: ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ژﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ «CRISPR-Cas9» ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ

ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ژﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ «CRISPR-Cas9» ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺟﺪﺍﻟﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻯ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮﺭﻭﻯ ﻭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺩﻛﺘﺮ «ﻟﻮ ﻳﻮ»، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﭽﻮﺍﻥ، ﺭﻭﺯ ۲۸ ﺍﻛﺘﺒﺮ (۷ ﺁﺑﺎﻥ) ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺭﻳﻪ ﺭﻧﺞ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ.

: اختراع جدیدترین روش واسه درمان سرطان به وسیله پزشکان چین

اختراع جدیدترین روش واسه درمان سرطان به وسیله پزشکان چین

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ CRISPR-Cas9 ژﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻛﺮﻳﺴﭙﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻤﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ DNA ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺵ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻯ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻰ ﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ ﺯﺩﻥ DNA ﻭ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ (ﻳﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻯ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ)، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩ ﺭﺷﺘﻪ ﻯ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ DNA ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺭﺳﻨﺪ. ﻛﺪﻫﺎﻯ ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ «PD-1» ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ژﻥ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ «ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻛﻮﭼﻚ ﺭﻳﻪ» ﺭﻧﺞ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ، ۱۰ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

اختراع جدیدترین روش واسه درمان سرطان به وسیله پزشکان چین

ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻯ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻰ PD-1 ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ (ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻯ ۱۵۲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ) ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﻃﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ، ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ،ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

.

منبع :www.sefidak.com

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت
:  

به گزارش پرداد به نقل از ام اس ان: این خانوم نخبه نوجوون چیزی اختراع کرده که سکسکه رو متوقف میکنه.

 

در سال ۲۰۱۰ این دختر خانوم به سکسکه ای دچار شد که اصلا قطع نمیشد.اون هرچیزی که واسه رفع سکسکه به ذهنش میرسید امتحان کرد ، از خوردن آب نمک و آشامیدن آب به صورت وارونه تا خوردن یه قاشق شکر و فوت کردن در پاکت ، اما هیچکدام از اینا موثر نبود و همین مسئله باعث شد ایشون به فکر اختراع چیزی باشه که سرنوشت این بانوی نوجوون رو عوض کرد. اون سال گذشته موفق به ساخت یه معجون واسه توقف سکسکه شد و حالا به دنبال ثبت این اختراعه.
این معجون ترکیبی از سرکه سیب و شکر و آب و یه جور آبنبات چوبیه . اون در حال حاضر به فکر راه اندازی خط تولید اختراع جدیدشه و یه گروه رو در این زمینه رهبری میکنه.اون این معجون عجیب رو در آشپزخانه خونه شون ساخت و به همین سادگی تونست بانوی خلاق سال باشه.

پرداد / پریسا دهقان

.

منبع :

مجله سیب سبز:

به چه دلیل ظهرها باید ۲۰ دقیقه خوابید؟

خواب بین روز استرس رو کم می کنه
تحقیقات جدید نشون میده خواب بعدظهر می تونه استرس روزانه رو کم کنه. به گزارش دویچه وله، محققان فکر می کنن بدن به اینجور استراحتی نیاز داره تا استرسی که در طول روز به اون وارد شده رو دفع کنه. از نظر اونا از اونجا که خوابیدن، یه بار ظهر و یه بار شب، بخشی از روند طبیعی بدن بزرگسالانه، با چند دقیقه استراحت در میان روز می تونین ساعت بدن تون رو تنظیم کنین و به آرامش برسین. محققان ثابت کردن آدمایی که حدود ساعت ۷ صبح از خواب بیدار می شن، معمولا حدود ساعت ۲ بعداز ظهر احساس خواب آلودگی می کنن، البته خوردن ناهار باعث می شه اینجور احساسی زودتر سراغ شون آید و با شدت بیشتری شما رو مجبور به خوابیدن کنه. البته اگه می خواین خواب بعدظهر، زندگی تون رو دچار مشکل نکنه، بیشتر از۲۰ دقیقه چشمای تون رو روی هم نذارین .

روی میز امتحان مشت بکوبید

گره کردن مشت و فشار دادن اون، حافظه شما رو تقویت می کنه
خیلی از ما در لحظات پرتنش زندگی مون مشت خود رو گره می کنیم، اما محققان فکر می کنن، گره کردن مشت، فقط به کاهش اضطراب منجر نمی شه، بلکه باعث می شه که استفاده بهتر و مفیدتری از حافظه تون کنین. اونا فکر می کنن، فشار دادن دست راست می تونه در حفظ بهتر خاطرات و فشار دادن دست چپ در به یادآوردن اونا اثر داشته باشه.

یافته های اونا در جریان یه آزمایش نشون داد کسائی که قبل از حفظ کلمات، مشت دست راست و قبلا از به یادآوری اونا هم مشت دست چپ خود رو فشار داده بودن در مقایسه با بقیه مطالب رو بهتر و سریع تر به یاد می یارن.

این یافته ها نشون میده انجام بعضی حرکات ساده به طور موقت باعث تغییر و فعال کردن عملکردهای مغز شده و می تونه باعث بهتر شدن حافظه شه.

یه اقدام سلامت که شاید حال تون رو بهترکند

بینی تون رو با دستمال پاک نکنین
یه محقق کانادایی عقیده داره که خوردن مخاط بینی، سیستم ایمنی بدن رو در برابر میکروبا تقویت می کنه. اون واسه درک بهتر سیستم ایمنی بدن آدم از دانشجویان خود خواست تا منافع احتمالی خوردن مخاط واسه سلامت رو بررسی کنن. اون عقیده داره که خوردن مخاط درون بینی شاید بتونه سیستم ایمنی بدن رو با معرفی اندازه کم و بی ضرر میکروبا به بدن تقویت کنه. درحالی که بعضی از محققان فکر می کنن، بهبود بهداشت منتهی به افزایش حساسیت و مشکلات خودایمنی می شه، این محقق ادعا می کنه که کمی کثیف بودن می تونه جون بچه ها رو نجات دهد. سیستم ایمنی بدن با ایجاد حافظه و یادداشت ورداری از چگونگی مقابله با هر میکروب کار می کنه. وقتی که یه میکروب واسه بار دوم با بدن مواجه می شه، سیستم ایمنی، حافظه خود رو مرور کرده و میکروبا رو تخریب می کنه.

لاغرها عاقلانه تر تصمیم می گیرن

تحقیقات جدید نشون می دهـد، هــرچنــد اضافه وزن موجب افزایش آگاهی افراد نسبت به انتخابای شون می شه اما از طرف دیگه اراده اونا رو در برابر وسوسها، ضعیف تر می کنه.

به گزارش روزنامه ایندین تایمز، کارشناسان تو یه مطالعه در مورد چگونگی تاثیر رفتارای شخصیتی بر اضافه وزن، ایده هایی مطرح کردن. به طور مثال آدمایی که شخصیت تعارفی و از خودگذشته دارن در مهمانیا بیشتر می خورن و افراد دقیق و جدی بیشتر به انجام فعالیتای بدنـی تمایل دارن. هم اینکه آدمایی که تیپ شخصیتی A هستن، بیشتر با خطر دچار شدن به مشکلات جسمی مانند زیاد شدن وزن و دچار شدن به مریضی قلبی مواجه ان.

در این مطالعه مشخص شد آدمایی که در طول یه سـال به اندازه ۱۰درصد اضافه وزن پیدا کردن، بیشتر پیرو امیال خود هستن و در مقابل وسوسه تسلیم می شن. از طرف دیگه، این پزشکان هم اینکه میگن، آدمایی که چند کیلوگرم اضافه وزن پیدا می کنن احساس خودآگاهی بیشتری در مورد رفتارای خود دارن و دلیل این توجه به خود، اظهارات منفی دور و بریا درباره اضافه وزن شونه.

: دکتر علیرضا نخعی مقدم گفت: در این کارگاه اصول کلی زنده کردن نوزاد براساس درس نامه زنده کردن نوزادان(NRA) که در ۳۲ کشور در حال تدریس و آموزشه، مرور شد که این اصول و به روز کردن اونا همگام با علم پزشکی روز دنیا از اهمیت به سزایی برخورداره.

ایشون اضافه کرد: در احیا کارایی روی نوزاد در شرف مرگ انجام می شه که اونو از مرگ پس از زایمون رهایی داده و باعث جلوگیری از آسیب دیدن نوزاد می شه.

زنده کردن نوزادان؛ چیزی حیاتی

این متخصص کودکان احیا رو واسه نوزادان چیزی حیاتی خواند و گفت: در نوزادان مغز به دلیل بافتای عروقی خاصی که داراس، بسیار آسیب پذیره و اگه این بافت با کم اکسیژنی مواجه شه، معلولیتای طولانی و بار مالی بسیار زیادی رو واسه جامعه به بار می آورد، پس احیا چیزی حیاتیه.

دکتر نخعی مقدم با اشاره به اینکه هر فرد معلول به صورت میانگین ماهیانه ۴۰۰ هزار تومن هزینه واسه خونواده به بار می آورد، گفت: با در نظر گرفتن این مهم که ۲۰۰ میلیون تولد در سال در دنیا اتفاق میفته و حدود ۴ میلیون از این موالید به مرگ هنگام زایمون منجر می شه و از اون مهم تر ۲۳ درصد از این مرگا به وجود اومده به وسیله خفگیا هستن و به زنده کردن سریع احتیاج دارن، مطمئنا ماماها باید در این مورد آموزشای تکمیلی و ضمن خدمت دریافت کنن.
: از اون جا که تولد پدیده مبارکیه، اولین ارتباطات نوزاد با والدین و همراهیا بسیار مهم بوده و معمولا خونواده ها منتظر این تجربه خاطره انگیز هستن، اما این وسط نقش کادر پزشکی خطر انگیزه؛ پس آموزش افراد در این مورد خیلی مهمه.
دکتر نخعی اعلام کرد: تقابل مرگ و زندگی و سلامت و معلولیت نیاز به آموزش همیشگی از راه شرکت در سمینارهای علمی و کار با مولاژ و در نتیجه ایجاد رابطه و هماهنگی میان گروه متولدکننده رو بسیار لازم تر کرده که هماهنگی واسه احیاء از مهم ترین اوناس تا به صورت صد درصدی خطا رو در این مورد رفع کنیم.
احیا در نوزادان و بزرگسالان
دکتر نخعی مقدم گفت: در زنده کردن نوزاد، باز کردن راه هوایی تنفس نوزادان بعد تحریک تنفس و پس از اون، به جریان انداختن خون اتفاق میفته.
: از سال ۲۰۱۵ محققان فهمیدن که در زنده کردن بزرگ سالان به جریان انداختن خون مهم تر بوده و باید در بالاترین جایگاه احیا قرار بگیره ولی نوزادان واسه این استثنا بوده و این روند واسه نوزادان هم اونقدر با در بالاترین جایگاه قرار گرفتن ایجاد تهویه و باز کردن راه تنفسی پی گرفته می شه.
این متخصص گفت: آمارهای نجات بخشی با احیا در بزرگ سالان خیلی امیدوار کننده نیس و بعضی وقتا با مشکلات دیگری همراه س و این در حالیه که زنده کردن نوزادان بسیار موفقیت آمیزتره؛ در نتیجه باید گفت که زنده کردن نوزادان از ضرورت و اهمیت بسیار زیادی برخورداره.
زایمونای طبیعی و مشکلات کم اونا
این متخصص پیشنهاد کرد: بهتره بانوانی که مشکلات خاصی ندارن، از انجام زایمون طبیعی پس از سزارینای قبلی نترسن، چون که این تصور اشتباهه که اگه کسی سزارین کرده باشه، واسه بارداریای بعدی دیگه نمی تونه به طور طبیعی زایمون کنه.
ایشون گفت: شک نداشته باشین هر چیزی که روند طبیعی خود رو طی کنه بهتر اتفاق میفته، پس بیشتر زایمونا با طی روند طبیعی خود مشکلات کم تری دارن و علاوه بر این، در موندگاری شیردهی و در ایجاد رابطه در لحظات اولیه تولد میان مادر و نوزاد بسیار مؤثره.
اگه می خواین مادر شید بدونین
این متخصص تأکید کرد: بهتره بانوانی که تصمیم به باردار شدن دارن، با یه متخصص زنان و زایمون مشورت و داروهایی مانند فولیک اسید رو مصرف کنن که باعث کاهش مشکلات مادرزادی می شه.
دکتر نخعی مقدم اعلام کرد: از طرفی بانوان باید از دید ژنتیکی و کنترلای دوران بارداری غربال گری شده و در کنار این امور، از بانوانی که تجربه بچه دار شدن رو داشتن، آموزشای لازم رو درباره روش شیردهی ببینن.
 

.

منبع :

یه اصل رو یادتون باشه که عملیات احیا رو باید شروع کنین تا وقتی که به دلیل دلایل(دلایل مربوط به مرگ مریض) یا رسیدن آدمایی مجرب تر که ادامه عملیات به اونا واگذار می شه، احتیاجی به ادامه نباشه.

زمان توقف احیا مشخص نبوده و با در نظر گرفتن شرایط مریض و نظر دکتر مسوول می توان عملیات رو قطع کرد.

پس ما به عنوان فردی که بر بالین مریض می رسیم باید عملیات رو شروع کنیم و برآورد نیاز یا نبود نیاز به ادامه عملیات رو به پزشکی که در بیمارستان مستقره و وسایل تشخیصی در دست داره، واگذار کنیم.

تعدادی از بیماران نیاز به شروع احیا ندارن؛ در واقع این افراد مرده ان و احیا در اونا ارزشی نداره.

* نمونه اون آدمایی هستن که دچار جمود نعشی شده ان که نشون از مرگ در ساعات پیش می شه.

* آدمایی که دچار تجزیه و تعفن شده ان به دلیل اون که روزا از مرگ شون گذشته س، احیا در اونا ارزشی نداره.

* جمع شدن خون در بخش های تحتانی بدن، جایی که در تماس با زمینه که به شکل خونمردگیه از دیگر نشونه های مرگه.

از طرف دیگه تعدادی از بیماران با این که با انجام احیا تغییری در وضع اونا رخ نمی دهد، با این حال نمی توان گفت که مرده ان؛

* بیماران مسموم با داروها از این دسته هستن. اگه فردی دچار مسمومیت با دارویی شه باید احیا رو اون قدر ادامه داد تا پادزهر دارو و دیگه اقدامات نیاز به مریض برسه. بیان مرگ در این افراد خیلی سخت بوده و بعضی وقتا ساعت ها عملیات احیا طول می کشد و مریض باز می شه.

* آدمایی که دچار کاهش شدید دمای بدن شده ان از دیگر مصدومانی هستن که نمی توان خیلی راحت عملیات احیا رو در اونا متوقف کرد. افراد با کاهش دمای بدن باید گرم شن تا بشه درباره توانایی زندگی شون نظر داد. خیلی از داروهایی که در افراد با دمای طبیعی می توان استفاده کرد در این بیماران تا افزایش بهینه در دمای بدن شون قابل استفاده نیس.

بهتره همراهان در اتاق احیا بیمارستان حضور داشته باشن؟

حضور همراهان مریض در اتاق احیا در بیمارستان ها موردیه که هنوز بر اون توافق نیس.

دیدن عملیات احیا به وسیله همراهان، تحمل مرگ و از دست رفتن عزیزشون رو افزایش می دهد و بهتر می تونن با مرگ مریض کنار بیان.

از طرفی همراهان در اتاق احیا با بی قراری خود و اشغال فضای موجود می تونن در انجام احیا تداخل بسازن.

خیلی از همراهان کنترل خود رو از دست داده و به طرف مریض می روند و قبل از رسیدن مرگ حتمی مریض به بیان فراق و گریه می پردازند.

تعدادی از افراد با دیدن شرایط خیلی بد مریض ممکنه از هوش رفته و به زمین افتاده و باعث شن که به جای تمرکز تیم احیا و پزشکان روی یه نفر، مجبور به انجام درمان و صرف نیروی تیم احیا بر ۲ نفر شه.

اگه دکتر مسوول تیم احیا با در نظر گرفتن فضا و موقعیت وقتی و مکانی اجازه حضور همراهان رو بده، بهتره که نزدیک ترین افراد مریض به عنوان همراه در اتاق احیا حضور پیدا کنن.

دکتر بهروز هاشمی – متخصص طب اورژانس

جام جم

اگه می خواین با پزشکان سایت مشورت کنین، اینجا رو کلیک کنین.

.

*

منبع : tebyan.net

<>

:  

CPR به معنی زنده کردن قلبی- ریوی، روشی نجات بخش و اورژانسی واسه کسانیه که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، خفگی، تنگی نفس و یا جراحات دیگه، تنفس و ضربان اونا متوقف شده.

CPR شامل دو اقدام زیره :

 • تنفس مصنوعی که اکسیژن رو واسه شش های کودک جفت و جور می کنه.
 • ماساژ قفسه سینه که باعث جریان پیدا کردن خون در کودک می شه.

در این مقاله روش CPR کودکان ۱ تا ۸ ساله توضیح داده می شه. واسه روش زنده کردن بزرگسالان (بالای ۸ سال) و نوزادان (زیر یکسال) به دیگر مقاله های سلامت دات لایف مراجعه کنین.

متوقف شدن جریان خون در عرض چند دقیقه می تونه باعث مرگ یا آسیبای دائمی مغزی در کودک شه؛ به خاطر همین، انجام CPR واسه کودک تا وقتی که اون به حالت طبیعی برگرده و یااورژانس به محل حادثه برسه، خیلی مهمه.

ملاحظات

CPR می تونه شخصی رو از مرگ نجات دهد ولی باید به وسیله شخصی که دوره های آموزشی اونو به طور کامل گذرونده، انجام گیرد. در نوین ترین روش ها، ماساژ قفسه سینه همراه با باز کردن راه تنفسی و دادن تنفس مصنوعی به شخص صورت میگیره که منتهی به برگشت دراز مدت شخص به حالت طبیعی می شه.

توجه کنین که روش توضیح داده شده در این مقاله نمی تونه جانشین مناسبی واسه آموزشای عملی CPR باشه.

همه والدین و پرستاران کودک باید روش CPR نوزادان و کودکان رو آموزش دیده باشن. زمان در روبرو شدن با کودکی که حواس جمع نیس و نفس هم نمی کشه، خیلی مهمه. توقف تنفس فقط به مدت ۴ دقیقه، کودک رو از زنظر بروز آسیبای مغزی دائمی تهدید می کنه و تنها ۴ تا ۶ دقیقه بعد از اون احتمال مرگ کودک هست.

ماشینایی به نام دفیبریلاتوز خارجی خودکار ( AEDs ) رو میشه در خیلی از اماکن عمومی یافت و واسه استفاده در منزل هم در دسترس هستن. این وسیله دارای پد هاییه که در طول یه عمل اورژانسی روی سینه شخص قرار می گیرن. این دستگاه با به کار گیری رایانه به طور خودکار ریتم قلب رو بررسی می کنه و در صورت ضرورت به مریض شوک یهویی میده تا ریتم قلب مریض به حالت طبیعی خود برگرده. با دقت توجه کنین، وقتی که از AED استفاده می کنین، دستورالعملا رو به طور دقیق دنبال کنین.

علل

دلیلای بسیاری باعث توقف تنفس و ضربان قلب در کودکان می شن؛ از جمله از حوادثی که کودک در صورت وقوع اونا به CPR نیاز داره، شامل موارد ذیله.

 • تنگی نفس
 • غرق شدن
 • شوک الکتریکی
 • خونریزی زیادتر از اندازه
 • ترومای سر یا آسیب جدی
 • مریضی ریوی
 • مسمومیت
 • خفگی

علائم

اگه کودک علائم زیر رو داشته باشه، نیازمند انجام CPRه :

 • توقف تنفس
 • نبض نداشتن نوزاد
 • حواس جمع نبودن نوزاد

کمکای اولیه

مراحل CPR زیر برابر با اصول انجمن قلب آمریکاس.

۱. بررسی اندازه هوشیاری کودک : کودک رو به آرومی تکون بدین و یا ضربه ای آهسته به اون وارد کنین؛ اگه کودک حرکت یا گریه کرد و یا صدایی از اون شنیدید با صدای بلند از اون سوال کنین: حات خوبه؟

۲. نبود مشاهده هیچ عکس العملی از کودک : از کسی بخواین تا با ۱۱۵ تماس بگیره و درصورت در دسترس بودن AEDs، اونو به نزدیک کودک بیارین؛ یادتون باشه تا وقتی که به مدت ۲ دقیقه واسه کودک CPR انجام نداده اید، اصلا کودک رو به خاطر زنگ زدن به ۱۱۵ رها نکنین.

۳. کودک رو بادقت به پشت بخوابونین : توجه کنین، اگه احتمال وجود آسیب نخاعی در کودک هست، به خاطر جلوگیری از چرخش سر یا گردن باید دو نفر کودک رو جابجا کنن.

<>

زنده کردن قلبی مرحله اول

۴. ماساژ قفسه سینه رو شروع کنین: قسمت تحتانی دست خود رو روی قفسه سینه کودک – دقیقا در زیر نوک سینه ها- بذارین؛ مطمئن شین که کف دست شما زیاد در قسمت پایین قفسه سینه نباشه.

 • دست دیگه خود رو روی پیشونی کودک بذارین و سر اونو به سمت عقب بکشین.
 • قفسه سینه کودک رو در حدود یه سوم یا یه دوم عمق قفسه سینه به پایین فشار بدین.
 • ۳۰ مرتبه ماساژ قفسه سینه رو انجام بدین و در هر مرتبه اجازه بدین که قفسه سینه به طور کامل به بالا بیاد، این ماساژ باید سریع و شدید و بدون هیچ مکثی انجام بشه. ۳۰ مرتبه ماساژ رو به سرعت بشمارید. ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹، ۳۰و تموم.  

<>

زنده کردن قلبی کودکان

۵. باز کردن راه هوایی کودک : با یه دست چانه کودک رو بالا ببرین و در همون لحظه پیشونی رو به سمت عقب بکشین تا سر کودک حالتی شیب دار به خود بگیره.

۶. نگاه کردن، شنیدن و احساس کردن تنفس کودک : گوش خود رو نزدیک دهن و بینی کودک بذارین، حرکات قفسه سینه اونو ببینین و گونه خود رو نزدیک بینی کودک بذارین تا تنفس اونو احساس کنین.

<>

مرحله آخر زنده کردن قلب

۷. متوقف شدن تنفس کودک :

 • دهن کودک رو به طور کامل با دهن خود بپوشونین.
 • توجه کنین بینی کودک بسته باشه.
 • چانه کودک رو به سمت بالا بیارین و سر رو درحالت شیب دار بذارین.

۸. انجام CPR ( ۳۰ مرتبه ماساژ قفسه سینه همراه با ۲ مرتبه دادن تنفس مصنوعی و دوباره تکرار همین کار ) رو به مدت ۲ دقیقه ادامه بدین.

۹. اگه کودک پس از ۲ دقیقه انجام CPR هنوز تنفس طبیعی نداشت و سرفه و یا هیچ حرکت دیگری رو انجام نداد؛ اگه تنها هستین کودک رو رها کنین و با ۱۱۵ تماس بگیرین و اگه AED مخصوص کودکان در دسترس شما بود، در این شرایط ازش استفاده کنین.

۱۰. ماساژ قفسه سینه و دادن تنفس مصنوعی رو تا وقتی که کودک به حالت طبیعی برگرده و یا اورژانس برسه، ادامه بدین و در صورت برگشتن تنفس کودک، نفس کشیدن اونو تا وقتی که اورژانس برسه، چندین بار بررسی کنین.

به نکات زیر توجه کنین :

 • اگه شما تصور می کنین که کودک دچار آسیب نخاعی شده، فک رو بدون حرکت سر و گردن به طرف جلو بیارین و اجازه ندین که دهن اون بسته باشه.
 • اگه کودک تنفس طبیعی و سرفه یا حرکت دیگری رو داشت از ماساژ قفسه سینه اون خوداری کنین. ماساژ قفسه سینه در این شرایط ممکنه باعث متوقف شدن ضربان قلب شه.
 • اگه شما متخصص مراقبتای بهداشتی هستین، هر نبض کودک رو بررسی کنین؛ چون تنها یه متخصص مراقبتای بهداشتی بررسی هر نبض رو آموزش می بینه.

تماس گیری با اورژانس

 • اگه شما تنها نیستین : در حال انجام CPR با کمک یه نفر دیگه، از شخص دیگه بخواین که با ۱۱۵ تماس بگیره.
 • اگه شما تنها هستین : با صدای بلند کمک بخواین و CPR رو شروع کنین، بعد از انجام ۲ دقیقه CPR اگه هنوز هیچ کمکی واسه شما نیامده بود، شما ممکنه مجبور شید که کودک رو همراه با خود تا نزدیک یه تلفن عمومی حمل کنین؛ البته اگه کودک مشکوک به آسیب نخاعی نباشه.

پیشگیری

خیلی از کودکان به دلیل حوادث قابل پیشگیری به CPR نیازمند می شن، راهنماییا زیر ممکنه از بروز بعضی از حوادث واسه کودکان جلوگیری کنه:

 • به کودکان خود اصول ایمنی رو آموزش بدین.
 • شنا رو به کودکان خود بیاموزید.
 • به فرزندان خود بیاموزید که دوچرخه سواریا و ماشینا رو از دور، در امنیت ببینن.
 • به دنبال پیروی از دستورالعملا تلاش کنین که واسه کودکان خود از کمربند ایمنی استفاده کنین.
 • اگه در خونه اسلحه گرم دارین، به کودکان خود بیاموزید که به اون دست نزنن و شمام اونو در مکانی قفل شده نگه دارین.
 • معنی کلمه ” دست نزن” رو به کودک خود آموزش بدین.
 • همه کارایی که یه کودک می تونه بکنه، رو درنظر بگیرین؛ بعضی وقتا کودک می تونه بیشتر از چیزی که شما تصور می کنین، جابجا شه و حرکت کنه.
 • درمورد اون چیزی که ممکنه واسه کودک شما اتفاق بیفته، فکر کنین و خود رو واسه اون آماده کنین. امکان بالا رفتن از هر چیزی و رفتن به مکانای خطرناک واسه کودک شما قابل انتظاره، یادتون باشه که همیشه کمربند ایمنی رو واسه کودک خود روی صندلی بلند و کالسکه ببندین.
 • وسایل بازی رو متناسب با سن کودک انتخاب کنین؛ وسایل بازی سنگین و شکننده واسه سن کودکان شما مناسب نیستن. وسایل بازی کودک خود رو از نظرکوچک بودن قطعات اون، وجود نقاط یا لبه های تیز، لق بودن باتری و بقیه خطرات بررسی کنین.
 • مواد شیمیایی سمی و مواد تمیز کننده رو در کابینتای دور از دم دست کودکان خود بذارین.
 • تلاش کنین محیط امنی رو واسه کودکان خود جفت و جور کنین؛ از کودکان خود مراقبت کنین؛ به خصوص، کودکان خود رو در دور و بر آب، نزدیک مبلمان، پریز برق، بالای اجاق گاز و کابینت داروها زیر نظر داشته باشین تا بتونین از بروز حادثه جلوگیری کنین.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف

بعضی وقتا در خیابون یا خونه با کودکی رو به رو می شیم که بدون جنب و جوش در گوشه ای افتاده. باید کاری واسه ایشون انجام بدیم، اما نمی دانیم از کجا شروع کنیم.

اول از امنیت خود و کودک مطمئن شید. اگه امکان بروز خطر واسه شما و کودک هست خیلی سریع کودک رو از محل دور کنین.

پس از اطمینان از امنیت محل باید میان بی هوش بودن و خواب بودن فرق قائل شید. واسه این کار به آرومی به شونِه طفل زده و از جملاتی جهت ایجاد رابطه استفاده کنین. بهترین جمله در کودکان نام بردن اسم اونا(در صورت دونستن) است. مثلا بگید: محمد جون، خوبی؟

اگه کودک واکنشی و یا تغییری در عکس العمل به صدای شما نشون بده، به معنی وجود زندگی در ویه. وگرنه کودک نیازمند احیاءه. تا این مرحله با کودکی رو به رو شده اید که حواس جمع نیس. پس خیلی سریع مبادرت به درخواست کمک کنین. اگه کسی در نزدیکی شما هستش از اون بخواین به اورژانس (۱۱۵) اطلاع دهد.

اگه تنها هستین بر خلاف بزرگسالان اول ۲ نفس به کودک داده و واسه ۲ دقیقه مبادرت به ماساژ قلبی و تنفس همزمان کنین و بعد واسه اطلاع به اورژانس کودک رو ترک کنین. اگه کودک وزن کمی داره می تونید ایشون رو هم همراه خود انتقال بدین.

پس از اطلاع به اورژانس پیش کودک اومده و عملیات احیاء رو ادامه بدین. با نزدیک کردن گوش به دهن مریض، هم می تونید صدای نفس کشیدن و هم جریان هوا رو روی پوست خود حس کنین. اگه به قفسه سینه مریض نگاه کنین ممکنه حرکت اونو ببینین.

اگه متوجه تلاش تنفسی در مریض نشدید خیلی سریع ۲ نفس دهن به دهن یا دهن به بینی به مریض بدین. اگه قفسه سینه مریض حرکتی نداشت به معنی انسداد راه هواییه. باید با مانور راه هوایی رو باز کرد.

پس از ۲ تنفس باید خیلی سریع ماساژ رو شروع کرد.

در مقابل هر ۳۰ ماساژ ۲ تنفس بدین. واسه جلوگیری از خستگی و بهینه بودن احیاء هر ۲ دقیقه فرد ماساژدهنده عوض شه. اگه تمایلی به دادن تنفس به کودک نیستین، دست کم ماساژ رو با سرعت ۱۰۰ بار در دقیقه ادامه بدین.

اگه توانایی بررسی نبض کودک رو دارین، می تونید هر ۲ دقیقه با جا به جایی افراد ماساژدهنده نبض مریض رو بررسی کنین.

اگه نبض مریض برگرده احیاء متوقف می شه. بهترین نبض واسه بررسی، نبض گردنه.

اصل در احیاء بر اینه که اگه توانایی چک نبض رو ندارین و یا در بود یا نبود نبض شک دارین احیاء رو ادامه بدین.

تعداد محدودی از بیماران با وجود برگشت کارکرد قلب، تنفس ندارن. در این بیماران تنها دادن نفس مصنوعی کفایت می کنه، تعداد تنفس به اندازه ۱۲ تا ۲۰ بار در دقیقه کافیه.

اقدامات فوق تا رسیدن اورژانس و یا رسوندن مریض به بیمارستان باید ادامه یابد.

دکتر بهروز هاشمی – متخصص طب اورژانس

جام جم

اگه می خواین با پزشکان سایت مشورت کنین،

اینجا رو کلیک کنین.

واسه شرکت در بحثای انجمن سایت مربوط به بهداشت و سلامت،

اینجا رو کلیک کنین.

*

منبع : tebyan.net

به نقل از مجله سیب سبز: زنده کردن قلبی- تنفسی بلد هستین؟ شاید بلد نیستین اما یادتون باشه که اگه این کار رو بلد باشین شاید بتونین جون یکی از نزدیکان و آشنایان تون رو نجات بدین. این مطلب رو بخونین و تلاش کنین در مورد زنده کردن قلبی- تنفسی یا CPR اطلاعات تون رو تکمیل کنین.

چیجوری ماساژ بدین

براساس دستورالعمل جدید سازمان بهداشت جهانی درصورتی که فردی دچار ایست قلبی شد، فریاد بزنین تا کس دیگه ای با اورژانس تماس بگیره، در همون زمان با حرکات سریع، فشاری به قفسه سینه فرد وارد کنین تا وقتی که کمکای اولیه و تکنیسینای اورژانس به محل وارد شن.  بهترین روش انجام ماساژ قلبی اینه که دو دست تون رو روی هم بذارین و انگشتان تون رو به هم بپیچونید و اونا رو روی قفسه سینه در ناحیه  قلب بذارین و دستا رو سریع و قوی به سمت پایین فشار بدین. با هربار فشار دادن باید بتونین حدود ۴سانتی متر قفسه سینه رو به سمت پایین ببرین. در هر دقیقه هم باید حدود ۱۰۰بار قلب رو ماساژ بدین. در فاصله هر ماساژ باید اجازه بدین قفسه سینه کمی بالا بیاد تا قلب و ریه ها امکان پر شدن رو داشته باشن.

یادتون باشه در جوانان و افراد بالغ می تونین از راه ماساژ قلبی به تنهایی استفاده کنین اما اگه ایست قلبی فرد رو ندیده اید و فرد مقابل چشم شما دچار ایست قلبی نشده و فکر می کنین ممکنه چند دقیقه از ایست قلبی اش گذشته باشه باید به اون تنفس دهن به دهن هم بدین. در مورد نوزادان و کودکان هم بهتره ماساژ قلبی و تنفس دهن به دهن با هم انجام شه. افراد غرق شده و اونایی که به دلیل مسمومیت دارویی دچار ایست قلبی شدن و آدمایی که اوردوز(عوارض مصرف بیش از حد)(مشکلات مصرف زیادتر از اندازه) کردن باید هم ماساژ قلبی و هم تنفس دهن به دهن دریافت کنن.

حتی ماساژ قلبی به تنهایی هم کافیه

طبیعیه که وقتی در چندقدمی شما کسی به زمین بیفته هول شید و ندونین چه کاری باید انجام بدین و حتی اگه زنده کردن قلبی هم بلد باشین نتونین اونو انجام بدین.  ممکنه حتی به خاطر ترس و اضطراب یادتون بره که CPR چیجوریه و اول باید چه کاری انجام بدین.

 واسه همینه که آمار نشون میده در بیشتر از ۵۰درصد موارد آدمایی که فردی در نزدیکی اونا دچار حادثه می شه و به زمین میفته فقط با اورژانس تماس می گیرن اما یه دلیل مهم این وسط هم  اینه که خیلی از افراد نمی خوان تنفس دهن به دهن واسه یه فرد ناشناس بکنن.

 ترس از انتقال مریضیا و حالت چندش دلیل دوری خیلی از انجام CPRه و همین باعث می شه حتی انجام ماساژ قلبی که می تونه جون افراد زیادی رو نجات دهد هم انجام نشه.  به همه این دلایل،گروهی از کارشناسان عزمشونو جزم کردن بررسی کنن در انجام عملیات زنده کردن قلبی- تنفسی اصلا تنفس دهن به دهن لازمه یا نه؟

هر یک دقیقه حیاتیه

براساس آمار فقط در آمریکا روزانه هزار نفر به دلیل ایست قلبی فوت می کنن. در کل حدود ۴۰۰هزار مورد ایست قلبی در سال درخارج از بیمارستانا اتفاق میفته که از این تعداد ۸۸درصد در خونه هاست و به خاطر همین آشنا بودن با CPR می تونه جون نزدیکان شما رو نجات دهد.  البته ایست قلبی با حمله قلبی فرق داره. فرد دچار ایست قلبی یهو به زمین میفته و به تکون دادن و تحریک دردناک جواب نمی ده و تنفس عادی اش قطع می شه. ایست قلبی وقتی اتفاق میفته که جریان الکتریکی قلب دچار مشکل شه که درنتیجه اون ضربان قلب هم دچار مشکل می شه و این جور نمی تونه خون رو پمپ کنه. تنها پس از ۴ دقیقه از بروز مشکل قدرت مغز واسه در امان موندن از کاهش اکسیژن شدیدا کم میشه. حدود درصد از افراد دچار ایست قلبی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کنن. یادتون باشه از لحظه بروز ایست قلبی، هر دقیقه ای که زنده کردن قلبی- تنفسی دیرتر شروع شه، شانس زنده موندن فرد بین ۷ تا ۱۰ درصد کم میشه.

خیلی نگران  اکسیژن نباشین

 اما محققانی که این مطالعه رو انجام دادن میگن وقتی که فردی به دلیل مشکل قلبی- دچار ایست قلبی می شه معمولا مقداری اکسیژن در ریه های اونه که واسه کارکرد چند دقیقه قلب و مغز اون کافیه و در این زمان مهمه که خون به بخشای حیاتی ایشون برسه این کار با ماساژ قلبی انجام می شه درضمن این محققان میگن خیلی از افراد وقتی دچار ایست قلبی می شن تلاش می کنن نفس بکشن و این جور اکسیژن بیشتری رو وارد ریه های خود می کنن. در نتیجه شاید نباید خیلی نگران اکسیژن باشین و باید اول به ماساژ قلبی فکر کنین و تلاش کنین با ماساژ قلبی و فشار به سینه، قلب رو به پمپاژ خون وادارید.

شاید ماساژ قلبی  به تنهایی کافی باشه

طی انجام ۲ مطالعه جداگونه در سالای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ که یافته های اون در نشریه پزشکی نیوانگلند به چاپ رسیده، محققان مدعی شدن ماساژ قلبی یا فشار به ناحیه سینه فرد دچار ایست قلبی شده می تونه به اندازه انجام یه زنده کردن قلبی کامل CPR به درد بخور باشه.

 در این تحقیقات که یکی از اونا در لندن و دیگری در سوئد انجام شده نشون داده شده که درصد بیشتری از کسائی که پس از ایست قلبی ماساژ قلبی گرفتن (به نسبت اونایی که CPR کامل گرفتن) با کارکرد مغزی مناسب و حال عمومی خوب، پس از درمون، بیمارستان رو ترک کردن.

آمار کمک پایینه

در سالای گذشته آموزش زنده کردن قلبی- عروقی تنفسی و کمک اورژانس یا همون CPR در خیلی از نقاط جهان اجباری شده و حالا در مدارس و دانشگاه ها چگونگی کمکای اولیه به فردی که دچار ایست قلبی شده آموزش داده می شه اما نکته باحال این وسط اینه که هنوز خیلی از آدمایی که در جایی غیر از بیمارستانا دچار ایست قلبی می شن کمکای اولیه و زنده کردن قلبی- عروقی رو دریافت نمی کنن. در واقع آمار نشون میده در اروپا تنها یه سوم آدمایی که دچار ایست قلبی می شن به وسیله مردم عادی زنده کردن قلبی- عروقی می شن و در آمریکا این رقم تنها یه چهارمه.  باوجود اینکه تموم مردم قوانین CPR رو می دونن، پس به چه دلیل آمار کمک به افراد دچار ایست قلبی تا این حد پایینه؟

در این موارد باید تنفس دهن به دهن بدین

براساس دستورالعمل جدید انجمن جهانی مراقبتای قلبی در مورد آدمایی که نیاز به ماساژ قلبی و تنفس دهن به دهن همزمان دارن شما باید تلاش کنین که ریتم ۱۰۰ ماساژ قلبی در دقیقه رو داشته باشین و پس از هر ۳۰ بار ماساژ، ۲بار تنفس دهن به دهن رو انجام بدین که هرکدوم یه ثانیه به طول برسه و بعد دوباره ماساژ رو واسه ۳۰بار دیگه تکرار کنین و…

واسه تنفس دهن به دهن سر فرد ایست قلبی کرده رو به پشت برگردونین تا راه هوایی باز شه. بعد دماغ فرد رو با دست ببندین و دهن تون رو روی دهن فرد بذارین و با فشار هوای داخل ریه های تون رو به دهن اون بفرستید، درصورتی که کارتون رو درست انجام بدین باید تماشاگر بالا اومدن قفسه سینه فرد به دلیل ورود هوا به ریه های اون باشین.

مـراحل انجـام CPR ( زنده کردن قلبی – تنفسی)

اگه تنفس طبیعی نبود سر رو به سمت عقب خم کنین بعد دو تنفس دهن به دهن بدین و ماساژ قلبی رو ادامه بدین

چیجوری تنفس مصنوعی بدیم؟

واسه انجام تنفس مصنوعی اول نفس عمیق کشیده بعد با اطمینان از باز بودن راه هوایی با عقب کشیدن چانه زخمی (ممکنه گشتن دهن و حلق زخمی با انگشت لازم باشه)دهن رو روی دهن یا بینی زخمی گذاشته و هوا رو وارد ریه زخمی می کنیم. ملاک کافی بودن اندازه ورود هوا، دیدن حرکت قفسه سینه س. پس از دادن هر نفس دهن رو از روی دهن زخمی ورداشته و دوباره با یه دم عمیق واسه دادن تنفس عمیق آماده میشیم. در زمان نفس کشیدن بهتره صورت رو به سمت سینه زخمی برگردانیم تا هم از هوای خروجی از ریه زخمی تنفس نکنیم هم خارج شدن هوا رو ببینیم و احساس کنیم. تنفس مصنوعی تنها دوبار داده می شه و پس از اون ماساژ شروع می شه.

راه هوایی رو باز کنین تا مانعی در سر راه تنفس نباشه ببینین قفسه سینه بالا و پایین میره یا نه؟

۳۰ ماساژ در ۲۰ ثانیه

ماساژ قلبی که درواقع فشردن قلب زخمی واسه پمپاژ مصنوعی قلبه به وسیله فشار دادن قفسه سینه انجام میشه. واسه این کار کف یه دست رو در ناحیه وسط سینه قرار داده و دست دیگه رو روی اون می ذاریم. به صورت عمودی به قفسه سینه فشار وارد می کنیم تا در حد ۳ تا ۵ سانتی متر جابه جا شه. تعداد ماساژ قلبی در هر سیکل ۳۰ عدده که باید در بازه وقتی حدود ۲۰ ثانیه انجام شه. بعد از این ۳۰ عدد ماساژ ۲ تنفس مصنوعی به روشی که توضیح داده شد انجام میشه.

روی استخون جناغ سینه کمی به سمت چپ رو با کمک هر دو دست به سمت پایین فشار بدین.باید هر دقیقه ۱۰۰ بار حدود ۴ سانتی متر قفسه سینه رو به سمت پایین فشار بدین تا قلب خون رو به انداما برسونه

نگران شکستن دنده ها نباشین

در بین عملیات CPR بعضی وقتا اتفاقاتی اتفاق می افته که دونستن اونا ضرویه:

۱- از جمله این اتفاقات احتمال شکسته شدن دنده های مصدومه. استخونای بدن بدون پشتیبانی ماهیچه ها بسیار ضعیف هستن و همین عامل باعث می شه بر اثر فشارهای دست بین زنده کردن قلبی -تنفسی بعضی وقتا دنده ها بشکنن. احتمال شکسته شدن دنده ها بر اثر پمپاژ تا حدی به واسطه تمرین زیاد فشردن درست قابل کاهشه اما به صورت صددرصد قابل نابود کردن نیس. اگه در طول عملیات صدای شکسته شدن دنده ها به گوش رسید نباید کار رو متوقف کنین. فقط احتمال بدین که فشار دست شما زیاده یا رابطه با فشار دقیقا عمود نیس. این ۲ رو بررسی کنین و به کار خود ادامه بدین.

۲- اتفاق دیگری که شایعه ورود هوای تنفس دهنده به معده س. در این حالت شکم زخمی ورم کرده و بعضی وقتا فشار شکم باعث خروج محتویات معده می شه. در صورت بروز این اتفاق به سرعت زخمی رو به پهلو چرخونده تا محتویات وارد شش ها نشه. بعد با انگشت یا دستمال دهن و حلق رو پاک کرده و عملیات دوباره شروع می شه.

جمع آوری سلامت اکاایران

زنده کردن قلبی – تنفسی بلد هستین؟
 زنده کردن قلبی- تنفسی بلد هستین؟ شاید بلد نیستین اما یادتون باشه که اگه این کار رو بلد باشین شاید بتونین جون یکی از نزدیکان و آشنایان تون رو نجات بدین. این مطلب رو بخونین و تلاش کنین در مورد زنده کردن قلبی- تنفسی یا CPR اطلاعات تون رو تکمیل کنین.

چیجوری ماساژ بدین
براساس دستورالعمل جدید سازمان بهداشت جهانی درصورتی که فردی دچار ایست قلبی شد، فریاد بزنین تا کس دیگه ای با اورژانس تماس بگیره، در همون زمان با حرکات سریع، فشاری به قفسه سینه فرد وارد کنین تا وقتی که کمکای اولیه و تکنیسینای اورژانس به محل وارد شن.

بهترین روش انجام ماساژ قلبی اینه که دو دست تون رو روی هم بذارین و انگشتان تون رو به هم بپیچونید و اونا رو روی قفسه سینه در ناحیه  قلب بذارین و دستا رو سریع و قوی به سمت پایین فشار بدین. با هربار فشار دادن باید بتونین حدود ۴سانتی متر قفسه سینه رو به سمت پایین ببرین. در هر دقیقه هم باید حدود ۱۰۰بار قلب رو ماساژ بدین. در فاصله هر ماساژ باید اجازه بدین قفسه سینه کمی بالا بیاد تا قلب و ریه ها امکان پر شدن رو داشته باشن.

 

 

یادتون باشه در جوانان و افراد بالغ می تونین از راه ماساژ قلبی به تنهایی استفاده کنین اما اگه ایست قلبی فرد رو ندیده اید و فرد مقابل چشم شما دچار ایست قلبی نشده و فکر می کنین ممکنه چند دقیقه از ایست قلبی اش گذشته باشه باید به اون تنفس دهن به دهن هم بدین. در مورد نوزادان و کودکان هم بهتره ماساژ قلبی و تنفس دهن به دهن با هم انجام شه.

افراد غرق شده و اونایی که به دلیل مسمومیت دارویی دچار ایست قلبی شدن و آدمایی که اوردوز(عوارض مصرف بیش از حد)(مشکلات مصرف زیادتر از اندازه) کردن باید هم ماساژ قلبی و هم تنفس دهن به دهن دریافت کنن.


حتی ماساژ قلبی به تنهایی هم کافیه
طبیعیه که وقتی در چندقدمی شما کسی به زمین بیفته هول شید و ندونین چه کاری باید انجام بدین و حتی اگه زنده کردن قلبی هم بلد باشین نتونین اونو انجام بدین.  ممکنه حتی به خاطر ترس و اضطراب یادتون بره که CPR چیجوریه و اول باید چه کاری انجام بدین.
 واسه همینه که آمار نشون میده در بیشتر از ۵۰درصد موارد آدمایی که فردی در نزدیکی اونا دچار حادثه می شه و به زمین میفته فقط با اورژانس تماس می گیرن اما یه دلیل مهم این وسط هم  اینه که خیلی از افراد نمی خوان تنفس دهن به دهن واسه یه فرد ناشناس بکنن.

ترس از انتقال مریضیا و حالت چندش دلیل دوری خیلی از انجام CPRه و همین باعث می شه حتی انجام ماساژ قلبی که می تونه جون افراد زیادی رو نجات دهد هم انجام نشه.به همه این دلایل،گروهی از کارشناسان عزمشونو جزم کردن بررسی کنن در انجام عملیات زنده کردن قلبی- تنفسی اصلا تنفس دهن به دهن لازمه یا نه؟

هر یک دقیقه حیاتیه
براساس آمار فقط در آمریکا روزانه هزار نفر به دلیل ایست قلبی فوت می کنن. در کل حدود ۴۰۰هزار مورد ایست قلبی در سال درخارج از بیمارستانا اتفاق میفته که از این تعداد ۸۸درصد در خونه هاست و به خاطر همین آشنا بودن با CPR می تونه جون نزدیکان شما رو نجات دهد.البته ایست قلبی با حمله قلبی فرق داره. فرد دچار ایست قلبی یهو به زمین میفته و به تکون دادن و تحریک دردناک جواب نمی ده و تنفس عادی اش قطع می شه.

 

ایست قلبی وقتی اتفاق میفته که جریان الکتریکی قلب دچار مشکل شه که درنتیجه اون ضربان قلب هم دچار مشکل می شه و این جور نمی تونه خون رو پمپ کنه. تنها پس از ۴ دقیقه از بروز مشکل قدرت مغز واسه در امان موندن از کاهش اکسیژن شدیدا کم میشه. حدود درصد از افراد دچار ایست قلبی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کنن. یادتون باشه از لحظه بروز ایست قلبی، هر دقیقه ای که زنده کردن قلبی- تنفسی دیرتر شروع شه، شانس زنده موندن فرد بین ۷ تا ۱۰ درصد کم میشه.

خیلی نگران  اکسیژن نباشین
اما محققانی که این مطالعه رو انجام دادن میگن وقتی که فردی به دلیل مشکل قلبی- دچار ایست قلبی می شه معمولا مقداری اکسیژن در ریه های اونه که واسه کارکرد چند دقیقه قلب و مغز اون کافیه و در این زمان مهمه که خون به بخشای حیاتی ایشون برسه این کار با ماساژ قلبی انجام می شه درضمن این محققان میگن خیلی از افراد وقتی دچار ایست قلبی می شن تلاش می کنن نفس بکشن و این جور اکسیژن بیشتری رو وارد ریه های خود می کنن. در نتیجه شاید نباید خیلی نگران اکسیژن باشین و باید اول به ماساژ قلبی فکر کنین و تلاش کنین با ماساژ قلبی و فشار به سینه، قلب رو به پمپاژ خون وادارید.

شاید ماساژ قلبی  به تنهایی کافی باشه
طی انجام ۲ مطالعه جداگونه در سالای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ که یافته های اون در نشریه پزشکی نیوانگلند به چاپ رسیده، محققان مدعی شدن ماساژ قلبی یا فشار به ناحیه سینه فرد دچار ایست قلبی شده می تونه به اندازه انجام یه زنده کردن قلبی کامل CPR به درد بخور باشه.
در این تحقیقات که یکی از اونا در لندن و دیگری در سوئد انجام شده نشون داده شده که درصد بیشتری از کسائی که پس از ایست قلبی ماساژ قلبی گرفتن (به نسبت اونایی که CPR کامل گرفتن) با کارکرد مغزی مناسب و حال عمومی خوب، پس از درمون، بیمارستان رو ترک کردن.

 

آمار کمک پایینه
در سالای گذشته آموزش زنده کردن قلبی- عروقی تنفسی و کمک اورژانس یا همون CPR در خیلی از نقاط جهان اجباری شده و حالا در مدارس و دانشگاه ها چگونگی کمکای اولیه به فردی که دچار ایست قلبی شده آموزش داده می شه اما نکته باحال این وسط اینه که هنوز خیلی از آدمایی که در جایی غیر از بیمارستانا دچار ایست قلبی می شن کمکای اولیه و زنده کردن قلبی- عروقی رو دریافت نمی کنن.

در واقع آمار نشون میده در اروپا تنها یه سوم آدمایی که دچار ایست قلبی می شن به وسیله مردم عادی زنده کردن قلبی- عروقی می شن و در آمریکا این رقم تنها یه چهارمه.  باوجود اینکه تموم مردم قوانین CPR رو می دونن، پس به چه دلیل آمار کمک به افراد دچار ایست قلبی تا این حد پایینه؟

در این موارد باید تنفس دهن به دهن بدین
براساس دستورالعمل جدید انجمن جهانی مراقبتای قلبی در مورد آدمایی که نیاز به ماساژ قلبی و تنفس دهن به دهن همزمان دارن شما باید تلاش کنین که ریتم ۱۰۰ ماساژ قلبی در دقیقه رو داشته باشین و پس از هر ۳۰ بار ماساژ، ۲بار تنفس دهن به دهن رو انجام بدین که هرکدوم یه ثانیه به طول برسه و بعد دوباره ماساژ رو واسه ۳۰بار دیگه تکرار کنین و…
واسه تنفس دهن به دهن سر فرد ایست قلبی کرده رو به پشت برگردونین تا راه هوایی باز شه. بعد دماغ فرد رو با دست ببندین و دهن تون رو روی دهن فرد بذارین و با فشار هوای داخل ریه های تون رو به دهن اون بفرستید، درصورتی که کارتون رو درست انجام بدین باید تماشاگر بالا اومدن قفسه سینه فرد به دلیل ورود هوا به ریه های اون باشین.

– مـراحل انجـام CPR ( زنده کردن قلبی – تنفسی) :
اگه تنفس طبیعی نبود سر رو به سمت عقب خم کنین بعد دو تنفس دهن به دهن بدین و ماساژ قلبی رو ادامه بدین.

چیجوری تنفس مصنوعی بدیم؟
واسه انجام تنفس مصنوعی اول نفس عمیق کشیده بعد با اطمینان از باز بودن راه هوایی با عقب کشیدن چانه زخمی (ممکنه گشتن دهن و حلق زخمی با انگشت لازم باشه)دهن رو روی دهن یا بینی زخمی گذاشته و هوا رو وارد ریه زخمی می کنیم. ملاک کافی بودن اندازه ورود هوا، دیدن حرکت قفسه سینه س. پس از دادن هر نفس دهن رو از روی دهن زخمی ورداشته و دوباره با یه دم عمیق واسه دادن تنفس عمیق آماده میشیم. در زمان نفس کشیدن بهتره صورت رو به سمت سینه زخمی برگردانیم تا هم از هوای خروجی از ریه زخمی تنفس نکنیم هم خارج شدن هوا رو ببینیم و احساس کنیم. تنفس مصنوعی تنها دوبار داده می شه و پس از اون ماساژ شروع می شه.

 

 

راه هوایی رو باز کنین تا مانعی در سر راه تنفس نباشه ببینین قفسه سینه بالا و پایین میره یا نه؟

۳۰ ماساژ در ۲۰ ثانیه
ماساژ قلبی که درواقع فشردن قلب زخمی واسه پمپاژ مصنوعی قلبه به وسیله فشار دادن قفسه سینه انجام میشه. واسه این کار کف یه دست رو در ناحیه وسط سینه قرار داده و دست دیگه رو روی اون می ذاریم. به صورت عمودی به قفسه سینه فشار وارد می کنیم تا در حد ۳ تا ۵ سانتی متر جابه جا شه. تعداد ماساژ قلبی در هر سیکل ۳۰ عدده که باید در بازه وقتی حدود ۲۰ ثانیه انجام شه. بعد از این ۳۰ عدد ماساژ ۲ تنفس مصنوعی به روشی که توضیح داده شد انجام میشه.

 

 

روی استخون جناغ سینه کمی به سمت چپ رو با کمک هر دو دست به سمت پایین فشار بدین.باید هر دقیقه ۱۰۰ بار حدود ۴ سانتی متر قفسه سینه رو به سمت پایین فشار بدین تا قلب خون رو به انداما برسونه.

نگران شکستن دنده ها نباشین
در بین عملیات CPR بعضی وقتا اتفاقاتی اتفاق می افته که دونستن اونا ضرویه:

 

 

 

۱- از جمله این اتفاقات احتمال شکسته شدن دنده های مصدومه. استخونای بدن بدون پشتیبانی ماهیچه ها بسیار ضعیف هستن و همین عامل باعث می شه بر اثر فشارهای دست بین زنده کردن قلبی -تنفسی بعضی وقتا دنده ها بشکنن. احتمال شکسته شدن دنده ها بر اثر پمپاژ تا حدی به واسطه تمرین زیاد فشردن درست قابل کاهشه اما به صورت صددرصد قابل نابود کردن نیس.

اگه در طول عملیات صدای شکسته شدن دنده ها به گوش رسید نباید کار رو متوقف کنین. فقط احتمال بدین که فشار دست شما زیاده یا رابطه با فشار دقیقا عمود نیس. این ۲ رو بررسی کنین و به کار خود ادامه بدین.

۲- اتفاق دیگری که شایعه ورود هوای تنفس دهنده به معده س. در این حالت شکم زخمی ورم کرده و بعضی وقتا فشار شکم باعث خروج محتویات معده می شه. در صورت بروز این اتفاق به سرعت زخمی رو به پهلو چرخونده تا محتویات وارد شش ها نشه. بعد با انگشت یا دستمال دهن و حلق رو پاک کرده و عملیات دوباره شروع می شه.

زنده کردن فرد غرق شده

هروقت با فردی روبه رو شدید که در حال غرق شدنه، اولین قدم خروج اون از آبه. این کار رو همیشه به افراد دارای مهارت نجات غریق بسپارین.

 

غرق شدگی یکی از دلیلای مرگ و میر غیرعمدیه که بدون هیچ سختی ای قابل پیشگیریه. حصارکشی استخرها، شنا نکردن در مکانای ممنوعه، داشتن همراه در بین شنا و شنا نکردن آدمایی که به دلیل مریضی مثل تشنج واسه شنا منع دارن، می تونه از بروز غرق شدگی در بین شنا کردن و تفریحات آبی کم کنه.

 

مهم ترین عامل در غرق شدگی، نرسیدن اکسیژن به اعضای بدن است، پس وجود فردی که توانایی انجام احیاء و مخصوصا تنفس مصنوعی رو داشته باشه، می تونه عاقبت این جور حوادث رو تغییر داده و به نجات زخمی منجر شه.

 

هروقت با فردی روبه رو شدید که دچار غرق شدگی شده، اولین کار خروج غریق از آبه. این کار رو همیشه به افراد دارای مهارت نجات غریق بسپارین.

در غرق شدگی باید اول یه سیکل کامل از تنفس و ماساژ به مدت دو دقیقه انجام شه. بعد مبادرت به اطلاع رسانی به اورژانس ۱۱۵ کرد

یادتون نره که مهارت در شنا با توانایی نجات غریق، دو بحث فرق داره. چه بسیار شناگرانی که واسه نجات کسی اقدام کردن، اما خودشون غرق شدن.

 

بیشتر غرق شده ها احتیاجی به بی حرکت سازی گردن ندارن، مگه این که گردن آسیب دیده باشه.

 

وقتی که فرد در عمق کم شیرجه می زنه، یا بر اثر سقوط از سرسره آبی دچار آسیب شده، یا این که فرد بدنبال مصرف زیاد الکل یا دارو مبادرت به شنا کرده، یا نشونه هایی از آسیب گردن دیده می شه، باید گردن غریق رو بی حرکت کرد. واسه این کار کافیه که با دو دست سر رو در امتداد گردن تو یه خط صاف نگه داشت. هم اینکه می تونین از گردنبند طبی استفاده کنین.

 

قدم بعدی، باز کردن راه تنفس غریق و دادن تنفسه. تنفس دهن به دهن و دهن به بینی از راه های مرسومه.

اگه راه تنفس زخمی رو باز کرده و تنفس مصنوعی رو شروع کردین، اما غریق به هوش نیومد، باید ماساژ قلبی رو شروع کنین.

 

به این معنا که باید ۳۰ ماساژ و به دنبال اون دو نفس داد. این کار تا به هوش اومدن زخمی ادامه یابد.

 

خیلی از بیماران به دستگاه های شوک خودکار نیازمند هستن که اگه در دسترس باشه خیلی خوبه. این دستگاه ها واسه مبادرت به شوک نیازمند تنظیمات نبوده و خودشون به صورت خودکار، وضع قلب مریض رو بررسی کرده و در موقع ضرورت به مریض شوک میدن.

 

اگه مریض در بین دریافت تنفس یا ماساژ استفراغ کرد، باید به سرعت ایشون رو به یه طرف گردونه تا از ورود محتویات معده به درون راه های تنفسی جلوگیری شه. اگه چیزی در دهن مریض دیده شد، باید به کمک انگشت یا پارچه ای اونو خارج کرد.

 

در غرق شدگی باید اول یه سیکل کامل از تنفس و ماساژ به مدت دو دقیقه انجام شه. بعد مبادرت به اطلاع رسانی به اورژانس ۱۱۵ کرد. یادتون نره که تموم مصدومان رو باید به اورژانس انتقال داد.

 

در دیگر موارد احیا مانند سکته های قلبی، باید اول با ۱۱۵ تماس گرفت و بعد سراغ مریض اومد و احیا رو شروع کرد.

 

تلاش واسه خارج کردن آب لازم نیس. بیشتر غریقا به دنبال تماس قطره ای از آب به حنجره شون دچار بسته شدن یهویی در حنجره و تارهای صوتی می شن که همین کارکرد دفاعی از ورود آب به راه های هوایی جلوگیری می کنه.

 

در اون بعضیا هم که آب وارد ریه می شه، خیلی سریع جذب شده و انسداد در مسیرهای هوایی رخ نمی ده.

 

خارج کردن آب از معده اقدام خطرناکیه و می تونه با مشکلات زیادی واسه غریق همراه باشه. آب خروجی از معده ممکنه وارد راه های هوایی شده و وضع رو بدتر کنه؛ پس فشردن شکم واسه خروج آب اصلا نباید انجام شه.

بخش سلامت تبیان

منبع : tebyan.net