پایان نامه رایگان با موضوع نرم افزار، قصد استفاده، بهره بردار

دانلود پایان نامه

نمره 19.5 و درجه عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذكر و درج کرده ام .
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .

نام و نام خانوادگي : سيده مارال مير مجلسي

تاريخ و امضاء :

بسمه تعالي

درتاريخ :1392/11/06
دانشجوي كارشناسي ارشد خانم سيـــــــده مـــا را ل مير مجلـــسي از پايان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 19.5 بحروف نوزده ونيم و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده علوم پايه
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه:10130308921007
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : : طراحي چند رنگ آلي نيتروژن دار و بررسي توتومري در آنها بر اساس محاسبات مکانيک کوانتومي ab initio
نام و نام خانوادگي دانشجو : سيده مارال مير مجلسي
شماره دانشجوئي : 90230100006
رشته تحصيلي : شيمي- گرايش آلي
تاريخ شروع پايان نامه : نيمسال دوم 91-92
تاريخ اتمام پايان نامه : 06/11/1392
استاد / استادان راهنما : دکتر مرجانه صمدي زاده
استاد / استادان مشاور: دکتر نادر زبر جد شيراز
آدرس و شماره تلفن : تهران – ستارخان – پاتريس لومومبا – خ شهيد ملکوتي – کوکب شمالي – کوچه صالح – پلاک 4 – 88279846
چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
شيمي محاسباتي با به کاربردن نرم افزارهاي کامپيوتري ابزاري قدرتمند در طراحي مولکولهايي با خواص ويژه است.شيمي محاسباتي عبارتي عمومي و کلي است که گستره وسيعي از روش هاو تقريب هارا دربر ميگيرد وبا استفاده از قوانين رياضي و تئوري به حل مسائل شيمي مي پردازد.امروزه روش هاي محاسبات مکانيک کوانتومي به عنوان ابزاري مهم در پژوهش هاي مربوط به علم شيمي به شمار مي آيند زيرا توانايي محاسبه و پيش بيني انرژي ساختارو ساير ويژگي هاي موجود در مولکول را دارا هستند.اين محاسبات کمک مي کنند تا دريابيم چه مواردي براي بررسي آزمايشگاهي مناسب اند يا چه مولکولهايي پايداري لازم را براي تشکيل دارند.در واقع شيمي محساباتي شاخه اي از علم در ارتباط با تحليل و اندازه گيري خواصي از مواد مي باشد که به طور مستقيم قابل اندازه گيري نيستند و از علومي نظير رياضي و آمار سود مي برند در حاليکه نتايج بدست آمده کامل کننده اطلاعات بدست آمده از آزمايش هاي شيميايي هستند.
از جمله نرم افزارها و برنامه هايي که در اين تحقيق از آن ها استفاده مي شود ، نرم افزار گوسين 98 و Gaussview وChemoffice است.
توسط اين نرم افزارها ، طراحي چند دسته از رنگ هاي آلي نيتروژن دار و بررسي توتومري آن ها همچنين تاثيرگروههاي اکسوکروم از لحاظ پايداري بر اساس محاسبات مکانيک کوانتومي Ab initio صورت مي گيرد توسـط دستــــــور DFT ، opt+freq ، HF/6-31G مقدار انرژي تشــکيل HF ،انرژي HOMO بالاترين اوربيتال مولکولي پر ( اوربيتالي که به عنوان دهنده ي الکترون عمل مي کند که همان خارجي ترين لايه پر با بالاترين سطح انرژي ) ، سطح انرژي LUMO پايين ترين اوربيتال مولکولي خالي ( اوربيتالي که به عنوان گيرنده ي الکترون عمل مي کند ، داخلي ترين لايه خالي با کمترين سطح انرژي ) و ?max و اختلاف H-L محاسبه ميشود.
به همين منظور ابتدا ساختار ترکيبات مورد نظر رسم شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه و همچنين انتخاب دستور مناسب ، ساختار ترکيبات بهينه مي شود و در گام بعدي ، مقدار انرژي تشکيل ترکيبات بررسي مي گردد .
هدف از اين تحقيق ، بررسي تاثير هترواتم ها در پايداري رنگ هاي آلي است ، به اين صورت که با جايگزيني چند هترواتم و محاسبه HF براي توتومري هر مولکول ميزان پايداري توتومري ها تعيين شود.

نظراستادراهنما براي چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است مناسب نيست تاريخ وامضا :

فهرست عناوين صفحه
فصل اول: رنگ………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه رنگ……………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-1-1 تاريخچه و تئوري رنگ و نحوه ي ايجاد آن ……………………………………………………………..3
2-1-1 تعريف کلي رنگ………………………………………………………………………………………………….4
2-1 مباني شيمي رنگ…………………………………………………………………………………………………… 4
1-2-1 تعريف فيزيکي رنگ ……………………………………………………………………………………………..4
2-2-1 رنگ و طيف رنگي………………………………………………………………………………………………. 5
3-1 تعريف چند اصطلاح مهم در زمينه ي شيمي رنگ………………………………………………………..7
1-3-1 کروموفور………………………………………………………………………………………………………………7
2-3-1 اکسوکروم………………………………………………………………………………………………………….. 7
3-3-1 کروموژن……………………………………………………………………………………………………………….9
4-1 اوربيتال هاي مولکولي و ارتباط آن ها با رنگ……………………………………………………………….9
1-4-1 انتقال الکتروني……………………………………………………………………………………………………….9
2-4-1 انواع انتقالات الکتروني……………………………………………………………………………………… 11
1-2-4-1 انتقالات *? ? ?………………………………………………………………………….. 11
2-2-4-1 انتقالات *? ? n …………………………………………………………………………………………..12
3-2-4-1 انتقالات *? ? n و *? ? ? ………………………………………………………………………….12
3-4-1 ارتباط ساختار مولکول با ?max…………………………………………………………………………………………………………13
5-1 کلي ترين دسته بندي رنگ ها…………………………………………………………………………………..14
6-1 اجزاي رنگ…………………………………………………………………………………………………………..15
1-6-1 رنگدانه ها …………………………………………………………………………………………………………15
1-1-6-1 رنگدانه و خواص فيزيکي آن ها……………………………………………………………………….. 16
2-6-1 رزين يا پليمر………………………………………………………………………………………………………17
3-6-1 حلال…………………………………………………………………………………………………………………17
4-6-1 مواد افزودني………………………………………………………………………………………………………17
7-1 رنگدانه و رنگينه ، پيگمان………………………………………………………………………………………..17
8-1 دسته بندي رنگها………………………………………………………………………………………………………18
1-8-1 دسته بندي شيميايي رنگ ها……………………………………………………………………………………18
9-1 طبقه بندي رنگ ها بر اساس کاربرد…………………………………………………………………………..18
1-9-1 رنگهاي اسيدي……………………………………………………………………………………………………..18
2-9-1 رنگهاي بازي………………………………………………………………………………………………………19
3-9-1 رنگ هاي گوگردي………………………………………………………………………………………………20
4-9-1 رنگ هاي حلال………………………………………………………………………………………………….21
5-9-1 رنگ هاي راکتيو…………………………………………………………………………………………………21
6-9-1 رنگ هاي مستقيم……………………………………………………………………………………………….22
7-9-1 رنگ هاي کلوئيدي……………………………………………………………………………………………..23
8-9-1 رنگ هاي ديسپرس………………………………………………………………………………………………23
9-9-1

پاسخی بگذارید