دانلود پایان نامه درباره فاصله از هدف

دانلود پایان نامه

ي…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کيفيت با اهداف چند متغيره از درون فرآيند – مطالعات کارايي فرآيند چند متغير……….. 43
3-4 کنترل کيفيت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزيابي داده ها با نمودارهاي کنترل چند متغيره………………………………………………… 62
3-6 شناسايي مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهاي اجزاء اصلي………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گيري متغير هاي کنترل…………………………………………………………………….. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغيره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکيل ماتريس همبستگي ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار T^2 ………………………………………………………………………88
4-6 بررسي اينکه آيا با متغيرهاي کمتر نيز جوابگو کيفيت مورد نظر مي باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقيق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتيجه گيري…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پيشنهادات براي تحقيقات آتي……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1……………………………………………………………………………………………25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………………………………………………………………………………….34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………………………………………..39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 …………………………………………………………………………………………51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1……………………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاوير و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 …………………………………………………………………………………………..56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

فصل اول

مقدمه و کليات تحقيق

1-1مقدمه

موثر ترين راه براي کنترل کيفي محصولات ، روش هاي آماري مي باشد که تصويري از وضعيت کل توليد را ارايه مي دهد. در واقع تغيير پذيري به عنوان يک پديده دائمي و جزء لاينفک محصولات توليدي ، دليل اصلي استفاده از روش هاي آماري براي بررسي و کنترل اين تغييرات است . در واحد هاي صنعتي ، تا زماني که از مواد ، ماشين آلات ، افراد و روش ها براي توليد استفاده شود مشکل تغيير کيفيت نيز وجود خواهد داشت و تا زماني که اين مشکل وجود داشته باشد ، روش هاي آماري کنترل کيفيت نيز لازم خواهند بود .
گرچه روش هاي چند متغيره براي داده هاي چند متغيره مناسبتر هستند ولي در عمل در صنايع ما معمول نيستند. از آنجا که کنترل کيفيت چند متغيره1 از محاسبات پيچيده تري برخوردار است اکثر کارشناسان کيفيت از روش هاي ساده تر و در عين حال با کارايي کمتر استفاده مي کنند، اين در حاليست که با رشد روزافزون استفاده از کامپيوتر در صنايع بسياري از اين محاسبات به راحتي امکان پذير است.
از بزرگترين مزاياي حالت چند متغيره نسبت به تک متغيره وارد کردن ماتريس همبستگي (واريانس-کوواريانس) در محاسبات است که از اين طريق تاثير متغيرها بر هم بررسي شده و بدين ترتيب ديد جامعتر و بهتري به داده ها خواهيم داشت.
مهمترين کار در اين زمينه توسط Hotelling در سال 1947 انجام شده است. وي روشT^2 را توسعه داد و ازآن در نمودارهاي کنترل استفاده نمود.در سال 1960 با پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر ، کنترل آماري فرآيند چند متغيره بسيار مورد توجه قرار گرفت و بحث کنترل همزمان چندين مشخصه کيفي در سطح وسيعي مطرح شد.نمودار T^2 در کشف يک وضعيت خارج از کنترل بسيار خوب عمل مي کند.نقطه ضعف عمده اين نمودار آن است که علي رغم اينکه مي تواند به درستي يک وضعيت خارج از کنترل را نشان دهد،در تعيين مشخصه هاي کيفي منحرف شده کمبود دارد.

1-2 هدف تحقيق

هدف اصلي از اين تحقيق معرفي عملي کنترل کيفيت چند متغيره وکمک به گسترش روش هاي چندمتغيره در کنار روش هاي تک متغيره است تا با اميد به پروردگار صنايع کشور با سرعت بيش از پيش ترقي کرده و به نقطه اي برسد که لايق جوانان اين خاک و بوم باشد.

1-3 ضرورت تحقيق

همانطور که در چند دهه اخير روش هاي توليد از کارهاي جز که کارگران به سادگي انجام مي دادند به سمت کارهاي تخصصي رفته است کنترل کيفيت از روشي فقط براي کاهش محصولات معيوب به روشي براي بهبود فرآيند براي افزايش کيفيت در زمينه توليد و حتي خدمات و در نهايت افزايش رضايت مشتريان تغيير موضوع داده است ، اين تغيير رويه خصوصا در دو دهه اخير به وضوح قابل مشاهده است، يکي از بارزترين اين تغييرات،تغيير ديد نسبت به متغيرهاي معرف کيفيت است که سابقا به صورت مجزا پايش مي شدند و همبستگي بين آن ها ناديده گرفته مي شد ولي اينک مجموع آنها با هم پايش شده و نتايج به دست آمده واقعي تر و مستندتر هستند.

1-4 سوال تحقيق

سوالاتي که پيش مي آيند به قرار زير است:
1- آيا مي توان روش هاي چند متغيره را جايگزين حالت تک متغيره کرد؟
2- آيا اين دو روش مستقل از هم کارايي يکساني دارند؟
3- چگونه مي توان با کاهش تعداد متغيرها تقريب خوبي از کيفيت را برآورد کرد؟

1-5 مفروضات مساله

1- داده ها توزيع نرمال دارند.
2- داده ها به ترتيب زماني جمع آوري و ارزيابي مي شوند.
3- هر بار نمونه گيري مستقل از ساير نمونه هاست.

1-6 کلمات کليدي و تعاريف مربوط

نمودار T^2 هتلينگ2
اين نمودار نظير نمودار شوهارت تک متغيره است و بسياري از محقان آن را نمودار شوهارت چندمتغيره مي نامند (گرچه شوهارت هيچ نقشي در تعريف و گسترش آن نداشته است) و روند داده هاي چند متغيره را در طول زمان را نشان مي دهد

اجزاء اصلي3
در اين روش به هريک از متغيرها مقداري تخصيص داده مي شود که در نهايت سهم هر متغير در مقدار T^2 را تعيين مي کند و اين امکان را فراهم مي کند که بتوان با متغير هاي کمتر عوامل تغيير پذير را شرح داد و زماني کاربرد بيشتري دارد که تعداد متغير ها زياد باشد (مثلا بالاي 5 متغير).

تغيير پذيري دروني و کلي نمونه ها و فاصله از هدف
فاصله از مقدار هدف را با T_M^2 و تغيير پذيري درون نمونه را باT_D^2 نشان مي دهند که حاصل جمع اين دو تغيير پذيري کل يا T_O^2 را نتيجه مي دهند. کارکرد آنها متناظر با نمودار(X ?,R) يا (X ?,S) است.

1-7 قلمرو زماني،مکاني و موضوعي

1-7-1 قلمرو موضوعي
اين تحقيق بر موضوع آشنايي عملي کارشناسان کيفيت با مباحث پايه کنترل کيفيت چندمتغيره تمرکز دارد، ابتدا به بيان اين مباحث مي پردازيم،سپس با مثالي عملي مراحل اجراي آن را نشان مي دهيم و در آخر به مقايسه اين رويه ها با رويه هاي تک متغيره مي پردازيم.

1-7-2 قلمرو زماني
بازه زماني اين تحقيق تابستان و پاييز 92 است، در اين مدت سعي شد همزمان با مطالعات روش شناسي با داده هاي توليدي يک کارخانه لبنيات کارايي عملي اين روش ها بررسي و با نشان دادن کارايي آن ها زمينه فعاليت

پاسخی بگذارید