در سال 2003 ، هيئت امناي کمسيون يادگيري در سطح عالي ، به منظور حفظ وضعيت هاي اعتباربخشي شده ، هويتي جديد براي برنامه هاي سنتي خود بوجود آورد . که آن را برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت ناميدند . اين برنامه يک نوع مدل اعتباربخشي سنتي مي باشد و در بين سال هاي 1999 تا 2000 ، با هدف بالا بردن پرسش هاي مهم در زمينه تناسب فرآيندها با اهداف گسترده تر و ايجاد يک هويت جديد مورد بررسي قرار گرفت (کميسيون عالي يادگيري ، 2003 )  .

بر طبق گفته کمسيون انجمن مرکزي شمال (2012) اين برنامه داراي يک فرآيند ارزيابي 4 مرحله اي است که بر فرآيندهاي مربوط به بررسي دانشگاه و مراکز آموزشي توسط خود و ارزيابي بوسيله تيمي از ناظران همکار تمرکز مي کند . مراحل 4 گانه اين فرآيند ارزيابي به شرح زير است :

1- مؤسسات آموزش عالي متعهد به انجام فرآيندهاي خود ارزيابي در عرض دو سال مي گردند و گزارشي از يافته ها و نتايج خود در مطابقت با انتظارات کمسيون فراهم مي کنند .

2- فرستادن يک تيم ارزيابي به منظور انجام بازيد جامع از تداوم اعتباربخشي و نوشتن گزارش هايي که پيشنهادهاي تيم را در بر دارد .

3- اسناد مربوط به بازديدهاي جامع از فرآيند اعتباربخشي توسط تصميم گيري هاي مربوز به کميسيون مورد بازبيني قرار مي گيرند .

4- کميسيون با توجه به پيشنهادات تيم تصميم گيري مي کند .

از ويژگي هاي اين برنامه اين است که اولاً داوطلبانه مي باشد يعني هر مؤسسه آموزش عالي به طور داوطلبانه از طريق اين برنامه به اعتباربخشي خود مي پردازد . مشخصه ديگر اين است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق اين برنامه به ارزيابي دروني يا خود-ارزيابي مي پردازند يعني يکي از فرآيندهاي مجود در طي مراحل اين برنامه اين است که دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي به ارزيابي و بررسي خود بپردازند . اين برنامه هم چنين به اصل تضمين کيفيت نيز توجه ويژه اي دارد (کمسيون عالي يادگيري ، 2012 ) .

برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت داراي 5 معيار اساسي است که عبارتند از :

1- توجه به رسالت و تماميت :

اين اصل به اين معني است که سازمان براي تضمين تحقق رسالت هاي خود در سراسر ساختارها و فرآيندهايي که هيئت امنا ، مديران، اساتيد ، کارمندان و دانشجويان را درگير مي کند با تماميت  و درستي عمل مي کند .

2- آماده شدن براي آينده :

اين اصل به اين معني است اختصاص منابع و فرآيندهاي سازمان به منظور ارزيابي و برنامه ريزي  ، ظرفيت سازمان را براي تحقق رسالت خود ، بهبود کيفيت آموزشي خود و پاسخگويي به چالش ها و فرصت هاي آينده نشان مي دهد .

3- يادگيري دانشجويان و تدريس اثربخش :

به اين معني است که سازمان مدارک و شواهدي را مبني بر يادگيري دانشجويان و تدريس اثربخش فراهم مي کند که اين امر تحقق رسالت هاي آموزشي را نشان مي دهد .

4- اکتساب ، اکتشاف و کاربرد دانش : پایان نامه

به اين معني است سازمان زندگي مبتني بر يادگيري براي اساتيد ، مديران ، کارمندان و دانشجويانش بوسيله پرورش و حمايت از پژوهش ، خلاقيت ، تمرين و مسئوليت اجتماعي در راستاي رسالت خود ترويج مي دهد .

5- اشتغال و خدمت : به اين معني است که سازمان براساس رسالت خود، هيئت هايش را شناسايي مي کند و به آنان خدمات ارائه مي دهد و براي آنان ارزش قائل مي شود .

شيوه اعتباربخشي از طريق برنامه بهبود کيفيت علمي فقط براي دانشگاه ها و مؤسساتي قابل استفاده است که قبلاً از طريق برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت اعتباربخشي شده اند . اگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي که از طريق برنامه بهبود کيفيت علمي ، اعتباربخشي شده اند ، تلاش مستمري را براي يهيود خود انجام ندهند ، اين دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي دوباره بايد به اعتباربخشي از طريق برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت برگردند . اعتباربخشي از طريق مدل ارزيابي و ارتقاء کيفيت بر اسناد دانشگاهي و بازبيني عملکرد گذشته تمرکز مي کند  . اين برنامه داراي يک چرخه 10 ساله مي باشد و قابل استفاده براي همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي باشد برعکس برنامه بهبود کيفيت علمي که فقط براي دانشگاه هايي است که قبلاً از طريق برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت اعتباربخشي شده اند . رسالت ، عنصر کليدي و مهم در چارچوب اين مدل اعتباربخشي مي باشد . به گونه اي که اين برنامه بر طبق رسالت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بسيار انعطاف پذير مي باشد . مي توان گفت که يکي از تفاوت هايي که اين مدل با برنامه بهبود کيفيت علمي دارد اين است که اين مدل براساس رسالت اداره مي شود در حالي که برنامه بهبود کيفيت علمي براساس نيازها و توقعات ذينفعان اداره مي گردد (کميسيون يادگيري عالي ، 2003 ) . در جدول 2-3 به تفاوت هاي بين برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت با برنامه بهبود کيفيت علمي اشاره شده است

جدول 2- 3 : تفاوت هاي موجود بين برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت و برنامه بهبود کيفيت علمي

برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيتمتناسب کردن ماهيت متفاوت دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي براساس يک رسالتفرآيندهاي خود-ارزيابي به حفظ تمرکز دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي کمک مي کندارزيابي اثربخش کل دانشگاه يا مؤسسات آموزش عاليارتباط با بينش مداوم و در حال پيشرفت دانشگاه يا مؤسسات آموزش عاليبه کار گماشتن و متعهد کردن هيئت ها و تشکيلات متعدد در دانشگاه يا مؤسسات آموزش عاليمبنا قرار دادن رويه ها موجودحمايت شديد توسط هيئت امنانزديک شدن به رهبران شناخته شده در سراسر دانشگاه يا مؤسسات آموزش عاليارائه شواهدي مبني بر مناسب بودن اصول اعتباربخشيمتعهد شدن به ناظران همکارچرخه اي بودن

برنامه بهبود کيفيت علمي
تعريف کيفيت به عنوان برآورده کردن و در نظر گرفتن نيازها و انتظارات ذينفعان
تمرکز بر پيامدهاي مربوط به انتظارات و يادگيري ذينفعان
خود-ارزيابي نهادي از منظر کيفيت
گسترده شدن بر اساس درگيري
حمايت رهبري از فرهنگي که براساس کيفيت اداره مي شود
دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي بر يادگيري تمرکز مي کند
توسعه سيستماتيک اساتيد ، کارکنان ، مديران و غيره
همکاري داخلي و خارجي
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کيفيت محور انعطاف پذيري و چابکي را ارتقاء مي دهند
پيش بيني آينده
تماميت( به پايان رساندن مسئوليت عمومي در قبال شهروندان توسط دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي

منبع : کميسيون عالي يادگيري (2003 ) ، کتاب راهنماي اعتباربخشي

2-19-3 مدل مسير

اخيرا کميسيون عالي يادگيري (2012 ) ، يک مدل بسيار جديد را براي اعتباربخشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تدوين کرده است . اين مدل در سپتامبر سال 2012 توسط کميسيون عالي يادگيري در انجمن مرکزي شمال تدوين شد . و بعد از آن اين مدل به دو مدل ديگر به نام هاي مدل مسير باز و مدل مسير استاندارد تبديل شد  . اين مدل جايگزيني براي برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت به حساب مي آيد .

از ويژگي هاي اين مدل اين است که داراي چرخه 10 ساله بوده ، بر تضمين و بهبود تمرکز کرده ، به بازبيني تضمين در 4 سال يا 10 سال پرداخته و از سيستم تضمين الکترونيکي استفاده مي کند . بر طبق گفته کمسيون عالي يادگيري مدل مسير باز ، مدلي براي اعتبار بخشي مستمر است که از طريق آن فرآيندهاي اعتباربخشي مستمر از طريق برنامه ارزيابي و ارتقاء کيفيت به دو جز تقسيم مي شود که عبارتند از : فرآيندهاي تضمين و فرآيندهاي بهبود . يکي از اهداف اصلي اين براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اين است که ارزش هاي دانشگاهي را بوسيله فرآيندهاي بهبود ارتقاء مي دهد تا از اين طريق سلامتي و پايداري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي حفظ گردد که در اين شرايط  ممکن است نوآوري هاي کيفيت براي دنبال کردن فعاليت هاي روزانه خود انتخاب کنند (کميسيون عالي يادگيري ، 2012 ) .

بر طبق گفته کميسيون عالي يادگيري (2012 ) اين مدل تلاش مي کند تا اهداف زير را محقق کند :

1- ارتقاء ارزش هاي دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي بوسيله گشودن جنبه هاي بهبود اعتباربخشي به طوري که دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالي ممکن است نوآوري هاي مربوط به کيفيت را با توجه به شرايط فعلي خود انتخاب کنند .

2- کاهش بار گزارش دهي در دانشگاه ها بوسيله به کار بردن داده ها و اطلاعات ممکن و ايجاد فرآيندهاي دانشگاهي و جمع آوري آنها به شکل الکترونيکي هنگامي که آنها به طور طبيعي در طول زمان رخ مي دهند .

3- افزايش دقت از طريق بررسي داده هاي دانشگاهي به صورت ساليانه و هدايت بازبيني هاي تضمين دو مرتبه در طول چرخه 10 ساله .

4- ادغام همه فرآيندها و تقاضاي کميسيون عالي يادگيري براي داده هاي جمع آوري شده از چرخه اعتبار بخشي.

مدل مسير باز ، فرآيندهاي اعتباربخشي مستمر را به دوجزء تقسيم مي کند : 1- بازبيني تضمين 2- نوآوري کيفيت . در طي چرخه 10 ساله ، دو نوع بازبيني تضمين وجود دارد ، يکي 4 ساله و ديگري 10 ساله مي باشد . بازبيني 4 ساله به طور غير همزمان توسط سيستم هاي تضمين مجازي کميسيون و بدون هيچ بازديدي صورت مي گيرد ، در حالي که بازبيني 10 ساله بوسيله سيستم تضمين اداره مي شود ولي بازديد از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي هم جزيي از اين بازبيني مي باشد (کمسيون عالي يادگيري ، 2012 ).

در طي اين بازبيني 10 ساله ، دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يک نوع ارزيابي جامع انجام مي دهد . که اجزاي اين ارزيابي جامع در مدل مسير باز عبارتند از : 1- بازبيني تضمين 2- بازبيني پذيرش فدرال 3- يک بازديد مجازي 4- بازبيني همه جانبه از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي در صورت قابل اجرا بودن . در ارزيابي جامع ، ناظران همکار تعيين مي کنند که آيا دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي به طور مداوم اصول اعتباربخشي را از طريق تجزيه و تحليل اسناد مربوط به تضمين دانشگاه رعايت مي کند يا نه (کميسيون عالي يادگيري ، 2012 ) .

2-20 ارتباط بين مدل کيفيت بالدريج و برنامه بهبود کيفيت علمي

مدل کيفيت بالدريج دستور العمل ويژه اي براي دستيابي به کيفيت برتر در سازمان ها مي باشد . مدل بالدريج تنها به عنوان يک استاندارد مطرح نيست ، بلکه رد حقيقت ، موجب يک رقابت بسيار فشرده در زمينه ارتقاء کيفيت مي شود ، مي توان از اين مدل براي ارزيابي و اندازه گيري ارتقاء کيفي دانشگاه ها نيز استفاده کرد . در ضمن مي توان براساس مؤلفه هاي مدل بالدريج ميزان پذيرش مديريت کيفيت فراگير در دانشگاه ها بررسي نمود (يزدخواستي و رجائي پور ، 1388) .

سامبرگ[1] (2000) معتقد است که کاربرد فرآيندهاي مدل بالدريج در هر سطحي از سيستم آموزشي ، فرصت هاي عظيمي را به منظور در نظر گرفتن نيازهاي دانشجويان و ذينفعان بوجود مي آورد . اصول مدل کيفيت بالدريج ، سازمان ها را مجبور مي کند تا بر نتايج و خدمات تمرکز کرده ، رويکردهاي ابتکاري به منظور بهبود کيفيت به کار برده ، که اين عوامل باعث مي شود تا تمرکز بيشتري بر مشتري شده و اهميت زيادي به تسهيم اطلاعات داده شود .

مدل کيفيت بالدريج در سال 1978 ، با هدف شناسايي افراد و سازمان هايي که در زمينه اعتلاي کيفيت به نوآوري دست زده و به موفقيت هاي چشمگيري نائل آمده اند ، انتشار يافت و ترويج اطلاعات مربوط به نوآوري در سطح گسترده و افزايش آگاهي درباره روش هاي مبتکرانه در زمينه دستيابي به کيفيت برتر پايه گذاري شد (يزدخواستي و رجائي پور ، 1388) .

اين مدل داراي هفت معيار اساسي که عبارتند از :

1- رهبري : بررسي اينکه چگونه رهبر ارشد ارزش هاي سازماني ، انتظارات عملکرد و يادگيري سازماني را نشان مي دهد . و بر رهبري سازماني و مسئوليت اجتماعي تأکيد دارد

2- برنامه ريزي راهبردي : در مورد اين است که چگونه سازمان برنامه ريزي کرده و هدف ها را محقق مي کند

3- تمرکز بر دانشجو و افراد ذينفع: بررسي مي کند که چگونه سازمان نيازهاي ذينفعان را تأمين کرده و ارتباطات بين آنان را نشان مي دهد .

4- اندازه گيري ، تحليل و مديريت دانش : بررسي اينکه چگونه دانش ارزيابي شده و مديريت مي شود . و بر اندازه گيري و تجزيه وتحليل عملکرد سازمان ، اطلاعات و مديريت دانش تاکيد دارد

5- تمرکز بر کادر آموزشي  و کارکنان : تأکيد بر فرآيندهاي کاري ، انگيزه ، رضايت و يادگيري کارکنان

6- مديريت فرآيند : ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و حمايتي  .

7- دستاورد هاي عملکرد سازمان : ارزيابي نتايج مربوط به يادگيري دانشجويان ، رضايت ذينفعان ، امور اداري ، عملکرد بودجه اي (برنامه ملي کيفيت بالدريج ، 2012) .

شکل2-15 ، معيارهاي مدل بالدريج را به منظور تعالي عملکرد در چارچوب ديدگاه سيستمي نشان داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-15 : معيارهاي مدل کيفيت بالدريج در چارچوب ديدگاه سيستمي

منبع : برنامه ملي کيفيت بالدريج( 2012)

اين معيارها به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کند تا اولاًبراي ذينفعان خود ارزش قائل شده و فراتر از نيازهاي آنان حرکت کرده و ثانياً چالش هاي مربوط به نوآوري ها و تحولات سريع را در نظر گرفته  ، به گونه اي که از طريق سرمايه فکري به منفعت دست يابند (برنامه ملي کيفيت بالدريج  ، 2012 ) .

يکي از عوامل مهمي که باعث ارتباط اين مدل با برنامه بهبود کيفيت علمي شده ، اين است که کمسيون عالي يادگيري(2003) ، فرآيندهاي اعتباربخشي مربوط به مدل بهبود کيفيت علمي را براساس معيارهاي 5 گانه مدل کيفيت بالدريج تدوين کرده و توسعه داده است . بر مبناي اين معيارها ،کمسيون عالي يادگيري ، اهداف خاصي را براي مدل بهبود کيفيت علمي تدوين کرده است  که تحقق اين اهداف ، منافعي را براي نهادهاي آموزش عالي حاصل مي کند بنابراين مي توان انتظار داشت که اين اهداف از طريق اعتباربخشي به شيوه مدل بهبود کيفيت علمي محقق شود . اهداف و فلسفه ايجاد مدل بهبود کيفيت علمي در زير اشاره شده است :

1-کمک به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي عضو به منظور بهبود عملکرد و افزايش اثربخشي ها

2- تغيير شکل دادن نحوه ارتباط با اعضاي کمسيون به يک ارتباط مشارکتي

3- آماده کردن همگان به منظور باور داشتن تضمين کيفيت

4- ايجاد يک فرآيند داوطلبانه به منظور مجزا کردن تضمين و عملکرد

5- درگير کردن بيشتر اساتيد به طور مستقيم

7- فراهم کردن بازخوردهاي واقعي براي توانا ساختن دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور افزايش سطوح عملکرد

8- کاستن از هزينه ها و آهسته کردن چرخه هاي بهبود

9- جايگزين کردن رويکرد « يک اندازه مناسب همه »

10- کمک به درک بيشتر به منظور کسب اطلاعات مفيد درباره کيفيت و ارزش دانشگاه هاي اعتباربخشي شده

11- شناسايي و تجليل از مشخصه هاي سازماني و برجسته کردن موفقيت ( کميسيون عالي يادگيري ، 2003) .

براساس اهداف ذکر شده در بالا کمسيون عالي يادگيري (2003)  معيارهاي 9 گانه اي را براي انجام فرآيندهاي اعتباربخشي مربوط به مدل بهبود کيفيت علمي تدوين کرده که اين معيارها با معيارهاي هفت گانه مدل بالدريج بسيار هم راستا و همسو مي باشد . جدول 2-4 زير همسويي معيارهاي اين دو مدل را نشان داده است.

 

 

 

 

جدول 2-4 : همسويي و ارتباط بين معيارهاي مدل کيفيت بالدريج و برنامه بهبود کيفيت علمي

معيارهاي مدل کيفيت بالدريجرهبري1برنامه ريزي راهبردي2توجه به دانشجويان و ذينفعان3اطلاعات و تجزيه و تحليل4توجه به اساتيد و کارکنان5مديريت فرآيندهاي حمايتي و آموزشي6نتايج و پيامد عملکرد سازماني7

معيارهاي  برنامه بهبود کيفيت علمي
5- رهبري و ارتباطات
مسئوليت عمومي و شهروندي
8- برنامه ريزي بهبود مستمر
گسترش استراتژي
3- درک نيازهاي دانشجويان و دينفعان
رضايت و ارتباطات دانشجويان و ذينفعان
7- اندازه گيري اثربخشي
تجزيه و تحليل عملکرد سازماني
4- ارزش قائل شدن براي افراد
آموزش اساتيد و کارکنان
رضايت اساتيد و کارکنان
1-کمک به يادگيري دانشجويان

2- تحقق اهداف عيني

6- حمايت از عمليات نهادي

9- ارتباطات جمعي

فرآيندهاي حمايت آموزشي
فرآيندهاي مشارکتي
 

 

ترکيبي از 9 اصل مدل بهبود کيفيت علمي

نتايج امور مالي و بوجه اي
نتايج دانشجويان و دينفعان
نتايج کارکنان و اساتيد
نتايج اثربخشي سازماني

منبع : بيشاپ( 2004)

همانگونه که در جدول 2-4 نشان داده شده است پر واضح است که معيارهاي هردومدل داراي يک مفهوم مي باشند . بر اين اساس مي توان گفت که اين دو مدل باهم شباهت زيادي دارند .

2-21 يادگيري سازماني و برنامه بهبود کيفيت علمي

يادگيري به منظور در نظر گرفتن اهميت کيفيت ، بهبود نتايج مالي و مديريت تقاضا و انتظارات ذينفعان تبديل به يک ابتکار استراتژيک براي بسياري از سازمان ها شده است . براي بقا و پيشرفت در جريان تحولات سريع قرن 21 ، رهبران سازمان ها بايد شيوه اي جديد براي مديريت کردن پيدا کنند که براساس آن  ظرفيت موجود در سازمان براي يادگيري افزايش يابد و سازمان به طور هدفمند ، مستمر و سريع تغيير و تحول يابد ( بنيت و اوبرين[2] ، 1994) . کيفيت و فرآيندهاي يادگيري سازماني پديده هاي جديدي نيستند . يادگيري در سطوح سازماني با کيفيت و گسترش استراتژي مرتبط است . سازمان هايي که ياد مي گيرند (سازمان هاي يادگيرنده ) موفقيت بيشتري را در مواجه شدن با چالش هاي محيطي از طريق انجام فرآيندهاي يادگيري اثربخش از خود نشان داده اند . اين گونه سازمان ها مي توانند بهترين رويه ها و بنچمارکينگ ها را به منظور کسب و ايجاد فرآيندهاي متمرکز بر يادگيري سازماني ، به کار ببرند ، اطلاعات با کيفيت بالا فراهم کنند و دانش مناسب خلق کنند . پژوهشگران مختلف معتقدند که چنين سازمان هايي به طور فعال چالش هاي محيط کسب و کار را از طريق فرآيندهاي يادگيري برطرف مي کنند . کاربرد بهترين رويه ها و بنچمارکينگ ها فعاليت هاي مفيدي هستند که به منظور اثربخشي و کارايي بيشتر يادگيري سازماني و پيامدهاي سازماني مؤثر ، طراحي شده اند ( اودل و گريسون[3] ، 1998 ) . در راستاي اهدف يادگيري در سطح سازمان ، فرآيندهاي بهبود کيفيت آموزشي بالدريج ، اصولي را براي سازمان ها بوجود مي آورند که اين فرآيندهاي راهبردي را مي تواند ارتقا و بهبود ببخشد . مدل بالدريج به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کند تا به طور موفقيت آميزي بنچمارکينگ ها و بهترين رويه ها را همانند سازمان هاي صنعتي به کار ببندند( برنامه ملي کيفيت بالدريج ، 2012 ) .

با ورود فلسفه مدل بالدريج به اصول مدل هاي جديد اعتباربخشي در سال 2000 ، برنامه بهبود کيفيت علمي شيوه اي جديد براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به وجود آورد که از طريق آن بتوانند اصول بهبود کيفيت مربوط به بنچمارکينگ ها و بهترين رويه هاي عملکرد را که هر دو اجزاي مهمي در يادگيري در سطح سازمان هستند به کارببرند . اين مدل به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کند تا  فرآيندهاي مربوط به يادگيري سازماني را در قلب تلاش هاي مربوط به بهبود کيفيت قرار دهند . از اين طريق اطلاعات بسيار غني در رابطه با محيط کسب شده و به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کنند تا ياد بگيرند . کمک به يادگيري دانشجويان يکي از اصول مهمي است که اين مدل به آن توجه ويژه اي دارد به نحوي که اين اصل کليه اصول برنامه بهيود کيفيت علمي را در بر مي گيرد . از اين رو مي توان گفت که يک نوع يادگيري سازماني از طريق اين مدل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محقق مي شود که مي تواند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي را در برابر تغيير و تحولات محيطي حفظ کرده و به آنها کمک کند تا ياد بگيرند (کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ) .

بر طبق گفته اسپانگل (2004) سازمان هايي که کيفيت را در رأس برنامه هاي خود قرار مي دهند فراتر از نيازها و انتظارات ذينفعان حرکت مي کنند . از طريق برنامه بهبود کيفيت علمي ، کيفيت به عاملي تبديل مي شود که به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کند تا فراتر از نياز ها و انتظارات ذينفعان حرکت کنند ، داده ها را تجزيه و تحليل کرده و پيشنهاداتي را براساس آنچه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ياد مي گيرند ارائه دهند .

کمسيون عالي يادگيري (2003) 10 اصل را شناسايي کرده که سازمان هاي با عملکرد عالي را توصيف مي کند که عبارتند از : تمرکز ، درگيري ، رهبري ، يادگيري ، مردم ، همکاري ، چابکي ، دورانديشي ، اطلاعات و تماميت . يکي از اين اصول يادگيري مي باشد که در برنامه بهبود کيفيت علمي به آن توجه اساسي شده است . در برنامه بهبود کيفيت علمي ، تيم هاي کاري به منظور حل کردن مسائل آموزشي و پرورش يادگيري متمرکز بر محيط شکل داده مي شود که به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کمک مي کند تا مهارت هاي فردي را در بين کارکنان خود توسعه دهند . اين کميسيون اظهار مي کند که فرآيندهاي مربوط به برنامه بهبود کيفيت علمي ، يادگيري سازماني و تغيير و تحولات فرهنگي را ارتقاء داده و فرصت هايي را براي بهبود در چارچوب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بوجود مي آورد(کميسيون عالي يادگيري ، 2003 ) .

قسمت چهارم : ارتباط تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي

2-22 تسهيم دانش و قابليت جذب دانش

تسهيم دانش و قابليت جذب دانش از دو جهت با هم ارتباط دارند : از يک طرف قابليت جذب فردي عامل مهمي در جهت اثربخش بودن فرآيند تسهيم دانش است و از طرف ديگر فرآيند تسهيم دانش عامل مهمي در جهت اثربخش بودن قابليت جذب سازماني است  .

رفتار تسهيم دانش فرآيندي است که در واقع بين دو شخص يعني اهدا کننده دانش و دريافت دانش رخ مي دهد . از طرف ديگر تسهيم دانش نيز مي تواند به عنوان يک فرآيند يادگيري در نظر گرفته شود . اين فرآيند با تسهيم دانش توسط اهدا کننده به دريافت کننده شروع مي گردد و پس از آن دريافت کننده به بررسي اجزاء مربوط به دانش تسهيم شده مي پردازد . در چنين شرايطي دريافت کننده واقعاً مي تواند از اهدا کننده دانش در طي فرآيند تسهيم دانش ياد بگيرد . موفقيت نهايي در استفاده از دانش تسهيم شده توسط دريافت کننده ، به ميزان زيادي وابسته به توانايي دريافت کننده دانش دارد يعني اينکه که آيا او قادر است تا دانش تسهيم شده را جذب کرده و بر آن حاکم شود . اگر دريافت کننده قادر نباشد تا به شکل موفقيت آميزي به تسهيم دانش بپردازد و محتوي ارزشمند آن را جذب کند در اين صورت ممکن نيست تا دانش کسب شده را براي حل مشکلات خود بکار ببرد . بنابراين براي دريافت کننده دانش لازم است  ، تا به منظور موفقيت آميز بودن فرآيند تسهيم دانش به شکل کامل ، هم يادگيري و هم به کارگيري از دانش تسهيم شده ارتقاء داده شود . بر طبق گفته کوهن و لونيتال (1990) قابلت جذب تعريف شده به عنوان شناسايي ، جذب و استفاده از دانش . آنان معتقدند که توانايي افراد براي ارتقاء و بکارگيري دانش خارجي( قابليت جذب فردي ) به ميزان زيادي وابسته به سطحي از دانش مرتبط پيشين مي باشد . چنين قابليتي مي تواند به عنوان يک توانايي فردي در نظر گرفته شود ، که نسبتاً مستقل از فرآيند تسهيم دانش مي باشد . يعني افراد قبل از اينکه درگير فرآيند تسهيم دانش شوند ، قابليت جذب خودشان را شکل مي دهند . به علت تفاوت در شرايطي مانند تجربيات حرفه اي يا سوابق آموزشي ، افراد مختلف ممکن است سطوح متفاوتي از قابليت جذب را دارا باشند که اين خود مي تواند فرآيند تسهيم دانش مطمئي را ارائه دهد . افرا با قابليت جذب بالا يا با دانش مرتبط پيشين ، توانايي بيشتري براي يادگيري ، جذب و بکارگيري دانش تسهيم شده در فرآيند تسهيم دانش خواهند داشت . بنابراين سازمان ها مي بايست تا افرادي که دانش مطلوب تري براي انجام فعاليت هايي که نياز به تسهيم نوع خاصي از دانش دارد را استخدام کنند . اينگونه افراد با قابليت جذب بالا ، تسهيم دانش مؤثرتري را تجربه خواهند کرد به دنبال آن قادرند تا از نگرش در جهت رفتار تسهيم دانش حمايت بيشتري کنند (به نقل ازکاووک و گائو ، 2006) .

برخي از محققان نيز معتقدند که قابليت جذب سازمان از طريق فرآيند تسهيم دانش بهبود بخشيده مي شود . براي مثال واندن بوش و همکاران (1999) معتقدند که قابليت هاي ارتباطي مانند تسهيم دانش ، قابليت جذب سازمان را بهبود مي بخشند . ويندينگ[4] (2000) معتقد است که کاهش فاصله ارتباطي بين فراهم کنندگان دانش و استفاده کنندگان دانش و ايجاد يک زبان مشترک و قابل درک در همه قسمت ها و بخش هاي سازمان عاملي مهم در جهت بهبود قابليت جذب دانش در سازمان مي باشد که اين امر مهم از طريق فرآيند تسهيم دانش محقق مي شود. از اين رو تسهيم دانش عامل مهمي در جهت بهبود قابليت جذب سازمان خواهد بود .

براساس مطالب ذکر شده در فوق مي توان گفت که بين قابليت جذب دانش و فرآيند تسهيم دانش ارتباط متقابل وجود دارد از يک سو قابليت جذب فردي عاملي مهم در جهت اثربخش بودن فرآيند تسهيم دانش است و از سوي ديگر فرآيند تسهيم دانش و قابليت هاي ارتباطي عاملي مهم در جهت اثربخش بودن قابليت جذب سازمان است .

[1] – Sumberg

[2] – Bennett and O’Brien

[3] – O’Dell and Grayson

[4] – Vinding

توجه به فرآيند تسهيم دانش و قابليت جذب دانش در آموزش عالي و خصوصاً دانشگاه ها که مراکز مهمي در توليد و خلق دانش جديد مي باشند مي توان بسيار مهم تلقي شود و به دنبال آن بهبود کيفيت علمي دانشگاه را به شکل چشمگيري افزايش دهد . بهبود کيفيت علمي در دانشگاه ها موضوعي است که توجه بسياري از صاحب نظران را به اين حيطه جلب کرده است چرا که اين مراکز آموزشي با کليه مشاغل و سازمان هاي يک کشور در ارتباط است . از اين رو اگر مسئولان و رهبران دانشگاه ها راهکارها و استراتژي هايي ايجاد کنند که از طريق آن تمام افراد حاضر در دانشگاه علي الخصوص اساتيد و دانشجويان به تسهيم دانش با يکديگر پرداخته و هم چنين از قابليت جذب دانش در حيطه هاي تخصصي برخوردار شوند ، مي توان بهبود کيفيت علمي دانشگاه و تمام مؤلفه هاي آن را محقق نمود .

2-24 الگوي مفهومي پژوهش

بر اساس مباني نظري ارائه شده در زمينه تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و برنامه بهبود کيفيت علمي ، در اين پژوهش رابطه بين تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي مورد بررسي قرار مي گيرد . در شکل 2-16 الگوي مفهومي پژوهش نشان داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-16 : الگوي مفهومي پژوهش

                                                                              منبع : برگرفته شده از ادبيات پژوهش

مطابق شکل2-16 در اين پژوهش فرض شده که تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي ارتباط مستقيم دارند .

قسمت پنجم  : پژوهش هاي مرتبط با موضوع پژوهش

اگرچه پژوهش هاي بررسي شده هيچ يک شامل بررسي تمامي متغيرهاي پژوهش حاضر نبوده اند ، اما پژوهش هاي مرتبطي در اين زمينه صورت گرفته است که در اين بخش به تعدادي از آنها در دو بخش پژوهش در ايران و ساير کشورها ، اشاره شده است .

2-25 پژوهش های انجام شده در خارج

نيف[1] (2001) در پژوهش خود با عنوان مقايسه سطوح بلوغ يادگيري سازماني کالج ها و دانشگاه هاي استفاده کننده از برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) بيان کرد دانشگاه هايي که از برنامه بهبود کيفيت علمي استفاده مي کنند در سه حيطه فرهنگ سازماني ، يادگيري وکار تيمي و تفکر سيستمي ، بلوغ بيشتري نسبت به دانشگاه هايي دارند که از فرآيندهاي اعتباربخشي سنتي استفاده مي کنند و در کل سطوح بلوغ يادگيري سازماني آنها بيشتر است .

بروابهرنس (2003) در پژوهشي با عنوان برنامه بهبود کيفيت علمي(AQIP) ، چارچوب جديدي براس اعتبار بخشي در ناحيه آموزشي کالج هاي آيواي شرقي بيان کردند بيشتر مديران ، اعضاي هيئت علمي معتقدند که برنامه بهبود کيفيت علمي (AQIP) نسبت به شيوه هاي سنتي اعتباربخشي براي فرهنگ دانشگاهي مناسب تر است ولي آنان در زمينه سطح مشارکت افراد در اين اين شيوه اعتباربخشي با يکديگر توافق نظر نداشتند .

کارول و همکاران[2] (2006) تحقيقي را با عنوان برنامه بهبود کيفيت علمي: کاربرد بهبود کيفيت به عنوان ابزاري براي اعتبارسنجي آموزش پرستاري انجام دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از مدل معروف برنامه بهبود کيفيت آموزش (AQIP) مي‌تواند دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را قادر سازد تا به موازات مدل‌هاي ديگر بهبود مستمر کيفيت، به اعتبارسنجي خود بپردازند.

چن و همکاران (2008) تحقيقي را با عنوان بررسي تأثير توانمندي دانش سازماني و قابليت جذب دانش بر عملکرد سازمان در مؤسسات صنعتي تايوان انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که در صنايع پيشرفته، توانمندي دانش سازماني و قابليت جذب دانش تأثير مثبت و به سزايي بر عملکرد سازمان دارد.

مورويک و پرودان (2008) در پژوهشي با عنوان تأثير قابليت جذب سازماني بر توليد و فرآيند نوآوري بيان کردند که قابليت جذب سازماني تأثير مثبتي بر توليد و فرآيند نوآوري دارد .

چه و همکاران[3] (2009) تحقيقي با عنوان ارزيابي تفاوت بين کارخانه‌ها و سازمان‌هاي خدماتي مالزي با توجه به ابعاد مديريت کيفيت جامع و رابطه آن با تسهيم دانش از ديدگاه مديران مياني انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که هيج تفاوت معناداري بين کارخانه‌ها و سازمان‌هاي خدماتي مالزي با توجه به ابعاد مديريت کيفيت جامع و تسهيم دانش وجود ندارد.

تان و همکاران[4] (2010) تحقيقي با عنوان ارزيابي رابطه بين ابعاد کيفيت خدمات و تسهيم دانش از ديدگاه دانشجويان انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که ارزيابي‌هاي دانشجويان در مورد کيفيت خدمات بر فعاليت‌هاي مربوط به تسهيم دانش تأثير مي‌گذارد هم پنين نتايج نشان دادند که ابعاد کيفيت يعني تضمين و اعتماد ارتباط بسيار معناداري با تسهيم دانش دارند.

اسلام و همکاران[5] (2010)  در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير جامعه پذيري سازماني بر چارچوب سازماني و تسهيم دانش بيان کردند جو حمايتي ارتباط مثبت و معناداري با جامعه پذيري سازماني دارد . نتايج ديگر اين پژوهش  نشان داد جامعه پذيري سازماني تأثير مثبتي بر تسهيم دانش دارد .

ليائو و همکاران (2010) تحقيقي را با عنوان رابطه بين اکتساب دانش، قابليت جذب دانش و قابليت نوآوري دانش: بررسي موردي در صنايع مالي و ساختاري تايوان انجام دادند. نتايج تحقيق نشان داد که قابليت جذب دانش يک نقش ميانجي بين اکتساب دانش و قابليت نوآوري دارد و اينکه اکتساب دانش تأثير به سزايي بر قابليت جذب دانش دارد .

الذيوبي[6] (2011) در پژوهش خود با عنوان بررسي تأثير رفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش در بين 207 نفر از کارکنان شرکت هاي دارويي کشور اردن بيان کرد که ابعاد رفتار شهروندي سازماني به ترتيب ، جوانمردي ، وظيفه شناسي و نوع دوستي تأثير مثبتي بر تسهيم دانش دارند .

سان و اندرسون[7] (2011) پژوهشي با عنوان تأثير سبک هاي رهبري مديران ارشد و مديران مياني بر قابليت جذب انجام دادند . نتايج اين تحقيق آنان نشان دادند : 1- هنگاهي که مديران ارشد و مياني از سبک رهبري تحولي استفاده مي کنند ، فرآيند يادگيري اکتشافي تسهيل مي گردد 2- هنگامي که مديران ارشد از سبک رهبري تحولي و مديران مياني از سبک رهبري تبادلي استفاده مي کنند ، فرآيند يادگيري تحولي آنان تسهيل مي گردد . 3- هنگامي مديران ارشد و مياني هر دو از سبک رهبري تبادلي استفاده مي کنند ، فرآيند يادگيري انتفاعي آنان تسهيل مي شود .

نذري و همکاران[8] (2011) در پژوهشي با عنوان رابطه بين قابليت جذب دانشجويان و انگيزه آنان با انتقال دانش در دانشگاه هاي مالزي بيان کردند که بين قابليت جذب دانشجويان و انگيزه آنان با انتقال دانش ارتباط معناداري وجود دارد .

اوي و همکاران[9] (2012) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين رويه هاي مديريت کيفيت جامع و تسهيم دانش در بين 129 نفر  از کارکنان مديريت مياني سازمان هاي صنعتي مالزي بيان کردند که آموزش و توسعه ، تمرکز بر مشتري و تيم هاي کاري ارتباط مثبتي با تسهيم دانش کارکنان مديريت مياني دارند .

ناگراهني و همکاران[10] (2012) در پژوهشي با عنوان تأثير بين قابليت تسهيم دانش ، قابليت جذب ، مکانيسم هاي رسمي و قابليت هاي نوآورانه بيان کردند که قابليت تسهيم دانش تأثير زيادي بر قابليت جذب بالقوه دارد و توانايي سازمان براي کسب و دروني سازي دانش تأثير مثبتي در جهت توانايي سازمان براي تبديل و کاربرد دانش دارد ، ارتباط بين قابليت جذب بالقوه و قابليت جذب بالفعل بوسيله مکانيسم هاي رسمي مورد ميانجي گري قرار نگرفته ، هم چنين اين نتايج اين پژوهش نشان داد قابليت جذب بالفعل تأثير مثبتي بر قابليت هاي نوآورانه و خصوصاً فرآيند نوآوري دارد .

ويکراماسينگ و وايدياراتني[11] (2012) در پژوهش خود با عنوان تأثير اعتماد بين فردي ، حمايت رهبر تيم ، پاداش ها و مکانيسم هاي تسهيم دانش با تسهيم دانش در تيم هاي پروژه اي در سريلانکا بيان کردند که اعتماد بين فردي و پاداش ها تأثير مثبتي بر تسهيم دانش دارند ولي بين حمايت رهبر تيم و تسهيم دانش ارتباط مثبت و معناداري مشاهده نشد . آنان هم چنين دريافتند که ارتباطات در کار گروهي و تعاملات شخصي  تأثير مثبتي بر تسهيم دانش دارند .

وانگ و وانگ (2012) پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين تسهيم دانش ، نوآوري و عملکرد سازمان انجام دادند . نتايج پژوهش آنان نشان داد که تسهيم دانش پنهان و آشکار ، هر دو نوآوري و عملکرد سازمان ها راتسهيل مي کند . تسهيم دانش آشکار تأثير بيشتري بر سرعت نوآوري و عملکرد مالي سازمان دارد ، در حاليکه تسهيم دانش پنهان تأثير بيشتري بر کيفيت نوآوري و عملکرد عملياتي سازمان دارد .

2-26 پژوهش هاي انجام شده در ايران

نوارصديق (1386) تحقيقي را با عنوان بررسي رابطه فرآيند تبادل دانش و تجربه با توسعه سرمايه اجتماعي ميان دانشجويان ساکن خوابگاه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي انجام داد. نتايج اين تحقيق نشان داد که تبادل دانش و تجربه و سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان از وضعيت خوبي برخوردار نيست هم چنين بين فرآيند« تبادل دانش و تجربه» و گسترش سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

نعمتي و جمشيدي (1386) تحقيقي را با عنوان بررسي رابطه و تأثير فرآيند تسهيم دانش و تجربه بر توسعه سرمايه اجتماعي در ميان اعضاي واحدهاي فناور مرکز رشد دانشگاه شهيد بهشتي انجام دادند. اين تحقيق به روش تمام شماري بر روي جامعه اعضاي واحد فناور مرکز رشد دانشگاه شهيد بهشتي صورت گرفته و نتايج تحقيق نشان داد که به طور کلي بين فرآيند تسهيم دانش و تجربه با مفهوم سرمايه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد هم چنين بين ابعاد فردي، گروهي، فرهنگي و فناوري و تسهيم دانش و تجربه با مفهوم سرمايه اجتماعي رابطه معني‌داري مشاهده نمي‌شود.

هويدا و همکاران (1386) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده و بهبود کيفيت آموزش در دانشگاه هاي استان اصفهان بيان کردند بين نمرات مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده و نمرات بهبود کيفيت آموزش همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد . نتايج ديگر نشان داد که ميزان کاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده به جز يک مؤلفه در بقيه مؤلفه ها کمتر از ميانگين فرضي 3 و اين ميزان در دانشگاه هاي گروه نمونه متفاوت است  . هم چنين ميزان بهبود کيفيت آموزش کمتر از ميانگين فرضي 3 و در دانشگاه هاي گروه نمونه متفاوت است .

هويدا و مولوي (1387) در پژوهشي با عنوان فرآيند بهبود کيفيت آموزشي از نظر اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان اصفهان براساس برنامه بهبود کيفيت علمي  AQIPدريافتند ميانگين نمرات شش زيرمقياس بهبود کيفيت آموزشي در دانشگاه هاي گروه نمونه کمتر از ميانگين فرضي 3 در طيف پنج درجه اي ليکرت بود . هم چنين بين ميانگين هاي نمرات بهبود کيفيت آموزشي در گروه هاي مربي ، استاديار و دانشيار به بالا ، تفاوت معني داري وجود نداشت .

حسيني و حاجي پور (1387) در پژوهشي با عنوان تبيين روابط ذهنيت مشترک ، ظرفيت جذب دانش ، نوآوري و انعطاف پذيري در شرکت هاي دارويي کشور بيان کردند که ذهنيت مشترک تأثير معناداي بر ظرفيت جذب دانش دارد . هم چنين ظرفيت جذب دانش بر نوآوري و انعطاف پذيري تأثير معناداري دارد .

حاجی و حاجي پور (1387) در پژوهشي با عنوان طراحي مدل اندازه گيري ظرفيت جذب دانش دريافتند  که مي توان ظرفيت جذب دانش را از طريق عناصر پيمايش محيط ، تحقيق و توسعه ، دانش مرتبط کارکنان و جو ارتباطات بيان کرد .

سعادتمند (1387) تحقيقي را با عنوان بررسي ارتباط هوش هيجاني و قابليت جذب دانش آنها در مدارس متوسطه دخترانه دولتي انجام داد. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي استفاده گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بين هوش هيجاني و قابليت جذب دانش رابطه وجود دارد.

رهنورد و صدر (1388) در پژوهشي با عنوان رابطه ادراک فرهنگ تسهيم دانش کارکنان با عوامل سازماني در دستگاه هاي دولتي به نتيجه رسيدند که تعهد مديريت به تسهيم دانش ، وجود تکنولوژي مناسب براي تسهيم دانش ، اعتماد ، اندازه سازمان ، فضاي تعامل اجتماعي ، ساختار پاداش و تفاوت در موقعيت ارتباط ، رابطه معناداري با ادراک فرهنگ تسهيم دانش در دستگاه هاي دولتي داراي بودجه جاري در استان قزوين دارند .

رأفتي (1389) تحقيقي را باعنوان بررسي رابطه ويژگي‌هاي حرفه‌اي اعضاي هيئت علمي با نظر آنان نسبت به ضرورت ارزيابي دروني کيفيت آموزشي در دانشگاه شاهد انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد اعضاي هيئت علمي اهتمام جدي به امر ارزيابي دروني کيفيت داشته‌اند. به علاوه نتايج آزمون اسپيرمن نشان مي‌دهد که: رابطه مثبت و معناداري را براي نوع رابطه متغير ويژگي‌هاي حرفه‌اي و نظر اعضاي هيئت علمي درباره ارزيابي نشان مي‌دهد.

عليزاده و همکاران (1389)  پژوهشي با عنوان بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي پيرامون تسهيم دانش در مؤسسات آموزش عالي انجام دادند . نتايج نشان داد که اکثريت اعضاي هيئت علمي نگرش کاملاً مساعدي را نسبت به تسهيم و تبادل دانش با ساير همکاران ابراز کردند . هم چنين ارتباط معناداري بين فرهنگ ، ساختار دانشکده ، فناوري اطلاعات ، اعتماد اجتماعي ، روابط اجتماعي فردي و کار گروهي با تسهيم دانش وجود دارد ، و اين متغيرها حدود 50 درصد مي توانند در نگرش افراد نسبت به تسهيم دانش نقش داشته باشند .

دانايي فرد و همکاران (1390) در پژوهشي با عنوان تأملي بر ارتقاء تسهيم دانش در پرتو رفتار شهروندي سازماني در دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي دريافتند که بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد آن ( به جزجوانمردي ) و تسهيم دانش ارتباط معناداري وجود دارد . هم چنين مشخص گرديد که اختلاف معناداري در دو وزارتخانه مورد مطالعه از نظر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش وجود ندارد . پایان نامه

مرتضوي و همکاران (1390) در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعي تيم ها در تسهيم دانش دريافتند که عدالت توزيعي ، رويه اي و اعتماد مبتني بر خيرخواهي از تأثير منفي با طفره رفتن در تسهيم دانش برخوردارند . نتليج ديگر اين پژوهش نشان داد تسهيم دانش از رفتار صادقانه ، رعايت منافع ديگران ، تخصيص منصفانه منابع و تدوين رويه هاي شفاف و به دور از تبعيض ، تأثير مي پذيرد .

سرلک و اسلامی (1390) پژوهشي با عنوان تسهيم دانش در دانشگاه صنعتي شريف با رويکرد سرمايه اجتماعي انجام دادند . نتايج تحقيق نشان داد که دو عنصر وجه ساختاري (اهميت به سازمان و پاداش ) ، يک عنصر از وجه فاعليت (تسخير احساس ها ) ، و يک عنصر از وجه رابطه اي (ابراز شايستگي ) تأثير معناداري را بر تسهيم دانش کارکنان دارند اما تأثير نوع دوستي و بلند نظري معنادار نيست و ابعاد سرمايه اجتماعي در اين پژوهش توانستند 27 درصد از تغييرهاي مربوط به رفتار تسهيم دانش را پيش بيني کنند .

يارمحمديان و همکاران (2011) در پژوهشي با عنوان ارزيابي کيفيت آموزش در آموزش عالي براساس مدل بهبود کيفيت علمي (AQIP) در دانشگاه هاي علوم پزشکي اصفهان ، شهيد بهشتي و ايران بيان کردند که هر سه دانشگاه نسبتاً در ابعاد نه گانه بهبود کيفيت علمي وضعيت مطلوبي داشت ، و از اين نظر تفاوتي بين آنها وجود نداشت اما بين ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي در اين بر اساس اين ابعاد تفاوت وجود داشت .

2-27 خلاصه فصل

در اين فصل ابتدا مباني نظري متغيرهاي تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي مطرح شد . مباني نظري شامل سه قسمت تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي مي باشد که در هر قسمت اصطلاحات و مفاهيم مرتبط با آنها ارائه شد . و نهايتاً در قسمت چهارم ،  تعدادي از پژوهش هاي انجام شده در خصوص تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي ذکر شده است .

در قسمت اول پيشينه نظري ،به بررسي ادبيات موجود در زمينه تسهيم دانش پرداخته شده است . در اين بخش ابتدا به مفهوم دانش و انواع آن ، مديرت دانش ، تسهيم دانش ، مدل هاي مشهور در زمينه تسهيم دانش ، موانع تسهيم دانش ، اهميت تسهيم دانش در سازمان  پرداخته شد . در نهايت اين بخش با بحث در مورد تسهيم دانش در آموزش عالي به پايان رسيد .

در بخش دوم پيشينه نظري به بررسي ادبيات موجود در زمينه قابليت جذب دانش پرداخته شده است. در اين بخش نيز ابتدا به مفهوم قابليت جذب دانش ، انواع قابليت جذب ، مدل هاي قابليت جذب ، مؤلفه هاي کليدي قابليت جذب دانش ، اهميت قابليت جذب دانش پرداخته شد . در نهايت اين بخش با بحث در مورد قابليت جذب دانش  و آموزش عالي به پايان رسيد .

در بخش سوم پيشينه نظري به بررسي ادبيات موجود در زمينه بهبود کيفيت علمي پرداخته شده است. در اين بخش نيز ابتدا به مفهوم کيفيت ، کيفيت در آموزش عالي ، مديريت کيفيت در آموزش عالي ، اعتباربخشي در آموزش عالي و مدل هاي مشهور مربوط به آن ، ارتباط مدل بالدريج و برنامه بهبود کيفيت علمي ، يادگيري سازماني و برنامه بهبود کيفيت علمي پرداخته شد . در نهايت اين بخش با بحث در مورد ارتباط ميان تسهيم دانش ، قابليت جذب دانش و بهبود کيفيت علمي که موضوع اصلي اين پژوهش نيز مي باشد به پايان رسيد .

 

2-4-1 گردشگری فرهنگی- اجتماعی:

گردشگری تفریحی و استفاده ازتعطیلات: این نوع ازگردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که جهت استفاده از تعطیلات، تفریح ،استراحت،استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود  به مسافرت می روند.

ب)گردشگری درمانی بهداشتی(گردشگری سلامت):این نوع شامل افراد و گروه هایی است که برای استفاده از تغییر آب و هوا (با هدف پزشکی و درمانی)استفاده از جاذبه های طبیعی به منظور گذران دوران نقاهت ،معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند.(مرادی،فیاضی،1385،19) تجربه نشان داده است که مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب های گرم مناسب ترین فضا را برای توسعه جها نگردی سلامتی فراهم می سازد.خواص چشمه های معدنی ازدیرباز برای مردم بومی ساکندر اطراف این قبیل چشمه ها شناخته شده بوده است.شاید نخستین خسته ی راهی کهبا استحمام در جریان آب گرم،آسایش غیر قابل تصوری را لمس کرد و یا با نوشیدن از چشمه ای آرامش یافت را بتوان کاشف خواص آب های معدنی و گرم ،قلمداد کرد.به طوری که کارایی و سطح کارامدی آب های درمانی منوط به چهار عامل است:

1-خواص درمانی آب های گرم و معدنی موجود در منطقه

2-سهولت دسترسی به منطقه (راه،وسایل حمل و نقل و …)

3-کیفیت تاسیسات اقامتی و پذیرایی و خدمات آن ها

4-برنامه های سرگرم کننده جانبی (برنامه های تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی و…)

ج)گردشگری غذایی:روش تهیه و پخت غذاهای محلی و سنتی،فلسفه تولید وقصه ها و ضرب المثل های مربوط به آنها به عنوان یک جاذبه فرهنگی غیر ملموس قلمداد می شود.برگزاری جشنواره های غذایی از جمله فعالیت هایی گردشگری غذایی محسوب می شود.(قادری،1383،25)

د)گردشگری آموزشی:این نوع گردشگری برای آشنایی با مواریث فرهنگی وهنری ،آداب و رسوم ،بنا ها وآثار تاریخی و با هدف های آموزشی ،تحقیقاتی وپژوهشی صورت می گیرد.

ه)گردشگری حمایتی:در این نوع گردشگری ،عمدتا هدف های اجتماعی،مردم شناسی ،جامعه شناسی و امثال آن مورد نظر است.دیدار دوستان،آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع گردشگری اجتماعی به شمار می آیند،ولی در تعریف دیگری ازآن این استنباط می شود که گردشگری اجتماعی (حمایتی)نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمان های ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تامین هزینه های مسافرت نیستند،مدد می رساند.در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموما توسط اتحادیه های کارگری ،دولت،شرکت های حمل ونقل عمومی ،هتل ها یا انجمن ها تامین می گردد.این نوع گردشگری بسته به دوره ی زمانی که در آن واقع است ی کشور مورد نظر با نظام اقتصادی- اجتماعی خاص خود ،نوعع گردشگری اجتماعی نیز متفاوت می شود.این نوع خاص از گردشگری دارای مفهومی مانند بیمه های اجتماعی است.(یاوری گهر،1382،92)

و)گردشگری زیارتی و مذهبی: سفر زیارتی سفری است برای رسیدن به خود واقعی انسان،رسیدن به چیزی یا کسی یا چیزی که به ما کمک می کند معنای واقعی زنده بودن را متوجه شویم و در نهایت،مفهوم زندگی را درک کنیم.برای آن که بازدید از مکانی در معنای زیارت جای بگیرد باید به قصد پرهیزگاری ،زهد و تقوا انجام گیرد.زیاررت نیازمند تمایلی روحانی  است که نشانه ی اصلی آن،دریافت احساسات معنوی است.(محمدی،خسروی،1387،31)

ن)گردشگری به منظور دیدار از آشنایان و دوستان: این نوع گردشگری،به منظور دیدار و بازدید از آشنایان صورت می گیرد تا به این صورت کسانی که مدت ها دوستان و آشنایان خود را ندیده اند ،فرصتی یافته تا به دیدن آنها بروند.(قادری،1383،28)

ر) گردشگری شهری:محیط های شهری بخصوص شهرهای بزرگ ،هر چند دارای معضلاتی چون انواع آلودگی ها، ترافیک ،جرم و جنایت و غیره می باشند و مردم ر ا گریزان می سازند،ولی شهر های امروزی مظهر تمدن و فرهنگ و اداره جامعه هستند که خود از ویژگی های گردشگری به دور نیستند وبعضا  ارزشمند ترین منابع توریستی را در خود جای داده اند.برخی از این منابع عبارتند از:موز ه ها کاخ ها بنا های تاریخی فضا های تاریخی پار ک ها و چشم انداز ها هتل ها مراکز خرید و غیره که جذاب برای افرا بوده و آنها را به سویخود جذب می کند.(موحد،1381،64)

ز)گردشگری نوستالژیک:دیدار افراد از محل هایی که قبلا در آن ها به فعالیت اشتغال داشته اند.دیدار آمریکایی ها و ژپنی ها از اماکن که در طی جنگ جهانی دوم در آن جنگیده اند مثالی ازاین گونه گردشگری است.این نوع گردشگری دریک منطقه ممکن است برای مدت محدودی دارای اهمیت باشد.(سازمان جهانی جهانگردی،1379،49)

2-4-2   گردشگری اقتصادی:

شامل سفر هایی است که افراد برای شرکت در بازار های مکاره و نمایشگاه ها ی کالاو صنایع و یا سرکشی و یا بازدید از تاسیسات و کارخانه ها و نظایر آن می نماید.

2-4-3 گردشگری سیاسی:

مسافرت به منظورشرکت در اجلاس و مجامع بین المللی کنگره ها سمینار ها ی سیاسی جنبش های ملی و مذهبی مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و… (قهرمان،1386،35)

2-4-4  گردشگری ورزشی:

هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیت های ورزشی باشد،گردشگری ورزشی نامیده می شود.مانند اسکی،پیاده روی،کوهپیمایی وامثال آن (رضوانی،1385،19)

2-4-5گردشگری طبیعی:

الف)اکوتوریسم:اکوتوریسم را نوعی گردشگری مسئولانه به نواحی طبیعی تلقی می کنند که همراه با حفاظت از طبیعت و افزایش رفاه مردم محلی می باشد.در حقیقت اکوتوریسم عبارت است از گردشگری با هدف،مشاهده و مطالعه ی طبیعت بکر،حیات وحش و فرهنگ ای مختلف و نیز رسیدن به آرامش در محیط طبیعی(اکبری ،بمانیان،1387،134)

ب)گردشگری ماجرا جویانه:یکی از انواع جهانگردی ی به سرعت در حال گسترش،جهانگردی با انگیزه ماجرا جویانه است که ب هجهانگردانی اشاره می شود که به جسمانی و شخصی خودشان را درگیر فعالیت های غالبا خطرناک می کنند.این فعالیت ها شامل شکار، پیاده روی در مناطق دور افتاده،کوهپیمایی وو قایق سواری در تند آب می باشد.از دیگر موارد در این زمینه پیمایش طولانی مدت مناطق  با بهره گرفتن از وسایل ابتدایی و معمولی می باشد.(عبدا… زاده ،1379،32)

ج)گردشگری ژئوتوریسم:در این نوع گردشگری،گردشگر به دنبال مشاهده جاذبه های زمین شناسی،ژئومرفولوژی و حتی موزه های معدنی کشور است.یعنی دراین نوع گردشگری ژئوتوریست ها به دنبال جاذبه ها و چشم انداز هایی هستند که ویژگی های ژئومرفولوژکی وزمین شناسی از جمله آنهاست.(مقصودی،نکوئی صدری،1386،62)

2-5 انگیزه سفر:

برای درک مسافر یا جهانگرد،الگو های متفاوتی برای انگیزه مسافرت ارائه شده است.هدف از این الگو ها این است که ب چنین پرسشی پاسخ داده شود:«چرا مردم به مسافرت می روند؟»یا به صورتی دقیق تر ،«چه عواملی موجب ایجاد انگیزه می شود که مردم به مسافرت شخصی بروند؟»تفکیک این دو پرسش از جهت این که چرا مردم به مسافرت می روند و این که چرا مردم به مکان های خاصی می رونداهمیت زیادی دارد. در پرسش نخست،مسئله درک روانی مسافر مطرح است،در حالی که در پرسش دوم باید به جنبه های جذابیت و کشش مقصد مسافر توجه کرد و بررسی نمود که این ویژگی ها چگونه می توانند نیزهایبلقوه مسافران را تامین کنند .برای تفکیک این دو عامل به رفتار مسافران وجهانگردان باید توجه نمود.مقصود از عوامل انگیزشی* نیروهایی است که در درون فرد ودر محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی می شوند،در واقع اینها نیروهای انگیزشی هستند.برعکس عوامل جذب* عبارتند از ویژگی های یک مقصد که مسافر تصور می کند ،می تواند نباز های روحی خود را تامین کند و همین ویژگی ها او را بدان دیار می کشند.برای مثال ،حادثه جویی یا ایجاد هیجان می تواند عاملی انگیزشی به حساب آید.مقصد یا مکانی که مسافر به آنجا می رود دارای آب هاب نیلگون است و قایقرانی در آن شادی بخش است ولی نمی توان آن را عامل ایجاد کننده انگیزه در تغییر رفتار فرد دانست.اگر قرار باشد هر نوع فعالیتی یا هر ویژگی از مقصد مسافر را (یک دامنه دشت یا منظره زیبا )عامل ایجاد کننده انگیزه دانست،در آن صورت باید گفت که هر نوع فعالیتی می تواند نمایانگر ترکیبی از انگیزه ها باشد که در نتیجه مسافران برای ویژگی های خاصی از مقصد (به دلیل های مختلف)ارزشهای متفاوتی قائل شوند.بنابراین امکان دارد یک نفر، قایقرانی بر روی آب های نیلگون راعاملی بری تامین نیاز های حادثه جویی خود به حساب آورد،در حالی که دیگری آن را نوعی تمرین ورزش بداند و بارز اینکه نفر سوم،از نظر ارزش اجتماعی و کسب احترام شخص به آن نگاه کند.(وای.گی.1382،188)

2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت:

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی:

در این گونه سفرها که فرد یا افراد یک خانواده یا چند نفر از آشنایان وبستگان بر اساس توافق مسافرت می کنند ،برنامه مسافرت به میل و خواست همسفران تهیه می شود و بنا به توافق خودشان تغییر می کند.

2-6-2 مسافرت های جمعی:

معمولا پاره ای از بنگاه های مسافرتی ،ضمن فروش بلیط مسافرت،تور مسافرتی نیز برگزار می کنند.در مسافرت جمعی،افراد هیچ گونه اختیاری از نظر برنامه ریزی مسفرت ندارند،بلکه مسئولان بنگاه ها برای مسافرت برنامه ریزی می کنند.(محلاتی،1380،15)

2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر:

تئوری انگیزه مسافرت باید دارای ویژگی های زیر باشد:

– تلاش های پژوهشگر به صورتی منظم و سازماندهی شده باشد که آن تئوری بتواند به راحتی مطلب را برای افراد توجیه کند.

– برای تحقیقات عینی مناسب باشد.

– نیازهای کلی مسافران  و نه یک نیازخاص را مورد توجه قرار داده باشد.

– بتواند تغییرات پویای فردی و جامعه را ارائه دهد و بین نیاز های فردی و نیاز هایی که دیگران برای فرد تعیین می نماید توازن برقرار کند.(وای.گی،1382،190)

ویژگیهدف تئوریفایده تئوریآگاهی دهندهتوان سنجش انگیزشچند انگیزه در مقابل یک انگیزهپویایی در مقابل آنیانگیزه های درون گرا و برون گرا

پایان نامه

شرح
باید بتواند نیاز های کنونی را یکپارچه کند،نیاز ها را بشناسد وبرای پژوهش های آینده جهتی جدید تعیین نماید.
باید باب طبع پژوهشگران متخصص باشد،برای محتوی یابستر صنعت جهانگردی مفید واقع شود واز نظر بازار یاب ها و مصرف کنندگان ازاعتبار ویژه ای برخوردار باشد.
باید بتواند برای استفاده کنندگان بلقوه توضیح و توجیه لازم را ارائه دهد و در سطح جهانی کاربرد داشته باشد.
باید در پژوهش های تجربی کاربرد داشته باشد،و به گونه ایباشد که بتوان به راحتی آن را به پرسش ها و پاسخ ها تبدیل کرد و بدان وسیله اقدام به پژوهش و ارزیابی نمود.
باید به این نکته توجه کرد که احتمالا جهانگردان،به صورت همزمان در پی تامین چندین نیاز هستند.باید بتواند الگویی از نیازها ی جهانگردان ارائه کند و تنها به یک نیاز خاص توجه نکند.
باید به این واقعیت توجه کند که افراد و جامعه با گذشت زمان تغییراتی که پیوسته در صنعت جهانگردی رخ می دهند،توجه کند.
باید به این واقعیت توجه کند که پدیده ی درون گرایی و تامین هدف های شخصی موجب  انگیزه در افراد می شود و گاهی هم پدیده ی برون گرا یی و پاداش های اجتماعی موجب این انگیزه می شود.

جدول2-1 شرایط اصلی یک تئوری معقول درباره ی انگیزه های سفر

شرکتهای مختلفی در ایران در زمینه تولید و عرضه کلاچ برقی/ اتوماتیک فعالیت داشته اند. اما شروع اینکار از شرکت ایرانخودرو و در ارتباط با خودروهای سفارشی معلولین و با خرید از یک سازنده آلمانی صورت گرفت.

پس از آن تیمی از کارشناسان فنی زبده شرکت ایرانخودرو به فکر ساخت این محصول افتادند. در سال 1385 اختراعی در این زمینه ثبت نمودند و پس از آن از این تیم آقای مهندس علیرضا پورگمرکی شرکتی در ایران با عنوان پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب تاسیس نمود.

اوج فعالیت کلاچ برقی در ایران به سال 1387 و اعلام نیاز شرکت پارس خودرو به محصولات کلاچ برقی و گیربکس AMT برای معلولین بود.

به طور موازی با پژوهشگران الکترونیک خورو کامیاب شرکت نگین فن آور شریف از سال 1385 که برای تولید گیربکس اتوماتیک AMT تاسیس شده بود فعالیت می کرد. مدیر این شرکت فرشید امیری اولین فارغ التحصیل دو رشته همزمان مهندسی برق و مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و از نخبگان علمی کشور با ایده های بزرگی نگین فن آور شریف را تاسیس نمود و تمایلی برای فعالیت در زمینه کلاچ برقی نداشت. او در همین سال برای پراید گیربکس اتوماتیک خود از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تائیدیه فنی گرفت.

در سال 1387 و پس از عقد قرارداد نگین فن آور شریف در خصوص گیربکس AMT با پارس خودرو و عقد قرارداد کلاچ اتوماتیک با پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب  با پارس خودرو و استقبال از این محصولات و با پیشنهاد پارس خودرو نگین فن آور شریف طی مدت کوتاهی محصول کلاچ برقی را به عنوان یک زیر مجموعه AMT ساخت و قراردادی نیز در این زمینه با پارس خودرو منعقد شد.

در همین سال آقای مهندسی ابراهیم حسینی محصولی را تحت عنوان کلاچ برقی ساخته بود که مورد قبول کارشناسان شرکت پارس خودرو واقع نشد.

مخترع کلاچ برقی کیست؟

به طور موازی نیز شرکتی در شیراز با عنوان سورین صنعتگران سپنتا فعالیت داشت که ظاهرا خود نیز تمایلی برای عرضه به پارس خودرو نداشت.

فعالیت کلاچ برقی همچنان ادامه داشت و به مرور مهندس حسینی شرکت الکتروهوشمند آسیا را فعالیت داد و محصول کلاچ برقی را به بازار عرضه نمود.

در این سالها کامیاب با شخص جدیدی بنام  آقای محمدباقر محمد زاده بعنوان مسئول فروش انحصاری قرارداد بست و در بخش فروش فعالیت داشتند.

پس از مدتی ایشان از کامیاب جدا شد و مدتی به عنوان مسئول فروش در نگین فن آور شریف مذاکره نمود که با این شرکت نیز به توافق نرسید و سرانجام راهی شرکت الکتروهوشمند آسیا شد.

پس از آن آقای محمد زاده خودش کلاچ اتوماتیک ساخت و برای محصول خود یک شرکت در سال 1392 تاسیس نمود و نام آن را بسیار شبیه به نام محصول قبلی با نام الکترو توسعه آسیا صنعت (اتاکو) البته با مسئولیت محدود نام نهاد. این شرکت تا کنون برخلاف نص صریح ماده 95 قانون تجارت هیچگاه در عنوان خود از عبارت مسئولیت محدود استفاده نکرده است. لذا در عداد شرکتهای تضامنی قرار خواهد گرفت.

 

قیمت دستگاه جی پی اس خودرو رابطه مستقیم با امکانات و قدرت باتری آن دارد. به عنوان مثال ردیاب های آهنربایی نظامی که یکی از قدرتمندترین مدل هاست میتواند تا یک سال بدون شارژ مجدد کار کند ولی مدل های ارزانتر عمر باتری شان نهایتا تا دو هفته (بدون شارژ مجدد) خواهد بود.

معرفی ارزانترین جی پی اس

سایر امکانات مانند شنود داخل خودرو و سیستم آهنربایی (غیرقابل جداسازی) نیز میتوانند بر قیمت ردیاب انتخابی شما تاثیرگذار باشند. مشاورین ما به شما کمک میکنند که متناسب با بودجه و نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

علی یاسینی خواننده جوان و بسیار محبوب این روز های موسیقی ایران در تاریخ 12 آذر ماه سال 1373 در تهران به دنیا آمده است.

علی یاسینی شاعر ، تنظیم کننده و آهنگ ساز نیز هست و همچنین سبک خاصی را برای خود به وجود آورده است که بسیار مورد استقبال طرفداران گردیده.

بیوگرافی کامل علی یاسینی خواننده جوان پرطرفدار و محبوب ایرانی

علی یاسینی همچنین پیش آرش مسیح و مسعود جهانی که یک تیم قوی موسیقیایی هستند همکاری نموده است که یکی از دلایل شهرت علی یاسینی این مورد است.

علی یاسینی از طریق پخش آهنگ نترس به مشهوریت رسیده است.

اوج شهرت علی یاسینی با اهنگی که بطور مشترک با شهاب مظفری خوانده است برمیگردد.

علی یاسینی

با گیتار موسیقی را شروع کرد و حالا آهنگساز و ترانه سرا می باشد و با موسسه فرهنگی و هنری آراد کار می کند.

او با آهنگ نترس به شهرت رسید اما همکاری او با شهاب مظفری در قطعه وای وای باعث شد بر میزان شهرت او افزوده شود.

علی یاسینی همراه با با شهاب مظفری ، مسیح و آرش ، رضا صادقی و… در گروه فرهنگی و هنری آراد فعالیت دارند.

همچنین علی یاسینی در حال تهیه آلبومی با نام پرواز می‌باشد ، این آلبوم اولین آلبوم رسمی این خواننده است.

در 21 اسفد 97 در حالی که 22 ساله و جوانترین خواننده پاپ بود توانست نخستین بار در تالار وزارت کشور روی صحنه برود…

وی سابقه همکاری در یکی از بهترین آهنگ های محمدرضا گلزار را دارد ، آهنگسازی و شعر این قطعه با علی یاسینی بوده است همچنین در آهنگ های عکس قدیمی از شهاب مظفری و یه چیزی میگه نه از یاسین ترکی نیز همکاری داشته است.

تمامی آهنگ های علی یاسینی:

پرواز

نترس

این روزا

انگار نه انگار

ازم دور شین

راجبش نگید

وای وای (شهاب مظفری و علی یاسینی)

جنگ

به چی زل میزنی

ما با هم خاطره داریم

خنده‌هامو دوست داشت

نگاه

بارون

نرو

یه وقتایی

افسردگی

میخندم

کجایی

تلخ

تهران

مثل برف

یه ثانیه

بی تعبیر

تو دیوونه بودی

بعد تو

راه بیا

اگه به من بود

 

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه ­های کسب و کار الکترونیک در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. با استفاده از تجارت الکترونیکی، شرکت­ها محدودیت­های فعلی را برای ارتباط با یکدیگر نخواهند داشت و ارتباط آن ها با یکدیگر ساده­تر و سریع­تر صورت می­پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می­تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. هدف از به کارگیری تجارت الکترونیکی، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی است.

به واسطه این تاجران قادر هستند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت به خریداران سراسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت، عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیکی را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می­دانند، در حالی که این امر تنها بخش کوچکی از تجارت الکترونیکی را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه ­های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است.

به عنوان مثال می‌توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیکی گنجانید. تجارت الکترونیکی با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالبی یکسان نبوده و میان مردم عادی رد و بدل می شود، سروکار دارد. تجارت الکترونیکی در آغاز پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده نبود و هر کس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ کند. آمار منتشره از 500 شرکت نشان می­دهد که تا پایان سال 2001 بیش از 220 میلیارد دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است و این رقم امروزه بالغ بر 2 تریلیارد دلار می شود.

 

2-1-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی

دانشمندان و پژوهشگران علوم گوناگون، تعاریف مختلفی را برای تجارت الکترونیکی ارائه داده­اند. بر پایه برخی از این تعریف­ها، تجارت الکترونیکی عبارت است از:

 • انجام کلیه فعالیت­های تجاری با استفاده از شبکه­ های ارتباطی کامپیوتری؛ به ویژه اینترنت (سرمد، 1382).
 • نوعی تجارت بدون کاغذ که در آن تاکید بر ارائه کالا به ساده­ترین شیوه ممکن است.
 • در یک نگاه کلی می‌توان گفت تجارت الکترونیک عبارت است از کاربردی کردن کلیه سیستم‌های اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می­یابند.
 • به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیت­ها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدل­های تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی (صنایعی، 1390).
 • تجارت الکترونیکی

2-1-1-2- مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی

الف) مزایای تجارت الکترونیکی

توسعه و رشد قابل توجه تجارت الکترونیک مرهون مزایای بی شمار آن است. برخی از این مزایا عبارتند از:

 • فعالیت مداوم: سازمان می‌تواند بیست و چهار ساعت در روز به فعالیت خود ادامه دهد. حتی اگر شرکت در شهری دور واقع باشد مردم تمام کشور می­توانند حتی در زمانی که شرکت بسته است از آن خرید کنند.
 • پایین آمدن هزینه­ های نیروی انسانی: وقتی سازمان شما دارای یک وب سایت خوب و حرفه­ای شد این امکان برای آن فراهم می­شود تا محصولات و خدمات خود را بدون نیاز به استخدام کارمندان زیاد عرضه کند.
 • کاهش هزینه‌های بازاریابی: تجارت الکترونیکی از طریق کاهش زمان در ارایه خدمات، فروش بهنگام و کاهش تکثیر و توزیع هزینه­ های ارتباطات باعث کاهش هزینه ­های بازاریابی می­شود.
 • به دست آوردن هزاران مشتری جدید: هر کسی در هر جای دنیا قادر خواهد بود که با مشاهده وب سایت به مشتری سازمان تبدیل شود. در حالی که سازمان هزینه های ناچیزی را صرف کرده اما تبلیغات کالاهای آن در ابعاد جهانی صورت گرفته است.
 • جذب مشتریان ناپایدار و بالقوه: مردم زیاد دوست ندارند که از مغازه ها، بازار و هر جای شلوغ و پر سرو صدای دیگر خرید کنند. روزی که مردم با خرید برخط آشنا شوند هرگز به مغازه ها باز نمی­گردند، مگر آنکه کاملاً نیاز به این کار داشته باشند.
 • افزایش توان رقابتی: امروزه رقابت در وب به عرصه بزرگی تبدیل شده است. میلیون­ها سایت در وب وجود دارد و این عدد روز به روز در حال افزایش است. سازمان­ها با بهره­گیری از فناوری اطلاعات می­توانند بر توان رقابتی خود در این عرصه بیفزایند.
 • کاهش هزینه‌‌های اجرایی: تجارت الکترونیکی هم­چنین از طریقکاهش موجودی انبار، افزایش رقابت در میان عرضه­کنندگان، دوره زمانی کوتاه­تر در ارائه تقاضا و کاهش هزینه­ های اجرایی ناشی از فرآیندهای تجاری روتین مثل کارمندیابی، باعث کاهش هزینه­ های زنجیره عرضه می­شود (عزیز زاده، 1383).
 • تجارت الکترونیکی

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد (گائو، 2002). در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نام­ها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت­های (پایگاه ­های) پربیننده اینترنت است به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.

راحتی استفاده

در نظر کاربران راحتی استفاده به مفهوم سهولت و سرعت جستجوی اطلاعات، فرایندهای خرید و سامان­دهی انجام مبادله است.  بر این اساس طراحان وب سایتها باید سعی در درک نحوه تعاملات استفاده کنندگان با سایت­ها و تنظیم مراحل این تعامل بر اساس شیوه ­ها و ترجیحات مشتریان نمایند. (بطحایی و همکاران، 1385)

طراحی سایت

منظور از طراحی سایت مجموعه­ای از معیارهای زیبایی شناختی است که توسط طراح در ساخت وب سایت لحاظ می­شود. به عبارت دیگر طراحی را می­توان مجموعه عناصر هنری و خلاقانه دانست که با هدف زیبایی، جلب مخاطب و تسهیل کاربری سایت در نظر گرفته می­شوند. (بطحایی و همکاران، 1385)

دانلود فیلم

 

 

کسی نیست که امروزه اهمیت وبسایت خوب را دستکم بگیرد. اما داشتن یک سایت خوب چگونه ممکن است؟ طراحی یک وبسایت خوب چیست و چگونه این امر محقق میشود. تلاش شما باید این باشد که با فناوری های جدید سایتی با ویژگی های مطلوب برای موتور های جستجو و کاربران طراحی کنید . در زیر قصد داریم ۱۳ خصوصیت یک وبسایت خوب را برای شما لیست کنیم تا بکمک آن بتوانید سایتی مناسب برای خود دست و پا کنید.

 

اهمیت محتوای سایت خوب: توصیه میشود که محتوایمان را از پستوی سایت در بیاوریم و همانند یک منوی خوب سرآشپز حرفه ای، در دسترس مخاطب و در صفحه اصلی سایت بگذاریم. رعایت همین نکته کوچک کمک میکند که بازدیدکننده دائمی شما به راحتی با یک نگاه می تواند بفهمد کدام بخشها اخیرا به روز شده و سریع می رود سر اصل مطلب.
در نظر داشته باشید که محتوای سایت خوب باید بخوبی بهینه‌سازی شده و به روز باشد. ناگفته پیداست که محتوا صرفا به معنای نوشتار نیست بلکه علاوه بر متن شامل صوت، ویدئو، عکس، پوستر، اینفوگرافیک و سایر فایل‌ها نیز میباشد

معیارهای یک سایت خوب+ نمونه ها

 

ارزیابی وب سایت
برای یافتن اطلاعات مناسب با نیاز اطلاعاتی از طریق صفحات وب باید در دو چیز مهارت داشت:
● دستها و چشمها را به تکنیک هایی مجهز کنید که قادر به یافتن مناسب ترین اطلاعات در زمانی کوتاه باشند.
● ذهن خود را طوری تربیت کنید که با دیدی انتقادی و حتی بدبینانه مجموعه ای از سوالات را طراحی و در مواجه با اطلاعات بازیابی شده آنها را در ارزیابی به کار بندد.

معیارهای ارزیابی صفحات وب
برخی معیارهای ارزیابی صرفنظر از نوع محمل اطلاعاتی برای انواع منابع چاپی و غیر چاپی صادق اند اما برخی از معیارها اختصاص به نوعی از منابع دارند. اندیشه بنیانی در ارزیابی اطلاعات همچنان ثابت است اما گاهی اتفاق می افتد که با توجه به نوع کاربران, نوع و عمق نیاز اطلاعاتی و موارد استفاده از اطلاعات بازیابی شده برخی از معیارها پررنگ تر و برخی کم رنگ تر است.

● تعیین میزان پوشش
اطلاعات ارائه شده در صفحات وب گاه بسیار عمیق و گاهی سطحی است. گاه تنها به ارائه لیستی از مطالب تخصصی اکتفا شده است بدون آنکه به دانش عمیق مربوط به آن اشاره ای گردد و گاهی ریزترین مسئله مورد بحث فراوان قرار گرفته است.باید در نظر داشت که طرح سوال،جستجو و بازیابی اطلاعات متاثر از نوع و محتوای نیاز اطلاعاتی، نوع و سطح مخاطبان، دامنه کار یا فعالیتی که به واسطه اطلاعات قصد پوشش دادن به آن را دارند و بسیاری عوامل دیگر است. صفحات وب نیز متاثر از اهداف طراحان آن سطح پوششی خاصی از مخاطبان را مد نظر دارند و پشتیبانی می کنند.

● ارزیابی شهرت و اعتبار
شناسایی صاحبان اندیشه, شهرت و اعتبار آنها در ارزیابی صفحات وب از ضروریات است پس:
– حامی صفحه[۴] یا فردی که مسئولیت حقوقی و معنوی سایت را عهده دار است مشخص نمایید.
کاربران باید بتوانند ناشر یا حامی صفحه وب را شناسی کنند به گونه ای که ارزشها ، اندیشه و اهداف وی مشخص شود. این بررسی با مراجعه به بخش هایی از صفحه که با “About Us” or “Mission” مشخص شده اند انجام می شود. حامی صفحه وب باید علاوه بر شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی به صورت متمایز مشخص شده باشد (Smith, 2001).

تعیین صحت
گاه اطلاعات ارائه شده در محیط مجازی وب نه تنها صحیح نیست که گمراه کننده و در مواردی مثل اطلاعات پزشکی خطرناک نیز هست لذا در ارزیابی اطلاعات باید بر این جنبه بسیار دقت داشت.
تعیین میزان صحت اطلاعات بازیابی شده مهمترین بخش ارزیابی انتقادی اطلاعات است. اغلب کاربران از روی ظاهر سایت و نوع طراحی آن به ارزیابی می پردازند در حالیکه صرف طراحی مناسب و زیبای سایت دلیلی بر صحت محتوای اطلاعاتی آن نیست. اشتباهات تایپی و گرامری گاه محتوا را قلب می کنند و اطلاعات گمراه کننده ای را منتقل می سازند. پدید آور مطالبی که محتوایی قابل اعتماد داشته باشند کلامش را با استنادها اعتبار می بخشد در صورتیکه مقاله ای علمی فاقد استناد و منابع باشد نباید محتوای اطلاعاتی آن را زیاد معتبر و جدی قلمداد کرد.

● روزآمدی
با توجه به رشد روز افزون علم و کوتاه شدن دوره حیات علمی یک اندیشه، لازم است از روزآمدی اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. توجه به تاریخ انتشار یک صفحه و تاریخ بازبینی آن که اغلب در پائین یا بالای صفحه ظاهر می شود گامی جهت ارزیابی روزآمدی صفحه و اطلاعات آن است. الزاما تاریخ انتشار صفحه و یا تاریخ روزآمدسازی سایت به تنهایی ملاک روزآمدی اطلاعات نیست، فعال نبودن پیوندها نشانی از عدم پویایی و روزآمدسازی سایت است.

معیارهای یک سایت خوب+ نمونه ها

محتوا
محتوا شامل اطلاعاتی است که برای استفاده کاربران فراهم شده است. این اطلاعات ممکن است به صورت متن، تصویر، ویدیو، صدا و غیره تهیه شده باشند. محتوای مناسب باید با توجه به مخاطب آماده شده باشد و با لحن مناسب و خلاقیت بالا، آنها را درگیر کند. توجه داشته باشید که برای رضایت کاربران، محتوای شما باید به روز باشد و در هر زمان محتوای تازه داشته باشید.

تجربه کلی
تجربه کلی در استفاده از یک سایت فراتر از محتوا، کارکرد یا طراحی دیداری می‌باشد و موارد بیشتری را در بر می‌گیرد که معمولا غیر ملموس هستند. کاربران تنها در صورتی به وبسایت یا اپلیکیشن شما دوباره سر می‌زنند که در هنگام استفاده از آن تجربه‌ی خوبی کسب کرده باشند.

طراحی دیداری
البته منظور از داشتن طراحی دیداری مناسب، استفاده از طرح‌های جدید و پیچیده گرافیکی نیست؛ بلکه مفهوم آن داشتن المان‌های ظاهری با کیفیت و مناسب با کاربران است که بتواند پیام خود را به آن‌ها منتقل کند. برای داشتن یک وبسایت یا نرم‌افزار موبایل با کیفیت لازم است با سبک های مختلف طراحی دیداری آشنا باشید و طراحی آن را در طی زمان به روز رسانی کنید.

ساختار و مسیر
ساختار و مسیر عبارت است از نحوه سازمان‌دهی محتوا و اولویت‌بندی اطلاعات و روشی که شما در یک سایت و نرم‌افزار موبایل هدایت می‌شوید. هدایت و مسیرگذاری مناسب باعث می‌شود تا کاربران چیزهایی که لازم دارند را راحت پیدا کنند و سریعا به جایی که می‌خواهند برسند. باید از روی رفتار کاربران محل مناسب هر جز را مشخص کنید و در صورت نیاز ساختار را بهبود ببخشید.

 

لینک های برگزیده :

حقوق خصوصی و جزا 
 عقد بیمه 
چگونه ثروتمند شویم
رواشناسی
 انحلال وعدم توقف درتجزیه 
 انسان گرایی
 جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
مشکلات مربوط به تعهد سازمانی
مصونیت قضایی
رشته حسابداری 
 تحقیق ارشد
 صحن کارخانه
 عصر ساسانی

نرده چوبی

https://alldecor8.com/371-superlarge_default/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%B4.jpg

سازه هایی هستن که واسه جلوگیری از سقوط افراد در محلایی مثل پرتگاها یا راه پله ها که احتمال خطر هست، نصب می شن. هرچند نرده های چوبی بیشتر جنبه حفاظتی دارن اما وقتی که قراره از اونا در فضاهای داخلی استفاده شه توجه به زیبایی اون هم غیر قابل چشم پوشیه.

نرده های چوبی  با دارا بودن هر دو عامل زیبایی و استواری، انتخاب مناسبی واسه فضایای داخلی ساختمانا و منازل هستن.

درسته که قیمت نرده های چوبی از نرده های استیل و آهنی بیشتره ولی باید بدونین که زیبایی نرده چوبی قابل قیاس با دیگه نرده ها نیست.

خیلی از مردم فکر می کنند که نرده های چوبی از استواری خوبی بهره مند نیستن ولی دلیل اون اینه که نصب اون خوب انجام نشده . اگه نصب این کار به وسیله نصاب ماهر که کارش نصب نرده س انجام شه ، محکمی کار تضمین شده و بعد از یه مدت استواری اون کم نمی شه.

جهت سفارش کالا یا دریافت مشاوره می تونین با شماره 02177628551 تماس حاصل فرمایید.

کاور رادیاتور

با هر اندازه ای کاور رادیاتور خود رو سفارش بدید.

بعد از گذشت سالیان دراز از تولید اولین رادیاتور تا به امروز تماشاگر پیشرفت زیادی در این صنعت بوده ایم. انصافا ظاهر شوفاژای امروزی نسبت به شوفاژ نسل اول با اون پرها بسیار قشنگتر تره. اما تعویض رادیاتورای قدیمی با رادیاتورای جدید اونم فقط به خاطر ظاهر، بدلیل هزینه بالا و دردسرای زیادی که داره خیلی کار معقولی به نظر نمی رسه. کاورای رادیاتور کالاهایی جدیدی هستن که با قرار کرفتن روی رادیاتور به طور کامل اون رو پوشش داده و جلوه ای تازه به خونه شما می بخشن. از دیگر مزیتای کاورای رادیاتور میشه به سهولت در نصب و جابجایی اشاره کرد. طوری که با یه پیچ گوشتی ساده خیلی راحت میشه تموم قطعات اون رو باز یا سرهم کرد. هم اینکه امکان سوختگی بر اثر برخورد افراد با رادیاتور هم به صفر رسیده و صدای تولید شده از رادیاتور هم کاهش پیدا  می کنه.

جهت رفاه مشتریان و تسریع در ارسال محصول کاورهای رادیاتور با 3 اندازه استاندارد هست، ولی با این حال شما می تونین کاور رادیاتور خود رو با اندازه و مدل دلخواه خود سفارش بدید.

این محصول دارای سه اندازه مختلفه 90 و 110 و 140 سانتی متر و در ارتفاع 80 سانتی متر ولی واسه کسائی که اندازه دیگری دارن اصلا جای نگرانی نیس ، چون می تونن اندازه خود رو سفارش بدن . تنها فرقی که داره اینه که زمان ساخت اونا بیشتره.

مدت ساخت کاور رادیاتور یه هفته تا ده روزه.

این محصول هم اینکه دارای تنوع رنگ تقریبا خوبیه . شما هر مدلی که پسند کنین با رنگای سفید و قهوه ای روشن و قهوه ای سوخته و هم اینکه ونگه و ماهگونی می تونین سفارش بدید .

واسه دریافت راهنمایی قبل از خرید می تونین با ما تماس بگیرین. 02177628551

پارکت ارتا

شاید باحال باشه بدونین که پارکت لمینت به دلیل کاهش مصرف انرژی به واسطه عایق گرمایی و صدا بودن و هم اینکه به کار گیری فوم در زیر اون، در دراز مدت بسیار مقرون به صرفه نسبت به باقی کفپوش‌ها می‌باشه. از دیگر امتیازات پارکت لمینت می‌توان به آنتی باکتریال بودن و نظافت آسون اون اشاره کرد که احتیاجی به ساب و واکس نداشته و هم اینکه به دلیل به کار گیری رزین در ساختار اون، ضد موریانه و دیگه حشرات موذی می‌باشه.

: بولیمیا از مشکلات تغذیه ایه و مریضی ای جدی حساب می شه. بولیمیا در صورت درمان نشدن می تونه زندگی فرد رو تهدید کنه. افراد گرفتار به این مریضی هنگام غذاخوردن کنترلی روی خود ندارن. اونا بعد با روشای غیرسالم تلاش می کنن تا کالری دریافتی اضافی رو از بین ببرن. این افراد واسه جلوگیری از زیاد شدن وزن و چاقی از روشای مختلفی استفاده می کنن. مثلا ممکنه اونا به طور مرتب باعث استفراغ خود بشن (استفراغ تعمدی یا القای استفراغ)، از داروهای ملین یا مدر یا مکملای کاهش وزن استفاده کنن، رژیمای غذایی سختی بگیرن و یا بیش ازحد ورزش کنن. اگه می خواین با این مریضی بیشتر آشنا بشوید، ادامهٔ این مطلب رو از دست ندین.

مبتلایان به بولیمیا از وزن و اندام شون راضی نیستن. این افراد معمولا تصویر بدی نسبت به اندام خود دارن و خودشون رو به بدترین شکل ممکن قضاوت می کنن. بولیمیا بیشتر درباره خیالات فرد نسبت به خودشه. پس درمان اونم سخته. اما درمانای مؤثری وجود دارن که به فرد کمک می کنن تا احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشه و با الگوی تغذیه سالم از بروز مشکلات این مریضی جلوگیری بکنه.

نشونه ها و علائم بولیمیا

: مشکل بولیمیا چیه؛ علائم و راه های درمان اون

 • نارضایتی فرد از وزن و اندامش؛
 • زندگی با ترس زیاد شدن وزن؛
 • غذاخوردن زیاد و عجیب تو یه وعدهٔ غذایی و تکرار اون؛
 • ازدست دادن کنترل خود هنگام غذاخوردن، طوری که احساس می کنین نمی تونین غذاخوردن تون رو متوقف کنین؛
 • استفراغ تعمدی یا ورزش کردن بیش ازحد تا بتونین مانع از زیاد شدن وزن تون پس از پرخوری بشوید؛
 • مصرف داروهای ملین، مدر یا تنقیه پس از غذاخوردن. درحالی که احتیاجی به مصرف اونا نباشه؛
 • رژیمای غذایی سخت یا دوری از خوردن بعضی غذاها؛
 • مصرف بیش ازحد مکملای رژیمی و اجناس گیاهی واسه کاهش وزن.

شدت بولیمیا به وسیلهٔ تعداد دفعاتی که فرد از اقدامات ناسالم واسه کاهش وزن استفاده می کنه، مشخص می شه. هرچه دفعات تکرار این اقدامات بیشتر باشه، بولیمیا شدیدتره. وقتی می گیم فرد گرفتار به بولیمیاست که دست کم ۱ بار در هفته و به مدت دست کم ۳ ماه از روشای ناسالم واسه کاهش وزن استفاده بکنه.

چه وقتی باید به دکتر مراجعه کرد

درصورت داشتن هر کدوم از علائم بولیمیا، در اولین فرصت به دکتر مراجعه بکنین. بولیمیا در صورت درمان نشدن می تونه اثرات داغون کننده ای روی سلامتی داشته باشه.

با دکتر یا روان دکتر دربارهٔ علائم و احساس تون نسبت به بولیمیا صحبت بکنین. اگه تمایلی به شروع درمان ندارین، با فرد مورداعتمادتان (مانند دوست، همسر، مربی یا هرکی دیگه ای) دربارهٔ وضعیت تون صحبت بکنین. شاید اون فرد به شما در برداشتن اولین گاما واسه درمان بولیمیا کمک بکنه.

به عزیزانی که علائم بولیمیا رو دارن، کمک بکنین

اگه دوست یا فردی از خونواده تون علائم بولیمیا رو داره، رو راست و با حوصله با اون صحبت بکنین. شما نمی تونین کسی رو به زور پیش دکتر ببرین. اما می تونین در این راه حامی و تشویق کننده اونا باشین. هم اینکه می تونین یه دکتر یا روان دکتر خوب پیدا کنین و واسه عزیزتون وقت ملاقات بگیرین و حتی با اون پیش دکتر برید.

ازجایی که بیشتر مبتلایان به بولیمیا وزن طبیعی دارن یا اضافه وزن شون خیره کننده نیس، معمولا دور و بریا متوجه مشکلی نمی شن. شما با مشاهدهٔ علائم زیر می تونین متوجه بروز بولیمیا در دور و بریا تون شید:

 • اعتراض و شکایت دائمی از چاق شدن؛
 • دیدگاه غیرواقعی و بسیار منفی فرد نسبت به بدن خود؛
 • مصرف بیش ازحد غذا تو یه وعده، به خصوص مصرف غذاهایی که فرد در حالت طبیعینمی خوره؛
 • رژیمای لاغری سخت؛
 • فرد تمایلی به غذاخوردن در جمع یا جلوی بقیه نداره؛
 • رفتن به دستشویی بدون این دست اون دست کردن بعد از غذا، در بین غذا یا دستشویی رفتنای طولانی؛
 • ورزش کردن بیش ازحد؛
 • ایجاد زخم یا پینه روی بند انگشت ها یا دستا؛
 • آسیبای دندون یا لثه؛
 • تغییر وزن؛
 • ورم دست و پا؛
 • ورم چانه و صورت در اثر بزرگ شدن غدها.

علل بروز بولیمیا

دلیل دقیق بروز بولیمیا مشخص نیس. اما عوامل زیادی در بروز و پیشرفت مشکلات تغذیه ای تاثیردارن. ازجمله ژنتیک، بیولوژی، سلامت عاطفی، انتظارات اجتماعی و بقیه مسائل در بروز این مشکلات نقش دارن.

عوامل مؤثر در بروز بولیمیا

دختران و زنان بیشتر از پسران و مردان در برابر دچار شدن به بولیمیا قرار دارن. بولیمیا معمولا در اواخر نوجوونی و اوایل بزرگسالی بروز می کنه. عواملی که خطر دچار شدن به بولیمیا رو زیاد می کنن، عبارت ان از:

 • بیولوژی: آدمایی که اقوام درجه یه شون (مانند والدین یا فرزندان) از مشکلات تغذیه ای رنج می برن، بیشتر از بقیه در برابر دچار شدن به مشکلات تغذیه ای مانند بولیمیا هستن. اضافه وزن در زمان کودکی و نوجوونی هم خطر بروز بولیمیا رو زیاد می کنه.
 • مشکلات عاطفی و روانی: مشکلات عاطفی و روانی مانند افسردگی، مشکلات اضطراب و مصرف مواد مخدر رابطه نزدیکی با بروز مشکلات تغذیه ای دارن. مبتلایان به بولیمیا معمولا دربارهٔ خودشون احساس منفی دارن. در بعضی موارد، اتفاقات بد و استرس محیطی هم عوامل بروز مشکلات تغذیه ای هستن.
 • رژیم غذایی: آدمایی که واسه لاغری رژیم می گیرن، بیشتر از بقیه در خطر دچار شدن به مشکلات تغذیه ای قرار دارن. بیشتر مبتلایان به بولیمیا، بین دفعات پرخوری شون، رژیمای سخت لاغری رو دنبال می کنن. این خود می تونه از عوامل محرک پرخوری بعدی باشه. بقیه عواملی که خطر پرخوری رو زیاد می کنن، یعنی استرس، تصویر بد ذهنی نسبت به خود، غذاها و خستگی.

مشکلات بولیمیا

بولیمیا می تونه مشکلات جدی و خطرناک زیادی به دنبال داشته باشه. بعضی مشکلات احتمالی بولیمیا عبارت ان از:

 • از دست دادن اعتماد به نفس، مشکلاتی در روابط با بقیه و کارکرد اجتماعی؛
 • کم آبی بدن (دهیدراسیون) که می تونه موجب بروز مشکلات جدی واسه سلامتی مانند مشکل کلیه شه؛
 • مشکلات قلبی مانند آریتمی قلب یا مشکل قلب؛
 • پوسیدگی شدید دندون و بیماریای لثه؛
 • بی نظمی در چرخه های قاعدگی در زنان و یا نداشتن عادت ماهانه؛
 • مشکلات گوارشی؛
 • اضطراب، افسردگی، مشکلات شخصیتی و مشکل دوقطبی؛
 • خودزنی یا فکرکردن به خودکشی یا مبادرت به انجام اون.

پیشگیری

با اینکه هیچ راه قطعی واسه پیشگیری از بولیمیا موجود نیس، ولی میشه قبل اینکه وضعیت افراد بدتر بشه، اونا رو به سمت رفتار و عادات سالم راهنمایی کرد. اقدامات زیر در پیشگیری از بولیمیا یا بدترشدن اون مؤثره:

 • به کودک تون کمک بکنین تا فارغ از وزن و شکل اندامش، تصویر ذهنی خوبی از خود بسازه. به اون بیاموزید که اعتمادبه نفس به اندام ارتباطی نداره.
 • وعده های غذایی سالم رو به طور منظم و به شکل خانوادگی در کنار همدیگه بخورین.
 • در خونه دربارهٔ وزن صحبت نکنین. به جای اون بیشترِ تمرکزتون رو روی داشتن سبک زندگی سالم بذارین.
 • رژیمای سخت و عادات ناسالم کاهش وزن مانند به کار گیری مکملای کاهش وزن، به کار گیری ملینا یا استفراغ تعمدی رو واسه کاهش وزن تشویق نکنین.
 • درصورتی که فکر می کنین در آستانهٔ دچار شدن به بولیمیا قرار دارین، با دکتر مشورت بکنین. معمولا دکتر می تونه شاخصای نشون دهندهٔ مشکلات تغذیه ای رو در مراحل اولیه شناسایی کرده و از پیشرفت اون جلوگیری بکنه.
 • اگه فکر می کنین کسی از خویشون یا دوستان تون مشکلات تغذیه ای یا مشکلات تغذیه ای داره، با اون حرف بزنین، از اون پشتیبانی و به اون کمک بکنین.

تشخیص بولیمیا

دکتر واسه تشخیص بولیمیا معمولا اقدامات زیر رو انجام میده:

 • با شما دربارهٔ عادتای غذایی، روشای کاهش وزن و علائم فیزیکی تون صحبت می کنه.
 • شما رو معاینهٔ بالینی می کنه.
 • واسه شما آزمایش خون و ادرار می نویسه.
 • تجویز آزمایشی واسه تشخیص مشکلات قلبی (نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام) .
 • انجام آزمایش روان شناختی که در اون درباره ٔ مسائل مختلفی مانند دیدگاه تون نسبت به اندام و وزن تون با شما صحبت می کنه.
 • دکتر از معیارهای دچار شدن به بولیمیا که در دی اس ام-۵ (نسخه پنجم برنامه ریزی شده انجمن روان پزشکی آمریکا) اومده، استفاده می کنه. دی اس ام-۵ راهنمای تشخیصی و آماری مشکلات روانیه.

هم اینکه ممکنه دکتر آزمایشای بیشتری تجویز کنه تا بتونه دلایل تغییرات وزنی و مشکلات مربوط به اونو مشخص کنه.

درمان

معمولا مبتلایان به بولیمیا به شکلای جور واجور مختلفی از درمانا نیاز دارن. این درمانا شامل ترکیبی از روان درمانی و به کار گیری داروهای ضدافسردگی است که در درمان بولیمیا بسیار تاثیردارن. یه تیم روند درمان رو انجام میده. این تیم شامل شما، خونواده تون، دکتر، روان دکتر، متخصص تغذیه با تجربهٔ درمان مشکلات تغذیه ای و شاید فردی واسه هماهنگی روند درمان باشه.

در زیر به گزینه های درمان و چند تا نکته مهم در روند درمان بولیمیا نگاهی میندازیم:

روان درمانی با عنوان صحبت درمانی هم شناخته می شه. در اون روان دکتر دربارهٔ بولیمیا و مشکلات مربوط به اون صحبت می کنه. براساس دلایل موجود، روشای روان درمانیِ زیر می تونن به بهتر شدن علائم بولیمیا کمک بکنن:

 • رفتاردرمانی شناختی: رفتاردرمانی شناختی به شما کمک می کنه تا بتونین الگوی تغذیهٔ خود رو اصلاح کنین. هم اینکه به کمک روان درمانی شناختی می تونین عادتا و باورهای ناسالم تون رو شناسایی و اونا رو اصلاح بکنین.
 • درمانای خونواده محور: این درمانا به والدین کمک می کنن تا عادتای ناسالم تغذیه ای فرزندشون رو متوقف کنن تا فرزندان دوباره بتونن کنترل غذاخوردن شون رو در دست بگیرن. به کمک این درمانا والدین می تونن از اثرات منفی بولیمیا بر فرزندشون و خونواده جلوگیری کنن.
 • روان درمانی بین فردی: این روش به شما کمک می کنه تا مشکلاتی رو که در روابط نزدیک تون به وجود اومده، حل کنین و روابط اجتماعی و مهارت حل مسئله تون رو تقویت کنین.

از روان دکتر خود سوال کنین که از چه روش روان درمانی استفاده می کنه و دلایلی هست که این روش واسه درمان بولیمیا مؤثره یا خیر.

داروها

مصرف داروهای ضدافسردگی در کنار روان درمانی می تونه به بهتر شدن علائم بولیمیا کمک بکنه. تنها داروی ضدافسردگی که سازمان غذا و داروی آمریکا واسه درمان بولیمیا اونو تأیید کرده، داروی فِلوکستینه. فلوکستین از دسته داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین (SSRI) است که می تونه در درمان مواردی به غیر از افسردگی هم مؤثر باشه.

آموزش تغذیه

کارشناسان تغذیه می تونن با طراحی برنامهٔ غذایی مناسب به شما کمک کنن تا عادت غذایی سالمی داشته باشین و از وسوسه و گرسنگی بیش ازحد جلوگیری کرده و مواد غذایی موردنیازتان رو دریافت کنین. تغذیهٔ منظم و محدودنکردن غذای دریافتی در درمان بولیمیا نقش مهمی داره.

بستری شدن

معمولا بولیمیا در خارج از بیمارستان درمان می شه. اما درصورت شدیدبودن علائم و بروز مشکلات جدی واسه سلامت فرد، ممکنه فرد نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشه. بعضی برنامه های درمان مشکلات تغذیه به صورت چندساعته در بیمارستان انجام می شن و احتیاجی به بستری شدن دراز مدت مریض نیس.

چالشای درمانی بولیمیا

بااینکه بیشتر افراد با درمان مناسب بهبود پیدا می کنن، اما در بعضی موارد علائم مریضی به طور کامل از بین نمی رن. در بعضی مواقع ممکنه عادات بد تغذیه در طول چند سال دوباره ظاهر بشن. این به وضعیت زندگی فرد و بروز شرایطی مانند استرس زیاد وابسته.

اگه فکر می کنین دوباره در آستانهٔ دچار شدن به بولیمیا قرار گرفتین، جلساتی رو با دکتر، روان دکتر و متخصص تغذیهٔ خود ترتیب بدین تا از شروع دوباره مریضی و خارج شدن وضعیت از کنترل تون جلوگیری کنین. یادگیری راه های مؤثر مقابله با استرس و هم اینکه داشتن روابط سالم از راه هاییه که مانع از برگشت دوبارهٔ این مریضی می شن.

اگه در گذشته سابقهٔ دچار شدن به مشکلات تغذیه رو داشتین و فکر می کنین دوباره علائم اون مشکل درحال بروزه، بدون این دست اون دست کردن با تیم درمانی خود جلساتی ترتیب بدین.

درمانای خونگی و سبک زندگی

علاوه بر درمان حرفه ای، باید نکات مراقبتی زیر رو هم رعایت بکنین:

 • برنامهٔ درمانی و جلسات درمانی خود رو جدی بگیرین. از نخوردن وعده های غذایی دوری کنین؛ حتی اگه باعث می شه احساس بدی داشته باشین.
 • در مورد بولیمیا بخونین. داشتن اطلاعات در مورد این مریضی باعث افزایش قدرت و انگیزه تون واسه ادامهٔ روند درمان می شه.
 • غذای مناسب استفاده کنین. اگه به مقدار کافی غذا نخورین یا غذای مصرفی تون رو با روشای ناسالم دفع کنین، بدن تون نمی تونه مواد مغذی موردنیازش رو دریافت کنه. با دکتر یا متخصص تغذیه دربارهٔ مصرف مکملای ویتامینی یا موادمعدنی صحبت کنین. هرچند پیشنهاد می شه که ویتامینا و مواد معدنی موردنیازتان رو به طور طبیعی از راه غذاها دریافت کنین.
 • از بقیه انصراف نکنین. خودتون رو از اعضای خونواده یا دوستان جدا نکنین. اونا سلامت شما رو میخوان. داشتن روابط خوب با بقیه به روند درمان تون کمک می کنه.
 • با خودتون مهربون باشین. مرتب جلوی آینه خودتون رو سرزنش نکنین یا وزن خودتون رو مرتب کنترل نکنین. این اقدامات می تونن شما رو به انجام عادتا و رفتارای نادرست هدایت کنه.
 • مراقب ورزش کردن زیاد باشین. اگه ورزش می کنین، با دکتر درمورد نوع اون صحبت بکنین؛ مخصوصا اگه واسه کاهش وزن ورزش می کنین.

درمانای جانشین

ممکنه مکملای غذایی و اجناس گیاهی ای که واسه کاهش اشتها و کاهش وزن طراحی شدن، به وسیله مبتلایان به مشکلات تغذیه مورد سوءمصرف قرار بگیرن. شاید این مکملا با بعضی داروها تداخل دارا باشن و مشکلات جانبی جدی و خطرناکی رو واسه فرد ایجاد بکنن.

مکملای غذایی و اجناس کاهش وزن واسه ورود به بازار احتیاجی به تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا ندارن. پس تضمینی واسه سالم بودن اونا موجود نیس. اگه می خواین از مکملای غذایی یا اجناس گیاهی استفاده کنین، اول دربارهٔ خطرات احتمالی اون با دکتر مشورت بکنین.

نکاتی واسه مقابله با بولیمیا

شاید وقتی پیامای متناقضی رو از رسانه، خونواده، دور و بریا و همسر خود بشنوین، درمان بولیمیا سخت تر شه. توجه به نکات زیر به شما در مقابله با بولیمیا کمک می کنه:

 • به خودتون یادآوری کنین که چه وزنی واسه بدن تون بهتره.
 • در مقابل وسوسه تون به رژیم گرفتن یا نخوردن وعده های غذایی مقاومت کنین. چون این کار می تونه باعث پرخوری و از دست دادن کنترل تون بین غذاخوردن بشه.
 • به وب سایتا و مطالبی که مشکلات تغذیه رو چیزی ساده و معمولی جلوه میدن، توجهی نکنین.
 • شرایط تنش زایی رو که می تونه موجب بروز بولیمیا بشه، شناسایی و واسه مقابله با اونا برنامه ای طراحی کنین.
 • واسه مقابله با نگرانیا و فشارهای عاطفی برنامه ای داشته باشین.
 • به دنبال راه های مثبتی واسه افزایش اعتمادبه نفس تون باشین.
 • فعالیتای سالمی رو واسه خودتون تدارک ببینین تا حواس تون از فکرهای مربوط به پرخوری یا دفع ناسالم مواد غذایی مصرفی پرت بشه.
 • با فراموش کردن نکات منفی تون و دقیق شدن و فوکوس کردن روی نقاط مثبت و اعتباردادن به خودتون، اعتمادبه نفس تون رو زیاد کنین.

دریافت پشتیبانی

اگه گرفتار به بولیمیا هستین، رفتن به گروه های حمایتی مبتلایان به بولیمیا می تونه به شما کمک بکنه. صحبت کردن با کسائی که این مشکل رو دارن یا داشتن، به بهتر شدن وضعیت تون کمک می کنه.

مشاوره واسه والدین

اگه بچتون گرفتار به بولیمیاست، شاید خودتون رو به خاطر مشکل تغذیهٔ بچتون سرزنش کنین. اما باید بدونین مشکلات تغذیه دلیلای زیادی دارن و نوع رفتار والدین از دلایل بروز اون به حساب نمیاد. به جای اینکه خودتون رو سرزنش کنین، بهتره روی درمان بچتون تمرکز بکنین.

بعضی نکات قابل توجه واسه کمک به بچتون عبارت ان از:

 • از بچتون سوال کنین که چیجوری می تونین به اون کمک بکنین. مثلا، از نوجوون خود سوال کنین، دوست داره بعد از وعدهٔ غذایی چه فعالیت خانوادگی ای بکنه تا به دفع ناسالم غذا وسوسه نشه.
 • به بچتون گوش بدین. از بچتون بخواین تا احساسات خود رو بگه و به اون گوش بدین.
 • برنامه های مصرف وعده های غذایی خونواده رو به طور منظم بچینید. خوردن غذا به صورت منظم کمک می کنه تا بچتون به پرخوری وسوسه نشه.
 • درباره نگرانی هاتون با بچتون صحبت بکنین. اما این کار رو بدون سرزنش اون بکنین.

یادتون نره که مشکلات تغذیه روی کل خونواده اثر میذاره و شمام باید از خودتون مراقبت بکنین. اگه فکر می کنین که نمی تونین خوب با مشکل بولیمیای بچتون مقابله بکنین، یه مشاورهٔ حرفه ای می تونه به شما کمک بکنه. هم اینکه می تونین از والدین بچهایی که قبلا بولیمیا داشتن، کمک بگیرین.

آمادگی واسه نوبت دکتر

به کمک اطلاعات زیر بهتر می تونین واسه نوبت دکتر آماده شید و بدونین که باید چه انتظاراتی از تیم درمانی تون داشته باشین. اگه ممکنه از یکی از دوستان یا اعضای خونواده بخواین که همراه تون بیاد تا نکات کلیدی رو یادش باشه و به دکتر تصویر کلی تری از وضعیت تون بده.

کارایی که می تونین بکنین

قبل از وقت ملاقات، لیستی از موارد زیر جفت و جور کنین:

 • علائم تون. حتی اونایی که فکر می کنین به بولیمیا ارتباطی ندارن.
 • اطلاعات شخصی کلیدی تون مانند بزرگ ترین عوامل استرس و تغییرات گذشته در زندگی تون.
 • همهٔ داروها، ویتامینا، اجناس گیاهی، قرصای بدون نسخه و بقیه مکملایی که مصرف می کنین و مقدار مصرفی شون.
 • سؤالاتی که باید از دکتر سوال کنین. با این کار می تونین بهتر از زمان تون استفاده کنین.

بعضی سؤالاتی که باید از دکتر یا روان دکتر سوال کنین، عبارت ان از:

 • چه آزمایشایی باید انجام بدم و این آزمایشا به آمادگی خاصی نیاز داره؟
 • چه درمانایی هست و شما چه درمانی رو پیشنهاد می کنین؟
 • واسه داروهای تجویزی شما، جایگزینی هست یا خیر؟
 • روند درمان چه تأثیری بر وزن من میذاره؟
 • مطالعهٔ جزوه، کتاب یا سایت خاصی رو واسه افزایش اطلاعات من دربارهٔ این مریضی پیشنهاد می کنین؟

اگه سؤالای دیگری در جلسهٔ ملاقات به ذهن تون می رسه، حتما اونا رو از دکتر یا روان دکتر سوال کنین.

از دکتر باید چه انتظاری داشته باشین

دکتر یا روان دکتر از شما سؤالاتی می پرسد. سوالات احتمالی اون عبارت ان از:

 • چندوقته که نگران وزن خود هستین؟
 • زیاد به غذا فکر می کنین؟
 • به طور مخفیانه غذا می خورید؟
 • در اثر سیری بیش ازحد، خود رو مجبور به استفراغ کردین؟
 • از دارویی واسه کاهش وزن استفاده کردین؟
 • ورزش می کنین؟ چقدر؟
 • راه های دیگری رو واسه کاهش وزن پیدا کردین؟
 • نشونه ها یا تغییرات فیزیکی دارین؟
 • اعضای خونواده تون نشونه هایی از مشکلات تغذیه داشتن یا به اون گرفتار بودن؟

ممکنه دکتر یا روان دکتر باتوجه به پاسخا، علائم و نیازاتون سؤالای بیشتری سوال کنه. آمادگی واسه سؤالات دکتر و پیش بینی اونا کمک می کنه تا زمان ملاقات خود رو به مفیدترین شکل بگذرونین.

.

منبع : chetor.com

مشکل بلع چیه و چیجوری درمان می شه؟

مشکل بلع چیه

مشکل بلع یعنی مشکل در گرفتن یا برداشتن مواد غذایی، مکیدن، جویدن و بلعیدن اون. اگه شخصی نتونه ماده غذایی رو برداره و اونو به طرف دهن ببره و لباش رو به طور کامل ببنده تا ماده خوراکی رو در دهن خود نگه داره، دچار مشکل بلعه.

دکتر مرضیه پورجواد،دکترای تخصصی آسیب شناسی گفتار و زبون، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نوشت: غذا خوردن یه جور مهارت اجتماعی حساب می شه و ضعف و ناتوانی در این عمل می تونه باعث ضعیف کردن قوای جسمی و حتی افسردگی و گوشه گیری شه. خوردن و نوشیدن از نیازای لازم و حیاتی واسه حفظ سلامت عمومی، رشد انداما و باقی موندن هر انسانیه. ناتوانی و ضعف در خوردن و بلعیدن غذا باعث می شه بافتای بدن از پروتئینا، کربوهیدراتا، ویتامینا و مایعات محروم شه و در آخر باعث عوارضی مانند تب، عفونت ریه، خشکی پوست و دهن، خفگی، سوءتغذیه و کاهش وزن شه.

مشکل بلع؛ علل و مشکلات

مشکل بلع یعنی مشکل در گرفتن یا برداشتن مواد غذایی، مکیدن، جویدن و بلعیدن اون. اگه شخصی نتونه ماده غذایی رو برداره و اونو به طرف دهن ببره و لباش رو به طور کامل ببنده تا ماده خوراکی رو در دهن خود نگه داره، دچار مشکل بلعه. خوردن و آشامیدن، عملکردهایی هستن که با روابط اجتماعی، پذیرش و مشارکتای اجتماعی و تفریحا در رابطه هستن.

عادی ترین علل مشکل بلع عبارتند از: سکته مغزی، ضربه مغزی، مریضی پارکینسون، ام اس، فراموشی، خشکی شدید دهن و از دست دادن دندانا.

عادی ترین مشکلات مشکل بلع عبارتند از: از دست دادن آب بدن، سوءتغذیه، کاهش وزن، تغییر وضعیت سلامت عمومی فرد، عفونت دستگاه تنفسی، افزایش طول مدت بستری شدن در بیمارستان، افزایش هزینه های درمانی، کاهش کیفیت زندگی و…

۱۶ پیشنهاد به سالمندانی که مشکل بلع دارن

راهکارهای کاهش احتمال وقوع آسپیراسیون در سالمندان گرفتار به مشکل بلع عبارتند از:

۱) قبل از شروع وعده غذایی خود حدود نیم ساعت استراحت کنین.

۲) واسه خوردن غذا روی صندلی بشینین یا پشتی تخت رو تا زاویه درجه بالا بیارین.

۳) اضافه کردن طعم دهنده ها به رژیم غذایی سالمندان می تونه راهی واسه بهبود کارکرد بلع اونا باشه.

۴) به سرعت غذا خوردن و اندازه لقمه ها دقت کنین.

۵) به طور متناوب از لقمهای جامد و مایع استفاده کنین.

۶) لقمه رو در محل مناسبی از دهن بذارین؛ مثلا سمت راست دهن اگه ضعف عضلات سمت چپ مشخصه.

۷) به غلظت مناسب غذا متناسب با وضعیت هر مریض دقت کنین.

۸) دقت کنین که بعضی از افراد، مایعات غلیظ شده رو ناخوشایند می دونن پس مایعات کافی استفاده نمی کنن.

۹) به کار گیری داروهای خواب آور و بی حس کننده رو به کمترین حد ممکن برسونین چون این داروها می تونن رفلکس بلع و رفلکس سرفه رو کم کنن.

۱۰) بهتره از داروهایی که خشک کننده مخاط هستن، کمتر استفاده کنین چون خشکی دهن، بلع رو سخت تر می کنه.

۱۱) عوامل حواس پرت کن محیطی رو هنگام تغذیه به کمترین حد ممکن برسونین.

۱۲) ورودیای حس دما، مزه و لمس در سالخوردگی و شکلای جور واجور معلولیتا تغییر پیدا میکنه و این تغییرات حسی ممکنه باعث آسپیراسیون شه.

۱۳) در دوران سالمندی، بهبود بافت و طعم غذاها می تونه به بلع بهتر کمک کنه.

۱۴) بافتای ساده تر رو انتخاب کنین که راحت تر بلعیده می شن.

۱۵) یادتون باشه که شیرینی متوسط و شوری و ترشی بیشتر فشار حرکات زبون رو زیاد می کنه.

۱۶) واسه تغذیه از وضعیت چانه پایین استفاده کنین که احتمال وقوع ورود مواد غذایی به راه هوایی رو تا ۵۵درصد کم می کنه (برابر شکل زیر).

شروع بلع با حرکات رو به عقب زبون اتفاق میفته زبون و نرمکام قبل از شروع رفلکس بلع از ورود لقمه به داخل حلق جلوگیری می کنن . بین شروع رفلکس بلع زبون به سمت عقب حرکت کرده لقمه غذا رو به داخل حلق می راند و نرمکام واسه بستن راه هوایی بینی بالا میاد.لقمه به وسیله انقباضات دودی تنگ کننده های حلقی تموم حلق رو میگذرونه اپیگلوت به خاطر پوش,ندن دریچه راه هوایی به سمت عقب حرکت کرده وحنجره بالا میاد وانقباض تارهای صوتی حقیقی و کاذب مراقبت رو واسه راه هوایی بوجود میاره. لقمه راه هوایی رو دور زده و از راه اسفنگتر کریکو فارینجیال وارد مری می شه. این اسفنگتر بدون این دست اون دست کردن بسته شده واز برگشت رفلاکس به حلق جلوگیری می کنه. حرکات دودی مری لقمه رو به داخل معده وارد می کنه یه بخش دریچه مانند در قانون مری وجود داردکه با بسته شدن این بخش از رفلاکس محتویات معده جلوگیری به عمل میاد .

به چه دلیل این مشکل در سالمندان شایع تره؟

با افزایش سن، تغییراتی در وضعیت دندانا ایجاد می شه و اندازه ترشح بزاق کم میشه. تحلیل رفتن استخون فک و لثه، ضعف حرکات دهانی، کاهش حساسیت رفلکس بلع، تغییر الگوی تنفسی، افزایش اندازه جویدن لازم واسه آماده کردن لقمه، افزایش حرکات زبون، کند شدن کلی بلع، افزایش زمان انتقال غذا در مری و کاهش پاکسازی مری ممکنه با افزایش سن دیده شه.

احتمال دچار شدن به بعضی از بیماریا که می تونن به مشکل بلع بینجامند؛ در سالخوردگی بیشتره؛ مثل سکته مغزی و زوال عقل.

احتمال وقوع مشکل بلع و آسپیراسیون (برگشت مواد غذایی و مایعات از معده و مری به حلق و ریه) که در آخر ممکنه باعث عفونت ریه شه در بیماران سالخورده بیشتر دیده می شه چون روند سالخوردگی، فیزیولوژی بلع مریض رو به شکلی تغییر میده که آسون تر و سریع تر دچار مشکل می شه. بعضی از داروها هم می تونن مشکلاتی در بلع بسازن.

آسپیراسیون در سالمندان و معلولان گرفتار به مشکل بلع شایعه و ممکنه منتهی به پنومونی (عفونت ریه) به وجود اومده به وسیله آسپیراسیون شه.

مشکل بلع خطر پنومونی (عفونت ریه) رو تا ۷ برابر زیاد می کنه.

تشخیص و درمان زودتر از موعد معمولی اختلالای بلع می تونه خطر مرگ مریض و زمان بستری شدن در بیمارستان رو کم کنه.

علایم هشداردهنده مشکل بلع و آسپیراسیون ریوی چیه؟

علایم هشداردهنده مشکل بلع و آسپیراسیون (برگشت مواد غذایی و مایعات از معده و مری به حلق و ریه) عبارتند از: کاهش هوشیاری، دوری از غذا خوردن در جمع، باقی موندن بیشتر غذا در بشقاب، بازی کردن با غذا، دوری از غذاهایی با غلظت خاص یا تغییر مکانیکی بافت غذا، افزایش زمان غذا خوردن، آب خوردن تکراری بین غذا، معطلیای تکراری بین غذا خوردن و حرکات عجیب سر و گردن هنگام غذا خوردن، جویدن پرزحمت، بلعیدن تکراری، باقی موندن غذا در محوطه دهن، بدتر شدن علائم آسم مریض، ذات الریه تکراری، درد گلو، درد سینه یا سوزش قلب، سرفه هنگام دراز کشیدن یا بعد از خوردن غذا از جمله علائم هشداردهنده ان.

پنومونی آسپیراسیون یا ایجاد عفونت ریه به دلیل ورود مواد خارجی، در افراد سن و سال دار نسبت به جوانان، علائم بالینی کمتری داره پس احتمال تشخیص به موقع اون کمتر می شه.

هذیون می تونه تنها علامت پنومونی در افراد سن و سال دار باشه. البته افزایش سرعت تنفس،

تب و لرز، درد قفسه سینه و… از دیگر علائم هشداردهنده این بیماریه./ هفته نامه سلامت

.

منبع :