پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار

دانلود پایان نامه

برخوردار بودهاند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل
(يافتهها)

1-4 مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها فرآيندي چندمرحلهاي است که طي آن دادههايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمعآوري در نمونة (جامعه) آماري فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندي و دستهبندي … و در نهايت پردازش ميشوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد. در اين فرآيند، دادهها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي، پالايش
ميشوند و تکنيکهاي گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاجها و تعميمها به عهده دارند.
در اين فصل ابتدا آمار توصيفي مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنين وضعيت متغيرهاي تحقيق با بکارگيري جداول و نمودارها به نمايش گذاشته شده و در ادامه براي پاسخگويي به سوالات پژوهش و نتيجهگيري از روشهاي آماري و آزمونهاي متفاوت با استفاده از نرمافزارهاي SPSS استفاده گرديد.
براي آزمون پايايي سؤالات پرسشنامه از ضريب آزمون آلفاي کرونباخ و براي بررسي نرمال بودن يا نبودن توزيع داده ها از آزمونKS (کولوموگروف-اسميرنوف) استفاده مي شود. براي بررسي
فرضيه ها در صورت نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون هاي پارامتريك و در صورت نرمال نبودن از
آزمون هاي ناپارمتريك استفاده خواهد شد. تجزيه و تحليل به وسيله نرم افزار SPSS انجام مي شود.

2-4 بخش اول: ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
جدول 1-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
زن
119
0/35
0/65
مرد
221
0/65
0/100
جمع
340
0/100

نمودار 1-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت

در بررسي حاضر از بين 340 نفر پاسخگويان و مطابق با جدول و نمودار (1-4)؛ ملاحظه ميگردد که 221 نفر از پاسخگويان، مرد (65%) و 119 از پاسخگويان، زن(35%) ميباشند.
1-2-4 توزيع افراد نمونه برحسب گروه سني
جدول 2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گروه سني
سن
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
زير 25
27
9/7
9/7
30-26
60
6/17
6/25
35-31
65
1/19
7/44
40-36
85
0/25
7/69
بالاي 40
103
3/30
0/100
جمع
340
0/100

نمودار 2-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب گروه سني
همان طور که جدول و نمودار (2-4) نيز نشان ميهد؛ 27 نفر (9/7%) از پاسخدهندگان در رده سني زير 25 سال، 60 (6/17) در رده سني 30-25 سال، 65 نفر (1/19%) در رده سني 35- 31 سال، 85 نفر (25%) در رده سني 40- 36 سال، 103 نفر (3/30%) در رده سني بالاي 40 سال قرار دارند.

2-2-4 توزيع افراد نمونه بر حسب ميزان تحصيلات

جدول 3-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
زير ديپلم
1
3/0
.3/0
ديپلم
52
3/15
6/15
ليسانس
152
7/44
3/60
فوق ليسانس
113
2/33
5/93
دکترا
22
5/6
100
جمع
340
100

نمودار 3-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات

همانطور که جدول و نمودار (3-4) گوياي آن است، در پژوهش حاضر در ميان پاسخدهندگان؛ 1 نفر (3/0%) داراي تحصيلات زير ديپلم، 52 نفر (3/15%) داراي تحصيلات ديپلم، 152 نفر (7/44%) داراي تحصيلات ليسانس، 113 نفر (2/33%) داراي تحصيلات فوق ليسانس و 22 نفر (5/6%) داراي تحصيلات دکترا ميباشند.

3-2-4 توزيع افراد نمونه بر حسب سابقة کار
جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار
سابقه کار
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
زير 5 سال
32
4/9
4/9
6-10 سال
75
1/22
5/31
11-15 سال
73
5/21
9/52
16-20 سال
90
5/26
4/79
بالاي 20 سال
70
6/20
0/100
جمع
340
0/100

نمودار 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه کار
همانطور که جدول و نمودار (4-4) گوياي آن است، در پژوهش حاضر در ميان پاسخدهندگان؛ 32 نفر (4/9%) داراي سابقه کار زير 5 سال، 75 نفر (1/22%) داراي سابقه کار بين 6-10 سال، 73 نفر -15 سال، 152 نفر (7/44%) داراي تحصيلات ليسانس، 113 نفر (2/33%) داراي تحصيلات فوق ليسانس و 22 نفر (5/6%) داراي تحصيلات دکترا ميباشند.

2-4 بررسي نرمال بودن توزيع دادهها
براي اجراي روشهاي آماري و محاسبة آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقي درباره فرضيههاي پژوهش؛ مهم ترين عمل، قبل از هر اقدامي انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است. براي اين منظور آگاهي از توزيع دادهها از اولويت اساسي برخورداراست. براي همينمنظور در اين پژوهش از آزمون کلموگروف- اسميرنف براي بررسي فرضيه نرمال بودن دادههاي پژوهش استفاده شده است. اين آزمون باتوجه به فرضيات زير به بررسي نرمال بودن داده مي پردازد.
H0: دادهها داراي توزيع نرمال هستند.
H1: دادهها داراي توزيع نرمال نيستند.
نحوة داوري با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسميرنف بدين صورت است که اگر سطح معنيداري (sig) براي کلية متغيرها بزرگتر از سطح احتمال (05/0=?) باشد توزيع دادهها نرمال
ميباشد.

جدول 5-4 بررسي نرمال بودن توزيع داده ها
متغيرها
آماره KS
حجم نمونه
سطح منحني Sig
سطح احتمال (?)
نتيجه آزمون
شايسته گزيني
713/1
340
006/0
05/0
توزيع نرمال نيست
شايسته پروري
804/1
340
003/0
05/0
توزيع نرمال نيست
شايسته داري
421/1
340
035/0
05/0
توزيع نرمال نيست
شايسته سالاري
328/1
340
049/0
05/0
توزيع نرمال نيست

تحليل جدول (5-4):
1) متغير شايسته گزيني باتوجه به نتيجة آزمون کلموگروف- اسميرنف داراي توزيع نرمال نميباشد چون سطح معنيداري (006/0 (sig = کوچکتر از 05/0= ?
ميباشد.
2) متغير شايسته پروري باتوجه به نتيجة آزمون کلموگروف- اسميرنف داراي توزيع نرمال نميباشد چون سطح معنيداري (003/0 (sig = کوچکتر از 05/0 = ? ميباشد.
3) متغيرشايسته داري با توجه به نتيجة آزمون کلموگروف- اسميرنف داراي توزيع نرمال نميباشد چون سطح معنيداري (035/0 (sig = کوچکتر از 05/0 = ? ميباشد.
4) متغير شايسته سالاري با توجه به نتيجة آزمون کلموگروف- اسميرنف داراي توزيع نرمال نميباشد چون سطح معنيداري به دست آمده از اين آزمون برابر 049/0 بوده و اين مقدار کوچکتر از 05/0 ميباشد.

با توجه به اينكه توزيع داده ها نرمال نيست براي آزمون فرضيه ها از آزمون ناپارمتريك فريدمن استفاده مي كنيم.

3-4 آزمون فرضيه اول
” شايسته گزيني بر شايسته سالاري تاثير دارد.”.
فرضيه (H0): شايسته گزيني بر شايسته سالاري تاثير ندارد.
فرضيه (H1): شايسته گزيني بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 6-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته گزيني و شايسته سالاري

شرح فرضيه
آماره فريدمن
(?2)
درجه آزادي
(df)
سطح
معني داري sig
نتيجه آزمون
شايسته گزيني بر شايسته سالاري تاثير دارد
753/20
1
000/0
رد فرضيه H0

باتوجه به جدول (6-4)، همانگونه که مشاهده ميگردد، سطح معني داري (000/ =0 sig) ميباشد که کمتراز سطح احتمال خطا (05/0= ?) است. لذا فرضيه صفر (H0) آماري مبني بر عدم تاثير
شايسته گزيني بر شايسته سالاري رد ميشود. بنابراين فرضية اول پژوهش پذيرفته ميگردد و
شايسته گزيني بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 7-4 الويت بندي سوالات مربوط به متغير شايسته گزيني

اولويت
ميانگين رتبه
عوامل
1
23/4
تطابق رشته شغلي با رشته تحصيلي شما
q1
3
07/4
موثر بودن مدرك تحصيلي در فرايند استخدام
q2
7
73/3
موثر بودن معدل مدرك تحصيلي در فرايند استخدام
q3
6
87/3
موثر بودن دانشگاه محل تحصيل در فرايند استخدام
q4
5
94/3
داشتن تجربه كاري كافي در فرايند استخدام
q5
4
98/3
ميزان موثر بودن آشنايي با فرهنگ بومي
q6
2
17/4
موثر بودن نظر مديريت مستقيم در مورد توانايي كارشناسان
q7

4-4 آزمون فرضيه دوم
” شايسته پروري بر شايسته سالاري تاثير دارد.”.
فرضيه (H0): شايسته پروري بر شايسته سالاري تاثير ندارد.
فرضيه (H1): شايسته پروري بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 8-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته پروري و شايسته سالاري

شرح فرضيه
آماره فريدمن
(?2)
درجه آزادي
(df)
سطح
معني داري sig
نتيجه ازمون
شايسته پروري بر شايسته سالاري تاثير دارد
988/1
1
000/0
رد فرضيه H0

باتوجه به جدول (6-4)؛ همانگونه که مشاهده ميگردد، سطح معني داري (000/ =0 sig) ميباشد که کمتراز سطح احتمال خطا (05/0= ?) است. لذا فرضيه صفر (H0) آماري مبني بر عدم تاثير شايسته پروري بر شايسته سالاري رد ميشود. بنابراين فرضية اول پژوهش پذيرفته ميگردد و شايسته پروري بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 9-4 الويت بندي سوالات مربوط به متغير شايسته پروري

اولويت
ميانگين رتبه
عوامل
7
94/5
امكان ارتقا شغلي و فرصت هاي برابر شغلي
q8
9
85/5
قرار گرفتن هر فرد جاي خودش
q9
1
28/6
وجود ارتباط دو طرفه اي بين مديريت و كارشناسان
q10
10
78/5
كمك به تامين مسكن، تسهيلات اعطايي مانند وام و تامين آتي
q11
2
20/6
اجراي صحيح طرح مسير ارتقا شغلي
q12
6
99/5
كفايت نسبي حقوق و مزايا
q13
4
15/6
تاثير كيفيت عمكرد در پرداخت پاداش و قدرداني از افراد
q14
8
90/5
توجه به عوامل سالم سازي جسمي و روحي كارشناسان
q15
3
18/6
ميزان اعتماد سازمان به كارشناسان
q16
11
76/5
ميزان احترام و توجه سازمان به كارشناسان
q17
5
99/5
ارزيابي مستمر عملكرد كارشناسان
q18

5-4 آزمون فرضيه سوم
” شايسته داري بر شايسته سالاري تاثير دارد.”.
فرضيه (H0): شايسته داري بر شايسته سالاري تاثير ندارد.
فرضيه (H1): شايسته داري بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 10-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته داري و شايسته سالاري

شرح فرضيه
آماره فريدمن
(?2)
درجه آزادي
(df)
سطح
معني داري sig
نتيجه ازمون
شايسته داري بر شايسته سالاري تاثير دارد
219/5
1
02/0
رد فرضيه H0

باتوجه به جدول (6-4)؛ همانگونه که مشاهده ميگردد، سطح معني داري (000/ =0 sig) ميباشد که کمتراز سطح احتمال خطا (05/0= ?) است. لذا فرضيه صفر (H0) آماري مبني بر عدم تاثير شايسته داري بر شايسته سالاري رد ميشود. بنابراين فرضية اول پژوهش پذيرفته ميگردد و شايسته داري بر شايسته سالاري تاثير دارد.

جدول 11-4 الويت بندي سوالات مربوط به متغير شايسته داري

اولويت
ميانگين رتبه
عوامل
7
76/11
ميزان دوره هاي آموزشي برگزار شده در طي سال
q19
19
85/10
ميزان اهميت سازمان نسبت به امتياز ارزشيابي سالانه
q20
20
84/10
ميزان اهميت سازمان نسبت به ارائه تقدير نامه و تشويق و جوايز
q21
22
59/10
ميزان اهميت سازمان نسبت به انتخاب كارمند نمونه
q22
16
27/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به فعاليت هاي تحقيقاتي
q23
12
58/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به برگزاري دوره هاي خاص آموزشي
q24
9
69/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به پيشنهادات مطرح شده از سوي كارشناسان
q25
6
75/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به ابتكار توسط كارشناسان
q26
11
60/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به آموزش به ديگران و تهيه دستورالعمل مرتبط با مشاغل
q27
15
46/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به كسب مهارت توسط كاشناسان
q28
13
47/11
ميزان اهميت سازمان نسبت به دانش كامپيوتر و زبان انگليسي كارشناسان
q29
10
66/11
تاثير كيفيت عملكرد در پرداخت حقوق و مزايا
q30
18
04/11
ميزان اهميت سازمان نسبت

پاسخی بگذارید