابل حق بيمه مقرر، مبلغ معيني را در سر رسيد توافق شده در صورت زنده ماندن بيمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک اين دسته از بيمه هاي عمر جنبه پس اندازي آن ها است. در واقع در اين قراردادها به ياري توانايي مالي موجود، منابع مالي براي آتيه تأمين و فراهم مي شود. با اين همه در اين گونه عمليات بيمه عمر در هر صورت اتفاق يا پيشامدي احتمالي وجود دارد و آن زنده ماندن بيمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرايي تعهد بيمه گر و ميزان تعهد او حاکم مي باشد.اين نوع بيمه نيز داراي دو نوع اصلي مي باشد:
الف- بيمه عمر با استرداد حق بيمه ها
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که در صورت زنده ماندن بيمه شده در سر رسيد معين، سرمايه بيمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بيمه شده در سر رسيد تعيين شده، بيمه گر متعهد پرداخت سرمايه بيمه نيست ولي بايد حق بيمه هاي دريافتي را بازپس بدهد.
بيمه گذار نيز در مقابل تعهد بيمه گر، ملزم به پرداخت حق بيمه ها به طور يکجا يا به صورت اقساطي تا پايان مدت بيمه نامه يا تا تاريخ تعيين شده زودتري مي باشد. اندوخته رياضي در اين نوع بيمه چندان مهم نيست مگر آن که بيمه نامه با شرط استرداد حق بيمه ها منعقد و تنظيم شده باشد.
بايد توجه داشت که در اين نوع قرارداد مي توان حيات چند نفر را بيمه کرد. زنده باقي ماندن يکي از بيمه شدگان در سر رسيد تعيين شده در قرارداد، بيمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمايه بيمه ) به شخص بازمانده مي کند.
ب- بيمه عمر مستمري در صورت حيات
فرق اين فرمول با فورمول پيشين آن است که بيمه گر به جاي پرداخت سرمايه، متعهد پرداخت مستمري مي شود اما اين مستمري به طور مستقيم در معرض نوسان هاي پولي است. نقش عمليات پس انداز در اين نوع بيمه به دو شکل است:
* بيمه مستمري با حق بيمه يکجا: بيمه گذار حق بيمه را يکجا پرداخت مي کند و بيمه گر نيز بيدرنگ اقدام به پرداخت مستمري مي کند. پرداخت مستمري تا پايان عمر مستمري بگير ادامه دارد ولي مي توان پرداخت آن را تا مدت تعيين شده در قراداد ادامه داد.
* بيمه مستمري با حق بيمه اقساطي: در اين نوع بيمه مستمري، بيمه گذار بيمه ها را به صورت اقساطي تا تاريخ تعيين شده مي پردازد و بيمه گر نيز از تاريخ معيني شروع به پرداخت مستمري تا زمان فوت مستمري بگير مي کند.اين فرمول بيمه اي اغلب همراه با شرط حفظ سرمايه است که بر پايه آن بيمه گر در ازاي دريافت يک حق بيمه ويژه، متعهد بازپرداخت حق بيمه هاي دريافتي، حتي در صورت زنده ماندن بيمه شده در زمان اجراي قرارداد مي گردد.46
در اين نوع بيمه، غالباً بيمه شده، خود ذي نفع بيمه اي است و از مزاياي بيمه استفاده مي کند و اگر قبل از زمان معين ( در قرارداد ) بميرد، بيمه پايان مي يابد و بر اساس شرايط قرارداد، بخشي يا همه حق بيمه دريافتي با بهره يا بدون بهره برگشت داده مي شود. چنان چه چنين شرطي نباشد، ذمه بيمه گر برائت پيدا مي کند و اقساط بيمه نزد او باقي مي ماند. اين نوع قرارداد بيمه معمولاً بر خلاف شرايط و عرف بيمه نامه هاي عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار مي دهد.
هدف اين نوع بيمه نامه ها پرداخت سرمايه ي معيني در صورت در قيد حيات بودن بيمه شده است. از اين رو، علت اصلي انعقاد اين نوع بيمه، سرمايه گذاري و پس انداز است و هدف بيمه گذار ايجاد تاميني معين و مناسب و يا مستمري شخصي براي دوران پيري خود يا ذي نفع است. بنابراين اگر بيمه شده قبل از انقضاي مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار، به وارث يا ذي نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتي که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بيمه هاي پرداختي ساقط شده باشد، حق بيمه ها نيز قابل استرداد نيست و متعلق يه بيمه گر خواهد بود.47 شرکت هاي بيمه اي در فروش اين گونه بيمه نامه، فرض را بر سلامت بيمه گذار مي گذارند و آن دقت و وسواسي را که در مورد بيمه نامه هاي به شرط فوت يا مختلط پس انداز نشان مي دهند در اين نوع بيمه ندارند.48
اين بيمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازي دارند و ديگر خطر فوت بيمه شده تحت پوشش قرار نمي گيرد. بيمه به شرط حيات يکي از انواع بيمه نامه هايي است که کارفرمايان براي کارگران خود مي خرند.
اين نوع از قرارداد بيمه عمر از اقبال بيمه گذاران برخوردار نبوده و زياد هم شناخته شده نيستند؛ زيرا به منظور هدف هاي پس از مرگ بيمه شده از قبيل ماليات بر ارث و غيره نمي توان از آن استفاده کرد.49
3. بيمه عمر مختلط ( آميخته ) : اين نوع بيمه، ترکيبي از دو نوع بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر به شرط وفات مي باشد و به همين جهت بيمه مرکب نيز ناميده مي شود. در اين نوع بيمه بيمه گر در قبال دريافت اقساط بيمه، متعهد مي شود که اگر بيمه گذار در خلال مدت معين و مثلاً سي سال فوت نمايد، بيمه گر مبلغي به ورثه او يا شخص ثالث معين در قرارداد بيمه بپردازد و اگر در اين مدت مثلاً سي سال، زنده ماند، مبلغي به شخص بيمه گذار يا شخص ثالث مذکور پرداخت نمايد و به همين جهت نرخ اين نوع بيمه، سنگين تر و گرانتر از دو نوع ديگر مي باشد.
در اين نوع قرارداد بيمه، ريسک فوت و احتمال زنده ماندن بيمه شده يکجا و همزمان مورد تأمين بيمه گر قرار مي گيرند. عنوان آميخته يا مختلط به اين معنا نيست که بيمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بيمه مي کند بلکه منظور اين است که بيمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط به تعهد خود در مورد يکي از اين ريسک عمل مي کند. اين نوع بيمه پيوندي، با وجود حق بيمه نسبتاً سنگين، از موفقيت آشکاري برخوردار است. بيمه عمر مختلط داراي انواع اصلي زير است:
الف- بيمه عمر آميخته عادي
در اين فورمول بيمه گر متعهد مي شود که يا در صورت فوت بيمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمايه بيمه را به استفاده کنندگان بپردازد و يا در حالت زنده بودن بيمه شده تا پايان مدت قرارداد، سرمايه بيمه مورد تعهد را به خود او پرداخت کند.
اين نوع بيمه از آن جهت پيوندي يا ترکيبي خوانده مي شود که در يک قرارداد، يک نوع بيمه عمر زماني با يک نوع بيمه به شرط حيات پيوند مي خورد. خصلت اين نوع فورمول چنان است که به بيمه گذار امکان مي دهد که تأمين لازم را براي خانواده خود فراهم کند. بدين منظور بيمه گذار متعهد پرداخت حق بيمه به صورت هاي گوناگون مي شود مانند حق بيمه يکجا، حق بيمه سالانه با مدت محدود، حق بيمه سالانه براي مدت قرارداد بيمه.
ب- بيمه عمر با سر رسيد ثابت
قراردادي که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در سررسيد معين سرمايه بيمه را بپردازد. خواه بيمه شده در آن سر رسيد زنده باشد يا نباشد. در مقابل بيمه گذار نيز متعهد است که حق بيمه مقرر را تا سر رسيد تعيين شده يا تا هنگام فوت بيمه شده بپردازد. فايده اين فورمول آن است که براي استفاده کنندگان، سرمايه مشخصي را براي زمان معيني فراهم مي کند. گونه اي از اين نوع قرارداد، بيمه ازدواج يا بيمه عروسي ناميده مي شود که به موجب آن بيمه گر تعهد دارد در سر رسيد معين سرمايه بيمه را پرداخت کند، چه بيمه شده در موعد مقرر فوت کند يا زنده باشد، مشروط به اين که استفاده کننده اي که هنگام انعقاد قرارداد به طور غير قابل عزل تعيين شده در سر رسيد مذکور زنده باشد.
ج- بيمه عمر ترکيبي
شامل قراردادي است که به موجب آن بيمه گر متعهد مي شود در صورت حيات بيمه شده يک سرمايه بيمه بيشتر از سرمايه بيمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، اين قرارداد ها، نوعي بيمه عمر مختلط عادي است که يک بيمه عمر موعد معين با آن ها پيوند خورده است تا مبلغ سرمايه بيمه در صورت حيات افزايش پيدا کند.50
بيمه مختلط عادي درواقع دو نوع بيمه است؛ چون دو شرط حيات و فوت در بيمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه يا بيمه شده زنده مي ماند که سرمايه بيمه اي را دريافت مي دارد و يا فوت مي کند که سرمايه بيمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت مي شود. پس درواقع، يکي از دو نوع بيمه ( بيمه به شرط حيات يا بيمه به شرط فوت ) تحقق مي يابد و بعد از پايان مدت قرارداد بيمه و انقضاي زمان تعيين شده، پايان بيمه نامه نيز اعلام مي گردد.
شرکت هاي بيمه با صدور بيمه نامه هاي مختلط پس انداز، دو تعهد را مي پذيرند: يکي تعهد پرداخت سرمايه بيمه در صورتي که بيمه گذار در مدت زمان معيني فوت کند، و ديگري تعهد پرداخت سرمايه در صورتي که بيمه گذار تا پايان وقت قرارداد بيمه، در قيد حيات باشد.51
بيمه نامه هاي عمر مختلط، بيش تر از بيمه نامه هاي عمر، مورد استقبال بيمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تري دارند. بيمه هاي عمر پس انداز، به عنوان يک روش پيشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. اين نوع بيمه هاي پس انداز، از نظر سرمايه گذاري کاملاً حساب شده و داراي تضمين کافي هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز براي ايام پيري، چنان چه مدت زمان قرارداد طوري تنظيم گردد که سر رسيد بيمه نامه، سن 60 سالگي باشد، جنبه پس اندازي آن در ايام پيري، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر مي گردد. از سويي با ذخيره هاي کوچک و اندک با آثار زيان بار مرگ نا به هنگام مقابله مي شود.52
1-2- پيشينه تحقيق
موضوع بيمه از جنبه هاي مختلف، توسط صاحب نظران بررسي و تحليل شده است. کارشناسان اقتصادي، نقش بيمه را در توسعه اقتصادي، و جامعه شناسان نيز نقش آن را در ايجاد تعادل در جامعه و رفع نگراني و اضطراب از بيمه گذاران مورد بررسي قرارداده اند. برخي نيز به نقش بيمه در تأمين روحي و آرامش خاطر در زندگي فردي و خانوادگي، به خاطر تأمين آتيه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه و فقيهان نيز با استناد به منابع فقه و اصول و مباني دانش استنباط، حکم شرعي بيمه را بيان کرده اند.
فقه اسلامي فقهي پويا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهاي بزرگ اسلامي و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضيات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهي مسائلي برآيد که اقتضاي پيشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعاليت هاي جديد بشري مي باشد. بيمه نيز از جمله مسائلي است که در قرن اخير تحت عناوين مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسي فقهاء و

پاسخی بگذارید