دانلود پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، آزمون فرضیه، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب محبوبه بابایی فتسمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان : رابطه بین روش های تامین مالی (انتشار سهام، استقراض، سودانباشته) و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه بورس اوراق بهادار تهران
با کسب نمره 5/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . . ) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنآن چه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و. . . از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنآن چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه 3
1-2)بیان مسئله 4
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4)اهداف تحقیق 7
1-5)سوالات تحقیق 7
1-6)چهارچوب نظری 7
1-7)فرضیه های تحقیق 10
1-8)تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 11
1-9)قلمرو تحقیق 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق
2-1)مقدمه 15
2-2)بازار مالی 15
2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام 15
2-4) تامین مالی در بازارهای مالی 18
2-5)جایگاه انواع روش های تأمین مالی 21
2-6)بازده سهام 41
2-7)عوامل موثر در تقسیم بندی انتخاب منبع مالی 42
2-8)هزینه های تامین مالی 45
2-9)رویکرد نوین ساختار سرمایه 49
2-10) تاثیر روش های تامین مالی بر بازده شرکت ها 50
2-11) پیشینه تحقیق 52
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 56
3-2) روش تحقیق 56
3-3)جامعه و نمونه آماری 57
3-4) روش گردآوری تحقیق 58
3-5)متغیرهای تحقیق 58
3-5-1)متغیرهای مستقل 58
3-5-2)متغیر وابسته 58
3-5-3)متغیرهای کنترلی 58
3-6)مدل های رگرسیونی تحقیق 59
3-7)روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات 59
3-7-1)بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی 59
3-7-2) آزمون پایایی متغیرها و اهمیت آن 65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 68
4-2) آمار توصیفی داده‎های مورد مطالعه 68
4-3) توصیف متغیر های تحقیق 69
4-4)روش آزمون فرضیات تحقیق 77
4-5)آزمون نرمال بودن جملات خطا 78
4-6)آزمون فرضيات تحقيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 88
5-2) نتیجه گیری 88
5-3)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها 88
5-4)نتایج کاربردی آزمون فرضیه ها 89
5-5) پیشنهادهای تحقیق 90
5-5-1)پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 90
5-5-2)پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی 90
5-6) محدودیت های تحقیق 90
منابع و ماخذ 92
پیوست ها
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها 13
جدول(2-1)ویژگی های روش هاي تامين مالي كوتاه مدت 23
جدول(2-2)ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت 25
جدول(4-1)نمایش نام متغیرها 68
جدول(4-2)توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي 69
جدول(4-3)توصیف متغیر خالص تغيير درسرمايه تامين شده از منابع خارجي 70
جدول(4-4)توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي کل 71
جدول(4-5)توصیف متغیر خالص تغيير در بدهي هاي ايجاد شده به منظور تامين مالي 72
جدول(4-6)توصیف متغیر سودهاي غيرعادي 73
جدول(4-7)توصیف متغیر ضريب تغييرات سود عادي 74
جدول(4-8)توصیف متغیر اندازه شرکت 75
جدول(4-9)توصیف متغیر بازده غيرعادي انباشته سهام 76
جدول(4-10)نتايج آزمون ريشه واحد متغيّر های تحقیق 77
جدول(4-11)نتایج آزمون ریشه واحد متغیر ضريب تغييرات سود عادي 78
جدول(4-12)نتایج آزمون چاو فرضیه اصلی 81
جدول(4-13)نتایج آزمون هاسمن فرضیه اصلی 81
جدول(4-14)آزمون فرضیه اصلی تحقیق 82
جدول(4-15)نتایج آزمون چاو فرضیه فرعی اول 83
جدول(4-16)آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق 83
جدول(4-17)نتایج آزمون چاو فرضیه ی فرعی دوم و سوم 85
جدول(4-18)آزمون فرضیه فرعی دوم و سوم تحقیق 85
جدول(5-1)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها 89
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق 9
نمودار(4-1)هیستوگرام متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي 69
نمودار(4-2)هیستوگرام متغیر خالص تغيير درسرمايه تامين شده از منابع خارجي 70
نمودار(4-3)هیستوگراممتغیرخالص تغييردرتامين مالي کل 71
نمودار(4-4)هیستوگرام متغیر خالص تغيير در بدهي هاي ايجاد شده به منظور تامين مالي 72
نمودار(4-5)هیستوگرام متغیر سودهاي غيرعادي 73
نمودار(4-6)هیستوگرام متغیر ضريب تغييرات سود عادي 74
نمودار(4-7)هیستوگرام متغیر اندازه شرکت 75
نمودار(4-8)هیستوگرام متغیر بازده غيرعادي انباشته سهام 76
نمودار(4-9)هیستوگرام نتايج آزمون JB 79
نمودار(4-10)هیستوگرام نتايج آزمون JB با در نظر گرفتن متغير موهومي 80
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است. بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند. گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می‎تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم‎های آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود. هدف اصلی این تحقیق رابطه روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) و بازده واقعی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائی ها، بدهی بلند مدت به کل دارائی ها، درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکت‎ها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1386الی 1390 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارت است از شرکت هایی که فقط از روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) استفاده نموده اند. برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سالهای 1386 الی 1390 موجود در نرم افزار ره آورد و آزمون های آماری مناسب و با کمک نرم افزار Spss و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده شرکت ها از روش های تامین مالی، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارد و ارتباط روش های تامین مالی بر بازده مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی:روش های تامین مالی، انتشار سهام، استقراض، سودانباشته، بازده
مقدمه
گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و بين المللي1 ونياز شركت هاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعاليت ها و طرح ها، سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي و جهاني نياز اين شركت ها را به منابع مالي2را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد. در چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركت ها بيشترازهرزماني ضرورت دارد. تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدف‎هاي استراژيك را تقويت مي كند. بديهي است براي شركت ها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر، هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهم ترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي3 در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت‎هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركت هاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه4 كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند. با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استآن ها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روش هاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است. عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه5 مورد نياز براي انجام فعاليت هاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سال هاي قبل باشد. از اين رو مديريت شركت ها همواره با مشكل تأمين مالي روبرو هستند. تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك6 سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهامداران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت. به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روش هاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزارهاي مناسبي را در بازارهاي مالي7 بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.
1-2) بیان مساله
از جمله مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی8 برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکردشرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد، زنگ خطر برای شرکت است و عملکرد شرکت مناسب ارزیابی نمی شود. در کل این معیار به این دلیل دارای محتوی اطلاعاتی زیاد می باشد، زیرا که ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. در این راستا می توان گفت بازده در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب

پاسخی بگذارید